SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

40.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Klana za četverogodišnje razdoblje (2004.-2008.),(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05), i članaka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana, na 18. sjednici održanoj dana 12. listopada 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
UPU 4 - Pod klanac

I. OPĆE ODREDBE

Članak

Donosi se Urbanistički plan uređenja UPU 4 - Pod klanac (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan je izradio »Geoprojekt« d.d. Nova cesta 224/2, Opatija

Članak 3.

Plan se donosi za područje gospodraske - poslovne namjene.

Granica obuhvata Plana prikazana je na svim kartografskim prikazima.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 2,77 ha.

Članak 4.

Planom se određuju namjena i uvjeti korištenja površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, uvjeti gradnje, smjernice za oblikovanje, uvjeti i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša, područja s posebnim prostornim i drugim obilježjima te drugi elementi od važnosti za područje Plana.

Članak 5.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove te obvezne priloge kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i

drugih namjena

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i

opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne

mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. Ulična mreže

5.1.2. Javna parkirališta i garaže

5.1.3. Trgovi i druge veće pješačke površine

5.1.4. Uvjeti za osiguranje kretanja osoba smanjene

pokretljivosti

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

5.3.1. Energetski sustav

5.3.1.1. Elektroonergetska mreža

5.3.1.2. Plinoopskrbna mreža

5.3.2. Vodnogospodarski sustav

5.3.2.1. Vodoopskrba

5.3.2.2. Odvodnja otpadnih voda

6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povjesnih cjelina i

građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Postupanje s otpadom

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Zaštita tla

9.2. Zaštita zraka

9.3. Zaštita voda

9.4. Zaštita od buke

9.5. Zaštita od požara

9.6. Posebne mjere zaštite (sklanjanje ljudi, zaštita od

rušenja, poplava i potresa)

10. Mjere provedbe Plana

B. GRAFIČKI DIO

I. Obvezni kartografski prikazi:

1. Korištenje i namjena površina MJ 1:1000

2. Prometna, ulična i komunalna

infrastrukturna mreža

2.A. Prometna infrastrukturna mreža MJ 1:1000

2.B. Telekomunikacijska mreža MJ 1:1000

2.C. Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba

i odvodnja MJ 1:1000

2.D. Energetski sustav- elektroopskrba MJ 1:1000

2.E. Energetski sustav - plinoopskrba MJ 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite

površina

3.A. Oblici korištenja MJ 1:1000

3.B. Mjere zaštite MJ 1:1000

4. Način i uvjeti gradnje MJ 1:1000

C. OBVEZNI PRILOZI

A. Obrazloženje Plana

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti zone izdvojene namjene u

prostoru grada ili općine

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne značajke

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i

ambijentalne vrijednosti i posebnosti

1.1.5. Obveze iz planova šireg područja

1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na

gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog uređenja gradskog odnosno

općinskog značaja

2.1.1. Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti zone izdvojene

namjene

2.2. Ciljevi prostornog uređenja zone izdvojene namjene

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na

postojeća obilježja izgrađene strukture i očuvanja

prostornih posebnosti

2.2.2. Unapređenje uređenja zone izdvojene namjene i

komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Program gradnje i uređenja prostora

3.2. Osnovna namjena prostora

3.2.1. Gospodraska namjena - poslovna

3.2.2. Površine infrastrukturnih građevina

3.2.3. Zaštitne zelene povšine

3.2.4. Javne zelene površine

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način

korištenja i uređenja površina

3.3.1. Iskaz namjene površina

3.3.2. Način korištenja i uređenja površina

3.4. Prometna i ulična mreža

3.5. Komunalna infrastrukturna mreža

3.5.1. Telekomunikacije

3.5.2. Energetski sustav (elektroopskrba i plinoopskrba)

3.5.3. Vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja)

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.6.1. Uvjeti i način gradnje

3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i

kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

3.7.1. Zaštita tla

3.7.2. Zaštita zraka

3.7.3. Zaštita voda

3.7.4. Zaštita od buke

3.7.5. Zaštita od požara

3.7.6. Mjere posebne zaštite (sklanjanje ljudi, zaštita od

rušenja, poplava i potresa)

B) Izvod iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja, koji se odnosi na područje obuhvata Urbanističkog plana:

. Izvod iz Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/07)

C) Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planske rješenja:

. Plan zaštite i spašavanja, Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja

D) Popis Zakona i propisa koje je potrebno poštivati u izradi Plana:

. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11),

. Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/ 07),

. Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/ 09),

. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05, 139/08 i 57/11),

. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04, 110/07 i 60/08),

. Zakon o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/ 05, 111/06, 60/08 i 87/09),

. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/ 10),

. Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/ 11),

. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/ 04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10),

. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10 i 61/11),

. Zakon o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/ 06, 129/08,80/10 i 124/10),

. Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),

. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95 i 56/10),

. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 9/04, 45/04-ispr.),

. Pravilnik o načinu obračuna površina i obujma u projektima zgrada (»Narodne novine« broj 90/10 i 111/10),

. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05 i 61/07),

. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« broj 21/09, 57/10, 126/10 i 48/11),

. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (»Narodne novine« broj 119/07),

. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94, 55/94-ispr. i 142/03),

. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 8/06),

. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine« broj 87/10),

. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/04, 46/08 i 30/09),

. Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (»Narodne novine« broj 2/91 i 74/93),

. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine« broj 47/06),

. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85 i 42/86).

. Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05),

. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (»Narodne novine« broj 21/07, 150/08, 154/08 i 5/09),

. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine« broj 64/08 i 67/09).

E) Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona,

MIŠLJENJA zaprimljena nakon održane Prethodne rasprave (18. 8. 2008.):

. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA RIJEKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

(Broj: 511-09-21/1-175/289-2008. MV) od 14. 8. 2008. godine,

. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

(Klasa: 612-08/08-10/57; Ur. br.: 532-04-15/16-08-2) od 27. kolovoza 2008. godine,

. HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

(Klasa: 360-01/08-01/134; Ur. broj: 2170-06-08-01-02) od 8. 8. 2008. godine,

. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode

(KLASA: 612-07/08-49/0863; UR. BROJ: 532-08-03-01/ 3-08-02) od 8. rujna 2008. godine,

. HRVATSKE VODE Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

(Klasa: 350-02/08-01/718, Ur. broj: 374-23-3-08-02) od 9. 12. 2008. godine.

SUGLASNOST:

. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA RIJEKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

(Broj: 511-09-21/1-166/145/2-2011. DR) od 22. 8. 2011. godine,

. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, PRJ Kanalizacija, (GG, ing./1858) od 24. 8. 2011. godine,

. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka

(KLASA: 350-01/11-01/10; UR. BROJ: 543-12-01-11-5) od 31. 8. 2011. godine,

. HRVATSKE VODE Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

(Klasa: 350-02/11-01/489, Ur. broj: 374-23-3-11-02/PLJ) od 7. 9. 2011. godine,

. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA, Uprave gospodarenja vodama, Zagreb, (KLASA: 325-01/11-01/ 772, UR. BROJ: 538-10-1/0210-11-4) od 29. rujna 2011. godine.

F) Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi,

G) Evidencija postupka izrade i donošenja Plana,

H) Sažetak za javnost

Članak 6.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Članak 7.

(1) Osnovna namjena i način korištenja prostora te razgraničenje, razmještaj i veličina pojedinih površina prikazani su kartografskim prikazom broj 1.: »Korištenje i namjena površina«.

(2) Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja 4 - Pod klanac, u daljnjem tekstu: Plan, površine za razvoj i uređenje razgraničene su kako slijedi:

. Površine gospodarske - poslovne namjene

. Javne infrastrukturne površine:

- prometne površine

- pješačke površine

- javna parkirališna površina

- površine ostalih infrastrukturnih sustava

. Zaštitne zelene površine

. Javne zelene površine.

Članak 8.

(1) Temeljnim postavkama ovoga Plana određuju se detaljnija namjena i uvjeti korištenja površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, uvjeti smještaja i gradnje građevina, smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora te drugi elementi od važnosti za područje za koje se Plan donosi.

Članak 9.

(1) Koeficijent izgrađenosti (kig) i iskorištenosti (kis) građevne čestice izračunavaju se primjenom Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11 i 90/11) i na temelju istoga donesenih podzakonskih akata: »Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova« (»Narodne novine« broj 106/98, 9/04, 45/04 - ispr.) i »Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada« (»Narodne novine« broj 90/10 i 111/10).

Površine gospodarske - poslovne namjene

Članak 10.

(1) Područje gospodarske - poslovne namjene namjenjuje se izgradnji i uređenju površina za uslužnu, trgovačku, skladišnu, servisnu i sličnu djelatnost, te objekata i uređaja svih drugih sadržaja vezanih za osnovnu poslovnu namjenu, uz uvjet da su u skladu s odredbama zaštite okoliša propisanih ovim Planom.

Javne infrastrukturne površine

Prometne površine

Članak 11.

(1) Javne prometne površine su površine namjenjene izgradnji nove prometne infrastrukture i smještaju vozila za potrebe korisnika prostora.

(2) Granica planirane prometne infrastrukture određena je granicom njene građevne čestice.

Pješačke površine

Članak 12.

(1) Pješačke površine definirane su kao kao poveznica između pojedinih dijelova Plana.

Javna parkirališna površina

Članak 13.

(1) Površina javnog parkiranja definirana je za smještaj vozila posjetitelja javnog parka i poslovne zone.

Površine ostalih infrastrukturnih građevina

Članak 14.

(1) Površine za smještaj ostalih infrastrukturnih građevina namjenjene su izgradnji građevina telekomunikacija, vodoopskrbe, odvodnje otpadnih i oborinskih voda, elektroopskrbe i plinoopskrbe (telefonska centrala, trafostanica, uređaji za potrebe odvodnje).

Zaštitne zelene površine

Članak 15.

(1) Zaštitne zelene površine (Z) definirane su na površinama nepovoljnih karakteristika i kao zaštita koridora županijske ceste.

(2) Uvjeti i način gradnje na površinama iz stavka (1) ove točke definirani su poglavljem 6. ovih Odredbi.

Javne zelene površine

Članak 16.

(1) Javna zelena površina - javni park (Z1) definiran je unutar Plana iz potrebe zaštite pronađenih posebnosti i odmorišta za posjetitelje.

(2) Uvjeti i način gradnje na površinama iz stavka (1) ove točke definirani su poglavljem 6. ovih Odredbi.

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

Članak 17.

Površine za smještaj građevina gospodarskih djelatnosti određene su u kartografskim prikazima 1.i 4.

Oblik i veličina građevinskih čestica

Članak 18.

(1) Oblik i veličina građevnih čestica nisu određeni ovim planom, već su određene zone unutar kojih će se formirati građevne čestice kroz daljnju provedbu ovoga Plana.

(2) Oblik i veličina građevinske čestice obuhvaća jednu ili više građevina osnovne djelatnosti, građevine pomoćne namjene, glavne i pomoćne ulaze, interno odvijanje prometa, parkirališni prostor zaposlenih, posjetitelja i vozila tehnološkog procesa, sve infrastrukturne priključke i građevine, te površine zelenila.

Najmanja veličina građevinske čestice za manje poslovne građevine iznosi 600 m2, a za veće poslovne građevine iznosi 1200 m2.

Namjena građevina

Članak 19.

(1) Građevine osnovne djelatnosti grafičke oznake K obuhvaćaju uslužne, trgovačke, skladišne, servisne i slične sadržaje.

(2) Uz osnovnu namjenu, u sklopu građevinske čestice dozvoljava se gradnja pratećih sadržaja koji upotpunjuju osnovnu namjenu i pridonose kvaliteti prostora (administrativno-upravni, ugostiteljski-restorani organizirane prehrane, garderobe, sanitarni prostori, dječji vrtići i slično), na način da ne ometaju proces osnovne djelatnosti.

(5) Uz osnovne građevine, u sklopu građevinske čestice mogu se graditi i ostale građevine:

.nadstrešnice i trijemovi,

.prometne i manipulativne površine i parkirališta te zelene površine.

.potporni zidovi, obložni, ogradni zidovi i burobrani i sl.,

.komunalne građevine i uređaji,

.druge građevine, uređaji i oprema prema zahtjevima tehnološkog procesa.

Veličina i površina građevina

Članak 20.

(1) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevinske čestice iznosi kig = 0,25.

(2) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevinske čestice iznosi kis = 0,50.

Članak 21.

(1)Najveći dopušteni broj nadzemnih etaža iznosi dvije (2) etaže.

(2)Najveća dopuštena visina građevina mjerena do krovnog vijenca iznosi 8,0 m.

(3)Ispod i/ili izvan građevina dopušta se izgradnja jedne podrumske etaže,

(4)U izgrađenom dijelu poslovne zone postojeća visina građevina se može zadržati ako je veća, ali ne i povećavati.

Smještaj građevina na građevinskoj čestici

Članak 22.

(1) Gradivi dio građevnih zona određen je građevinskom linijom i uvjetima udaljenosti od ruba građevinskih čestica.

(2) Građevina osnovne namjene, pomoćne i druge građevine moraju se graditi unutar gradivog dijela građevne čestice.

(3) Iznimno, izvan gradivog dijela građevinske čestice mogu se graditi i uređivati:

.prometne, manipulativne, zelene površine i parkirališta

.potporni, obložni, ogradni zidovi, burobrani i sl.

.komunalni objekti i uređaji i oprema

.nadstrešnice

.urbana i dr. nadzemna i podzemna oprema u funkciji građevne čestice

Članak 23.

(1) Građevinska linija udaljena je od regulacijske linije najmanje 6,0 m uvećano za 1/2 visine građevine.

(2) Kod formiranja građevinskih čestica granica gradivog dijela čestice prema ostalim granicama građevinske čestice je udaljena 3,0 m uvećano za 1/2 visine građevine od susjednih građevinskih čestica.

(3) Nadstrešnice moraju biti udaljene najmanje 3,0 m od ruba građevinske čestice.

(4) Smještaj građevine na građevinskoj čestici mora, ovisno o namjeni građevine i organizaciji tehnološkog procesa, omogućiti neometan kolni pristup i manevriranje vozila i organizaciju protupožarnih pristupa.

Oblikovanje građevina

Članak 24.

(1) Za cijelu poslovnu zonu Pod klanac ovim Planom propisuje se suvremeni arhitektonski izričaj.

(2) Dozvoljeno je gradnju izvoditi i montažnim elementima od betona ili čelika i primjenjivanje suvremenih materijala, te slobodnija koloristička obrada.

(3) Građevina osnovne namjene te građevine pratećih sadržaja trebaju činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, oblikovanja i završne obrade.

(4) Krovišta građevina njihovi nagibi, forme, geometrija, materijali i tehnologije su integralni dijelovi procesa oblikovanja i moraju odgovarati ovdje propisanim kriterijima gradnje i projektiranja koja vrijede za cijelu poslovnu zonu.

Uređenje građevnih čestica

Članak 25.

(1) Neizgrađeni dijelovi građevinskih čestica namjenjuju se uređenju prometnih, parkirnih i manipulativnih prostora, zelenih i drugih površina.

 (2) Najmanje 30% površine građevne čestice poslovne namjene potrebno je urediti kao parkovne i/ili zaštitne zelene površine, u pravilu, travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila. Rubne dijelove građevnih čestica prema susjednim građevnim česticama, posebice prema česticama s drugim namjenama, treba urediti kao pojaseve zaštitnog zelenila. Postojeće kvalitetno visoko zelenilo na građevnim česticama treba u što većoj mjeri sačuvati i ugraditi u novo uređenje zelenih površina na građevnoj čestici.

(3) Zelene i druge površine na građevnoj čestici potrebno je opremiti odgovarajućim elementima urbane opreme.

(4) Potporni zidovi izvode se maksimalne visine 1,5 m, a veće visinske razlike savladavaju se oblikovanjem terena (pokosima) u sklopu zelenih površina izvan i/ili unutar građevne čestice ili izvedbom platoa u više razina.

(5) Oblikovanjem terena ne smiju se narušiti uvjeti korištenja susjednih građevinskih čestica i javnih prometnih površina.

Članak 26.

(1) Ograde građevinskih čestica poslovne namjene (K) i ostalih infrastrukturnih sustava grade se, u pravilu, od kamena, betona, opeke, metala, drva ili dr. materijala ovisno o projektnom rješenju. Građevne čestice mogu biti ograđene zelenilom i/ili živicom, a također i kombiniranim ogradama.

(2) Dijelovi građevnih čestica koji su javnog karaktera mogu biti neograđeni (parkirališta za posjetitelje, pješački prilazi i drugi dijelovi građevne čestice).

(3) Najveća dopuštena visina ulične ograde građevne čestice je, u pravilu, do 1,8 m.

(4) Najveća dopuštena visina ograde između i unutar građevnih čestica je 2,0 m. Iznimno, ograde mogu biti i više od 2,0 m, kada je to potrebno zbog zaštite radnog procesa i/ili građevina i načina njihova korištenja.

(5) Ograda se u pravilu postavlja rubom građevne čestice. Parkirališta za zaposlene i posjetioce mogu se isključiti iz ograđenog dijela građevne čestice.

Članak 27.

(1) Organizacijom kolnog priključka i prometa unutar građevinske čestice, obzirom na vrstu djelatnosti i tehnološkog procesa, osigurati neometano odvijanje prometa na javnim prometnim površinama i protupožarnim pristupima građevini.

(2) Vozila djelatnika i vozila za potrebe djelatnosti smještaju se unutar građevinske čestice.

(3) Broj parkirnih/garažnih mjesta određuje se sukladno namjeni, a prema članku 33. ovih odredbi.

Članak 28.

(1) Najmanje 30% površine građevinske čestice uređuje se kao zelena površina. Ozelenjeni pokosi nasipa uključuju se u izračun zelene površine.

(2) Rubne dijelove građevinskih čestica prema susjednim česticama, posebice prema česticama s drugim namjenama, treba urediti kao pojaseve zaštitnog zelenila.

Priključenje građevinske čestice na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 29.

(1) Građevinska čestica mora imati kolni i pješački pristup na javnu prometnu površinu neposredno ili posredno pristupnom cestom ukupne minimalne širine 4,50 m

(2) Građevinska čestica mora biti priključena na javne sustave elektroopskrbe, telelekomunikacije, plinoopskrbe i vodoopskrbe, te odvodnje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda prema Odredbama ovog Plana. Odvodnja oborinskih voda rješava se sukladno Odredbama ovog Plana unutar građevinske čestice.

(3) Priključci na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, označeni u kartografskom prikazu 4, načelno su određeni prema visinskim elementima prometnica i mogu se odrediti na drugoj poziciji regulacijskog pravca, uz uvjet da nagib pristupa ne prelazi 10%. Jedna građevinska čestica može imati više kolnih priključaka.

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

Članak 30.

(1) Na području obuhvata ovoga Plana nema predviđenih društvenih djelatnosti.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka pored osnovne građevine prema članku 13. stavak (2) dozvoljava se izgradnja dječjeg vrtića.

(3) Uvjeti, oblik, veličina, smještaj i oblikovanje dječjeg vrtića odrediti će se prema pravilima struke i prema Državnom pedagoškom standardu (»Narodne novine« broj 63/08 i 90/10).

4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

Članak 31.

(1) Ovim Planom nije predviđena mogućnost gradnje stambenih građevina.

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

Članak 32.

(1) Ovim su Planom osigurane površine za razvoj infrastrukturnih sustava kao linijske-koridori (vodovi, kanali) i površinske infrastrukturne građevine i uređaji i to za:

-sustave prometa i veza (cestovni, pješački i telekomunikacijski promet),

-vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda),

-energetski sustav (elektroopskrba i plinoopskrba).

(2) Građevine, uređaji i površine infrastrukturnih sustava iz stavka 1. ovoga članka mogu se graditi/rekonstruirati neposrednom provedbom ovoga Plana, sukladno ovim Odredbama, posebnim propisima te posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Članak 33.

(1) Infrastrukturni sustavi s koridorima, uređajima, građevinama i površinama za njihov razvoj iz članka 26. ovih Odredaba prikazani su na kartografskim prikazima broj 2.

(2) Infrastrukturni koridori su površine uzduž pravaca trasa infrastrukturnih instalacija, namijenjeni smještaju objekata i uređaja infrastrukturnih sustava, a određuju se širinom koridora u metrima.

(3) Površine predviđene za infrastrukturne građevine su površine za smještaj građevina, uređaja te instalacija komunalne infrastrukture i slično, a razgraničavaju se ovisno o vrsti infrastrukturnog sustava.

(4) Detaljno određivanje trasa prometnica i komunalne infrastrukture unutar koridora koji su određeni ovim Planom, utvrđuje se projektnom dokumentacijom vodeći

računa o konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(5) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebno je pridržavati se pozitivnih propisa, propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Članak 34.

(1) Sve javne prometne površine unutar područja obuhvata ovoga Plana, na kojima postoji neposredan pristup s građevnih čestica ili će se one tek formirati, moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogući vođenje komunalne infrastrukture (vodoopskrba i odvodnja voda, telekomunikacijska mreža elektroenergetska i plinska instalacija).

(2) Prilaz građevnoj čestici na javnu prometnu površinu potrebno je riješiti tako da se njime ne ugrožava javni promet.

(3) Dio prometne površine koji nakon izrade projektne dokumentacije i/ili parcelacije građevnih čestica prometnica ne ulazi u građevnu česticu prometne površine, moguće je pripojiti susjednim građevnim česticama, urediti kao javnu zelenu površinu, površinu za smještaj urbane opreme ili za smještaj građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 35.

(1) Građevne čestice građevina infrastrukturnih sustava (telefonska centrala, trafostanica, uređaji za pročišćavanje) moraju imati osiguranu površinu koja omogućava redovito korištenje građevine i osiguran kolni pristup.

(2) Za građevine iz stavka 1. ovoga članka koje se grade na javnoj površini ili na građevnoj čestici građevine druge namjene ne mora se formirati zasebna građevna čestica.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 36.

(1) Na području obuhvata ovoga Plana određeni su prostori za izgradnju prometne infrastukturne mreže prikazani kartografskim prikazom broj 2.A.: »Prometna infrastrukturna mreža«, u mjerilu 1:1000

(2) Prilaz planskom području vrši se sa postojeće županijske ceste oznake Ž5017.

(3) Pored prometnih građevina i površina prikazanih na kartografskom prikazu iz stavka 1. ovoga članka, Planom je omogućena i gradnja ostalih prometnih i pratećih površina i građevina potrebnih za funkcioniranje pojedinih namjena u prostoru, sukladno projektnoj dokumentaciji.

(4) Gradnja novih građevina prometne mreže obavlja se neposrednom provedbom ovoga Plana uz posebne uvjete nadležnih tijela.

5.1.1. Ulična mreža

Članak 37.

(1) Planom se predviđa izgradnja nove prometnice.

(2) Uličnu mrežu na području obuhvata ovog Plana čine:

- sabirna ulica,

- pješačke staze i površine.

(3) Za formiranje sabirne ulice određena je površina građevinske čestice javne prometne površine definirana u kartograskom prikazu 2.A.: »Prometna infrastrukturna mreža«, u mjerilu 1:1000.

(4) Pješačke staze i površine na području ovoga Plana su većim dijelom površine zaštitnog karaktera.

Članak 38.

(1) Minimalni tehnički elementi za izgradnju nerazvrstane ceste određeni su na osnovu predviđene računske brzine od 40 km/h i značajnog dijela teretnog prometa i iznose:

-minimalna širina dvosmjerne ulice iznosi 6,0 m (2 x 3,0 m),

-uz kolnik je obvezno postavljanje rubnjaka,

-minimalna širina pristupnog puta iznosi 4,5 m, maksimalna dužina 50,0 m s obveznim okretištem,

-u uzdužnom profilu ceste dozvoljavaju se nagibi do 12%,

-minimalna širina pješačkog hodnika iznosi: 1,6 m,

-minimalna širina javne pješačke komunikacije (javni prolazi i stepeništa) iznosi 2,5 m, odnosno stepeništa kao komunikacije za svladavanje visine širina iznosi 3,0 m,

-minimalna širina pješačke staze ili šetnice je 1,5 m, uz maksimalni uzdužni nagib 5 - 8%.

(2) Kod pješačkih prijelaza obvezna je izvedba rampe za invalidska ili dječja kolica.

(3) Prilikom utvrđivanja uvjeta uređenja prostora za građevine koje imaju neposredan pristup na javnu prometnicu ili pristup ostvaruju posredno pristupnim putem ili kolno- pješačkom komunikacijom potrebno je ishoditi suglasnost i posebne tehničke uvjete nadležnih institucija.

(4) Ako građevina nema neposredan pristup na jednu od javnih kolnih površina prilaz se mora ostvariti pristupnim putem koji zadovoljava minimalne tehničke uvjete definirane u stavku 1. ovog članka.

(5) Udaljenost građevine od građevne čestice javnih prometnih površina iznosi najmanje 6,0 m uvećano za 1/2 visine građevine.

(6) Detaljni odnosi kolnika, nogostupa, usjeka, nasipa i ostalih objekata ceste, javnih parkirališta i uređenih zelenih površina unutar definirane površine utvrđuju se projektnom dokumentacijom.

(7) Prilikom izrade projektne dokumentacije za prometnu površinu, potrebno je posebno paziti na prijelaze preko postojeće infrastrukture (međunarodni telekomunikacijski kabel), s ciljem da se izbjegne njegovo oštećivanje. Potrebno je ishodovati uvjete od vlasnika postojeće infrastrukture.

5.1.2. Javna parkirališta i garaže

Članak 39.

(1) Gradnja i uređenje javnog parkirališta na području obuhvata ovoga Plana dozvoljena je ovisno o potrebi za parkiranjem, raspoloživom prostoru, horizontalnoj i vertikalnoj preglednosti, prolazima za pješake i pristupu interventnih vozila i slično.

(2) Planom je utvrđena površina javnog parkirališta označena oznakom »P«.

(3) Javne parkirališne površine treba hortikulturno urediti sadnjom visokog i niskog raslinja. Najmanji broj visokog raslinja je jedno stablo na tri parkirališna mjesta.

(4) Na javnim parkiralištima potrebno je osigurati parkirališna mjesta za vozila osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i to najmanje 5% od ukupnog broja parkirališnih mjesta, odnosno na parkiralištima s manje od 20 mjesta najmanje jedno parkirališno mjesto.

(5) Potreban broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta za pojedine građevine uređuje se, u pravilu, na građevnoj čestici predmetne građevine, a sukladno sljedećim normativima:

Tablica br. 1. - izvod iz PPUOK - Kriteriji za određivanje broja parkirališnih ili garažnih mjesta


Namjena prostora u
građevinama

Broj parkirališnih
ili garažnih mjesta na
1000 m
2 bruto razvijene
površine

Poslovna namjena - servisni i skladišni sadržaji

4 - 8

Trgovački sadržaji

20 - 40

Uredi

10 - 20

Drugi poslovni sadržaji

15

(6) Ako se garažni prostori nalaze u podzemnoj etaži, ne računaju se u izgrađenost građevne čestice.

5.1.3. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 40.

(1) Planom se za kretanje pješaka osiguravaju pločnici i pješačke staze.

(2) Pješačke površine na području obuhvata Plana su:

- jednostrani nogostup uz glavnu prometnicu,

- pješačke površine unutar javnog parka.

(3) Pješačke površine iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka potrebno je izvoditi na svim novoplaniranim prometnicama i pristupnim putevima.

(4) Za popločavanje pješačkih površina potrebno je koristiti primjerene materijale s protukliznom obradom, te predvidjeti javnu rasvjetu primjerenu opremanju pješačkih površina.

5.1.4. Uvjeti za osiguranje kretanja osoba s invalidetom i smanjene pokretljivosti

Članak 41.

(1) Planom se za sve građane, bez obzira na dob i vrstu poteškoća u kretanju, predviđa osiguranje nesmetanog pristupa svim građevinama i javnim površinama.

(2) Sve prometne površine potrebno je izvesti bez arhitektonskih i urbanističkih barijera na način da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva. U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake i osobe smanjene pokretljivosti moraju se ugraditi iskošeni rubnjaci.

(3) Na javnim parkiralištima za automobile osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti potrebno je osigurati najmanje 5% od ukupnog broja parkirališnih mjesta, odnosno na parkiralištima s manje od 20 mjesta najmanje jedno parkirališno mjesto.

(4) Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05 i 61/07) u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih te sprečavanja nastajanja novih urbanističko-arhitektonskih barijera.

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 42.

(1) Telekomunikacijska mreža grafički je prikazana na kartografskom prikazu broj 2.B.: »Telekomunikacijska mreža« u mjerilu 1:1000.

Članak 43.

(1) U zaštitnom koridoru od 2,0 m obostrano (4,0 m kumulativno) u odnosu na tk mrežu međunarodne razine zabranjeno je izvoditi građevinske radove bez suglasnosti koncesionara - vlasnika TK mreže.

(2) Iznimno od stavka 1. dozvoljava se izgradnja pakirališta, uz prethodno polaganje betonske posteljice kao zaštite tk mreže prema uvjetima vlasnika/koncesionara.

(3) Unutar sustava telekomunikacijskog prometa predviđena je dogradnja prostora uređajima pristupne mreže izgradnjom distributivne telekomunikacijske kanalizacije.

(4) Prilikom polaganja treba koristiti prvi podzemni sloj unutar postojećih i planiranih javnih cestovnih koridora, uz obavezno pridržavanje minimalnih udaljenosti u situativnom i visinskom smislu.

Članak 44.

(1) Na glavnim trasama, između zdenaca, predviđeno je polaganje četiri PEHD cijevi 1 100 mm, a do ormarića za koncentraciju instalacija u objektu polažu se dvije PEHD cijevi 1 50 mm.

(2) Razmak između zdenaca određuje se na osnovi Uputstava o gradnji mjesnih kabelskih mreža.

(3) Tipovi kabelskih zdenaca biti će određeni glavnim projektom, a trebaju biti dimenzionirani za nosivost:

- zdenac ispod kolnika na najveće opterećenje od 5 kN/ m2, jednoliko raspoređeno po terenu u okolini zdenca;

- okvir i lijevano željezo poklopca moraju izdržati dinamičko opterećenje preneseno preko ploče i to 50 kN za okvir postavljen u pješačkom hodniku ili razdjelnoj površini zelenila.

Članak 45.

(1) S obzirom na uvođenje treće generacije UMTS (općepokretni telekomunikacijski sustav), postavljanje baznih stanica ove mreže moguće je i naknadno.

(2) Pozicije stanica za koje je potrebno osigurati tek minimalne prostorne uvjete, biti će određene u skladu s planovima koncesionara.

(3) Prilikom određivanja lokacija eventualnih baznih stanica pokretne telefonije, voditi računa o dozvoljenim udaljenostima od građevina te o svim relevantnim propisima vezanim za zaštitu ljudi od zračenja i drugih štetnih utjecaja na okolni prostor, koje bazne stanice mogu proizvoditi.

Članak 46.

(1) U cilju omogućavanja kvalitetnih telekomunikacijskih usluga unutar zone obuhvata Plana predviđena je građevinska čestica, u zahvatu komunikacije, za smještaj aktivnog čvorišta, minimalne dimenzije čestice su 15 m2, pripadajuća građevinska čestica mora biti udaljenja najmanje 5 m od prometnice.

Članak 47.

(1) Kućne telekomunikacijske instalacije (unutar objekata) treba projektirati i izvoditi prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

5.3.1. Energetski sustav

Članak 48.

(1) Izgradnja mreže komunalne infrastrukture moguća je u sustavu izgradnje novih prometnica unutar obuhvata Plana, odnosno u zaštitnom pojasu postojeće lokalne ceste.

 (2) Priključenja građevina na javne komunalne mreže moguće je uz suglasnost nadležnih službi.

(3) Odstupanje trasa, profila i dimenzija komunalne infrastrukture utvrđenih kartografskim prikazima moguća su uz obrazloženje kroz projektnu dokumentaciju, a sukladno uvjetima nadležnih službi.

(4) Planom je u energetskom sustavu predviđena gradnja objekata i uređaja elektroenergetske mreže i plinske mreže.

(5) Elektroenergetska mreža prikazana je kartografskim prikazom broj 2.D.: »Energetski sustav - elektroopskrba« u mjerilu 1:1000.

(6) Plinoopskrba je prikazana kartografskim prikazom broj 2.E.: »Energetski sustav - plinoopskrba« u mjerilu 1:1000.

5.3.1.1. Elektroenergetska mreža

Članak 49.

(1) Nova trafostanica 20/0,4 kV gradi se kao samostojeća građevina, kabelski prolazna, tipska transformatorska stanica.

(2) Za trafostanicu koja se gradi kao samostojeća, u vlasništvu distribucije, najmanja dopuštena udaljenost trafostanice do granice prema susjednim građevnim česticama iznosi 1m, a prema kolniku 2m.

(3) Za mogućeg novog kupca električne energije koji zahtjeva vršnu snagu koja se ne može osigurati iz planiranih trafostanica 20/0,4 kV iz ovog Plana, napajanje će se osigurati iz trafostanice 20/0,4 kV koja će se izgraditi u sklopu njegove građevinske čestice, odnosno zahvata u prostoru (kao samostojeća građevina ili kao ugradbena u građevini).

Članak 50.

(1) Planom predložena lokacija nove trafostanice 10(20)/ 0,4 kV biti će konačno utvrđena lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom na temelju stvarnih potreba konzuma.

(2) Trase priključnih podzemnih vodova 20 kV odrediti projektnom dokumentacijom nakon određivanja mikrolokacije trafostanice, a gdje postoje prostorne mogućnosti priključni podzemni vodovi 20 kV vode se po javnim površinama.

(3) Iznimno, podzemnu elektroenergetsku mrežu je moguće graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena, te da se za njeno polaganje osigura koridor minimalne širine 1,5 m.

(4) Niskonaponsku mrežu izvoditi će se kao podzemnu.

Članak 51.

(1) Javnu rasvjetu izvoditi u sklopu podzemne niskonaponske mreže kao samostalnu podzemnu mrežu na samostojećim stupovima, a prema potrebama dograđivati u sklopu buduće niskonaponske mreže.

(2) Detaljno rješenje rasvjete unutar obuhvata Plana riješiti u glavnim/izvedbenim projektima, koji će odrediti njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i rasvjetnih tijela i traženi nivo osvijetljenosti sa svim potrebnim proračunima.

(3) Iznimno se dozvoljava odstupanje u položaju objekata i vođenju trasa planiranih elektroopskrbnih vodova u odnosu na položaje i trase utvrđene ovim Planom ukoliko su obrazložene projektnom dokumentacijom.

5.3.1.2. Plinoopskrbna mreža

Članak 52.

(1) Distribuciju plina potrošačima obavljati će distributer prema Pravilniku o distribuciji plina (»Narodne novine« 104/02 i 97/03).

(2) Prihvat zemnog plina za područje obuhvata Plana vršit će se iz mjerno redukcijske stanice MRS-1 Rijeka zapad.

(3) Do područja obuhvata Plana dolazi srednjetlačni plinovod.

(4) Distribucija unutar područja obuhvata Plana do planiranih objekata izvesti će se srednjetlačnim ST plinovodom do max 4 bar.

(5) Ovim je Planom predviđena gradnja nove korisničke mreže koja će se, u skladu s dinamikom gradnje područja, širiti postojećim i planiranim ulicama.

(6) Srednjetlačna mreža plinovoda polaže se u sklopu površina osnovne mreže prometnica.

(7) Trase distributivne plinske mreže na području obuhvata ovoga Plana konačno će se utvrditi lokacijskom dozvolom na temelju projektne dokumentacije.

Članak 53.

(1) Distribucijske plinovode potrebno je polagati u sklopu površina prometnice, u pješčanoj posteljici na dubini minimalno 1,0 m i razmaka 1,0 m od ostalih komunalnih instalacija. Iznimno se plinovodi mogu polagati kroz zonu javnih zelenih površina.

(2) U pojasu širokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranjena je sadnja visokog zelenila (drvoredi).

(3) Priključke plinske mreže do novoplaniranih građevina potrebno je graditi podzemno.

(4) Plinovod će se izvoditi iz PEHD cijevi koje moraju imati certifikat o sukladnosti s hrvatskim normama i namjene za plin.

(5) Priključke potrošača predvidjeti pomoću sedlastih komada, priključne regulacijske ormariće po mogućnosti izvesti na granici građevinske čestice. Cijevi prije priključnog ormarića (cca 1 m) u ormariću i razvod kod potrošača, moraju biti bešavne čelične.

5.3.2. Vodnogospodarski sustav

Članak 54.

(1) Vodnogospodarski sustav prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.C.: »Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i odvodnja« u mjerilu 1:1000.

(2) Sve građevine moraju biti spojene na sustav vodoopskrbe i odvodnje.

(3) Planom je, u sklopu vodnogospodarskog sustava, predviđena gradnja građevina i uređaja za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda.

(4) Cjelokupno područje obuhvata Plana nalazi se u zoni djelomičnog ograničenja sanitarne zaštite, te svako obavljanje djelatnosti i građenja mora biti u skladu s »Odlukom o sanitarnoj zaštiti izvora voda za piće na riječkom području« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/ 94, 12/94 - ispravak, 12/95, 245/96, 04/01, 15/09 i 14/10).

5.3.2.1. Vodoopskrba

Članak 55.

(1) Planirane i postojeće trase vodoopskrbnih cjevovoda s pripadajućim objektima prikazane su kartografskim prikazom broj 2.C.: »Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i odvodnja« u mjerilu 1:1000.

(2) Planom je predviđena gradnja nove mreže vodoopskrbnog sustava u skladu s potrebama korisnika prostora.

 (3) Mrežu novih opskrbnih cjevovoda potrebno je graditi u trupu prometnice odnosno koridoru novih prometnih površina.

(4) Unutar područja zahvata ovog Plana dopušteno je određeno odstupanje od prikazanog, ukoliko bi se izradom idejnih projekata pokazalo opravdanije rješenje, te nakon što se definira status cjevovoda u odnosu na vlasništvo čime se reguliraju međusobni odnosi predmetne zone s Komunalnim društvom, o načinu održavanja planiranih cjevovoda, s pripadajućim uređajima uz cjevovode.

(5) Križanja i paralelna vođenja s ostalim instalacijama (telekomunikacije, elektroopskrba, plinoopskrba i odvodnja) uskladiti sa uvjetima vlasnika instalacija.

(6) Na vodoopskrbnoj mreži potrebno je, u skladu s propisima, izvesti vanjske nadzemne hidrante. Nadzemne hidrante potrebno je postavljati unutar pješačkog hodnika na međusobnom razmaku manjem od 150,0 m.

5.3.2.2. Odvodnja otpadnih voda

Članak 56.

(1) Trase građevina i uređaja individualnog sustava odvodnje otpadnih voda na području obuhvata Plana prikazane su kartografskim prikazom broj 2.C.: « Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i odvodnja« u mjerilu 1:1000.

(2) Na području obuhvata Plana planiran je razdjelni individualni sustav odvodnje otpadnih voda (kolektorski sustav sanitarno-tehnoloških voda i oborinskih voda).

(3) Građevine i uređaje individualnog sustava odvodnje otpadnih voda potrebno je, u pravilu, graditi u prometnim površinama.

(4) Kanalizacijsku mrežu je potrebno izvoditi nepropusnim cijevima.

Članak 57.

(1) Zbrinjavanje sanitarno-tehnoloških otpadnih voda vrši se gradnjom kanalizacijske mreže i lokalnog uređaja za obradu otpadnih voda odgovarajućeg stupnja i tehnologije pročišćavanja. Pročišćena otpadna voda upušta se u teren putem upojnih bunara.

(2) Tehnološke otpadne vode se prije upuštanja u kolektor moraju dovesti na nivo sanitarnih otpadnih voda.

(3) Zakonski vlasnik uređaja za pročišćavanje morati će skopiti ugovor o održavanju sa isporučiteljem usluge javne odvodnje ili drugim ovlaštenim osobama u skladu sa zakonom.

(4) Do izgradnje individualnog sustava moguće je odvodnju otpadnih voda vršiti sukladno važećoj Odluci o zonama sanitarne zaštite i Odluci o odvodnji Općine Klana.

(5) Nakon izgradnje individualnog sustava obvezan je priključak građevne čestice na isti.

Članak 58.

(1) Oborinske vode s krovova, pješačkih i zelenih površina upuštaju se u teren preko upojnih bunara.

(2) Za sve ceste, veće parkirališne i manipulativne površine (preko 200 m2) obvezna je ugradnja separatora mineralnih ulja. Sve oborinske vode prije ispuštanja u teren tretirati na separatoru ulja.

(3) Na građevinskim česticama poslovne namjene nužno je oborinske vode sa internih prometnica, parkirališta i manipulativnih površina prije upuštanja u teren tretirati taložnicama i separatorima masnoće i ulja. Uređaje za pročišćavanje oborinskih voda smjestiti u sklopu svake pojedine građevinske čestice poslovne namjene.

(4) Opasne i druge tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik, te u vodama koje se nakon pročišćavanja ispuštaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni prijemnik, moraju biti u okvirima graničnih vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije, a prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine« broj 87/ 10).

(5) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana, potrebno je ishoditi vodopravne uvjete u skladu s propisima.

6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Zaštitne zelene površine

Članak 59.

(1) Zaštitne zelene površine (Z) u području obuhvata Plana planirane su na nepristupačnim mjestima i kao zaštita županijske ceste, a oblikovane su radi zaštite okoliša (nestabilnih padina, erozije, zaštite od buke, zaštite zraka i drugo).

(2) Zaštitne zelene površine potrebno je urediti sadnjom pretežito visokog zelenila, ali tako da ne ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa.

(3) Unutar zaštitnih zelenih površina mogu se graditi građevine komunalne infrastrukture.

Članak 60.

(1) Planom se za uređenje zaštitnih zelenih površina (Z) propisuju sljedeće smjernice:

- zaštitne zelene površine na području obuhvata Plana potrebno je uređivati na način da imaju ulogu zaštitnog ozelenjenog tampona između područja različite urbane namjene (zaštita površina uz županijsku cestu i slično),

- sve zaštitne površine potrebno je ozeleniti i učiniti dostupnima,

- izbor biljnih vrsta i razinu dostupnosti potrebno je uskladiti s karakterom namjene područja prema kojem se uređuje zaštitna površina,

- zaštitne zelene površine uz prometne građevine potrebno je ozeleniti sadnjom stablašica čime se ujedno provodi i zaštita od buke,

- unutar zaštitnih zelenih površina dozvoljava se uređivanje pješačkih površina i putova, staza, postavljanje javne rasvjete,

- na površinama zaštitnog zelenila ne dozvoljava se gradnja na klizištima, strminama, osim građevina koje služe zaštiti kao što su potporni zidovi, ograde i slično.

Javne zelene površine

Članak 61.

(1) Planom je predviđeno uređenje javnih parkovnih (Z1) i ostalih zelenih površina, u skladu s prirodnim osobitostima prostora i u svrhu uređenja i zaštite okoliša.

(2) Osim javnih zelenih površina iz stavka 1. ovoga članka, unutar područja drugih namjena moguće je planirati manje javne zelene površine i odmorišta.

Članak 62.

(1) Uređenje javnih parkovnih i ostalih zelenih površina dozvoljeno je neposrednom provedbom ovoga Plana.

(2) Unutar javne zelene površine nalazi se ulaz u utvrdu »Monte Murato« (Velo Židovje), koju je potrebno zaštiti od daljnjeg devastiranja, na način da se postavi zaštitna ograda do završetka istražnih radnji na njezinom revitaliziranju.

 (3) Planom se za uređenje javnih parkovnih površina propisuju slijedeće smjernice i uvjeti:

- 50% površine parka potrebno je planirati sadnjom visokog zelenila, a u ostaloj površini sadnjom niskog raslinja i travnatih površina, te drugih primjerenih površina i sadržaja,

- u novoplaniranim parkovima, gdje god je to moguće, potrebno je zadržati izvornu geomorfološku strukturu terena i postojeću vegetaciju kao motiv projektiranja i uređenja parka,

- izbor biljnih vrsta mora biti sukladan autohtonim vrstama koje uspijevaju u ovom podneblju,

- na javnim zelenim površinama nije moguće planirati gradnju građevina, osim onih predviđenih ovim Planom,

- unutar parka dozvoljena je gradnja manjih dječjih igrališta, sanitarnih čvorova, fontana, paviljona, odmorišta i sličnih objekata koji su u funkciji korištenja parka,

- parkovne površine ne smiju biti zatvorene i nepristupačne građanima, u njima nije dozvoljeno kretanje motornih vozila, osim servisnih i interventnih vozila,

- u dijelu pješačkih šetnica moguće je voditi biciklističke staze, ako to terenski uvjeti dozvoljavaju, ali je iste potrebno odvojiti od pješačkih putova,

- unutar parka moguće je planirati postavu spomen obilježja koje će se svojim oblikovnim karakteristikama uklopiti u okolinu,

- ulaze i glavne šetnice parka potrebno je osvijetliti javnom rasvjetom,

- unutar parkova nije moguće ni trajno ni privremeno planirati sadržaje i programe koji bukom, zauzećem prostora i načinom funkcioniranja ometaju osnovnu funkciju parka,

- novoplanirani park potrebno je povezati s javno prometnom površinom.

- podloga parkovnih površina i pješačkih prilaza ne smije biti asfalt ili neka druga vodonepropusna podloga,

- za preventivnu zaštitu od požara potrebno je stalno održavanje površina uklanjanjem biljnog materijala u sloju prizemnog raslinja, kresanjem i uklanjanjem suhog granja, osiguranjem prohodnosti zelenih pojaseva (šumski putevi),

- zahvati na površinama ne mogu se izvoditi betoniranjem.

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 63.

(1) Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti u obuhvatu ovoga Plana nema.

(2) Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo (Konzervatorski odjel u Rijeci).

8. Postupanje s otpadom

Članak 64.

(1) Na području obuhvata ovoga Plana s otpadom se mora postupati na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne koriste postupci koji bi mogli štetiti okolišu, a osobito da se izbjegnu rizici od onečišćenja voda, tla i zraka, pojava buke i neugodnih mirisa, ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta, štetan utjecaj na području kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te nastajanje eksplozije, požara i slično.

Članak 65.

(1) Proizvođači otpada na području obuhvata Plana dužni su pridržavati se mjera ekološkog i ekonomskog postupanja s otpadom i to:

- izbjegavati ili smanjiti količinu otpada na mjestu nastajanja,

- razvrstavati otpad po vrstama na mjestu nastanka,

- iskorištavati vrijedna svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe,

- sprječavati nenadzirano postupanje s otpadom,

- odlagati otpad na postojeće odlagalište,

- sanirati otpadom onečišćene površine.

(2) Na svakoj građevnoj čestici osigurava se odgovarajući prostor za smještaj manjih spremnika za skupljanje komunalnog otpada.

(3) U građevini, u kojoj se obavlja poslovna djelatnost, mora se osigurati prostor za privremeno skladištenje vlastitog tehnološkog otpada koji mora biti osiguran od atmosferskih utjecaja te bez mogućnosti utjecaja na podzemne i površinske vode.

(4) Prostor za privremeno skladištenje tehnološkog otpada iz stavka 3. ovoga članka mora biti jasno obilježen.

(5) Plan gospodarenja otpadom donosi se temeljem Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09).

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 66.

(1) Zahvati u prostoru za koje se provodi procjena utjecaja na okoliš, odnosno zahvati koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te način provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, određeni su Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07) te Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine« broj 64/08 i 67/09) kao i planovima šireg područja.

Članak 67.

(1) Unutar područja obuhvata Plana ne mogu se graditi građevine niti dopuštati zahvati koji neposredno ili posredno ugrožavaju život i rad ljudi, odnosno čije je postojanje ili uporaba iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti utvrđenih propisima koji reguliraju zaštitu okoliša.

9.1. Zaštita tla

Članak 68.

(1) Na području obuhvata Plana, u cilju zaštite tla, nije dozvoljeno:

- odlaganje otpada na površinama koje nisu predviđene i uređene za tu namjenu,

- ispuštanje u tlo nepročišćenih otpadnih voda.

(2) Tlo za građenje štiti se primjenom svih važećih propisa, zakona, mjera zaštite, normativa i uvriježenih postupaka iz područja arhitekture i graditeljstva, geotehnike i protupotresnog inženjerstva, zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti koji se moraju primjeniti prilikom projektiranja i izgradnje građevina na određenom zemljištu.

9.2. Zaštita zraka

Članak 69.

(1) Na području obuhvata Plana određeno je provođenje mjera zaštite zraka u svrhu uspostave i očuvanja planirane I. kategorije kakvoće zraka te je potrebno provoditi, utvrđivati i pratiti kakvoću zraka te poduzimati potrebne mjere

za smanjenje štetnih i prekomjernih emisija sukladno pozitivnim propisima.

(2) Mjere i aktivnosti za provođenje zaštite zraka utvrđuju se kako slijedi:

- promicanje uporabe plina kao energenta,

- održavanje javnih površina redovitim čišćenjem,

- uređenje zaštitnih zelenih površina između prometnica i okolne izgrađene površine,

- očuvanje postojećeg zelenila.

(3) Ako se pojave stacionirani izvori onečišćenja iznad graničnih vrijednosti emisije u zrak, potrebno je primjeniti mjere zaštite zraka sukladno Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04, 110/07 i 60/08) i Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (»Narodne novine« broj 21/07, 150/08 i 154/08).

9.3. Zaštita voda

Članak 70.

(1) Područje obuhvata Plana nalazi se u zoni djelomičnog ograničenja vodozaštitnog područja.

Članak 71.

(1) Izgraditi individualni sustav nepropusne kanalizacije za odvodnju sanitarno - potrošnih i tehnoloških otpadnih voda sa odvodom izvan zone ili upuštanjem preko upojnog bunara nakon biološkog ili drugog odgovarajućeg postupka pročišćavanja, za industrijske, zanatske i slične pogone, gdje nema tehničkog ni ekonomskog opravdanja za priključenje na javnu kanalizaciju, primijeniti samostalne uređaje za biološki ili drugi odgovarajući postupak pročišćavanja sa upuštanjem pročišćene vode putem upojnih bunara u podzemlje,

Oborinske vode sa autocesta, većih parkirnih, radnih i manipulativnih površina zagađenih naftnim derivatima moraju se prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i pročistiti na separatorima i uputiti u podzemlje putem upojnih bunara, za manje parkirne, radne i manipulativne površine do 200 m2, zagađene naftnim derivatima dozvoljava se odvođenje oborinskih voda direktno na okolni teren raspršenim sustavom odvodnje.

Članak 72.

(1) Na području zone djelomičnog ograničenja zabranjeno je:

1. postojanje i građenje industrijskih pogona i drugih objekata bazne, kemijske i metalurške industrije, farmaceutske industrije, kao i industrije koja koristi radioaktivne tvari,

2. nekontrolirano odlaganje otpadnih voda.

9.4. Zaštita od buke

Članak 73.

(1) Na području obuhvata Plana, mjerama zaštite od buke potrebno je spriječiti nastajanje buke, odnosno smanjiti postojeću buku na dopuštenu razinu provođenjem mjera zaštite određenih propisima.

(2) Zaštitu od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09).

(3) Unutar područja obuhvata Plana dopušta se razina buke u odnosu na namjenu prostora sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/04).

(4) Unutar područja obuhvata Plana dopušta se razina buke u odnosu na namjenu prostora sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (»Narodne novine« broj 156/08).

(5) Ako se utvrdi prekoračenje dopuštene buke prema Pravilnicima iz stavka 3. i 4. ovoga članka, kod postojeće izgradnje, potrebno je osigurati smanjenje buke izmještanjem ili ukidanjem određene djelatnosti, ili, ako to nije moguće, postavljanjem zvučnih barijera (prirodnih ili izgrađenih).

(6) Zaštitni pojas uz županijsku cestu oznake Ž5017 ulazi djelimično u područje obuhvata Plana, a na isti se primjenjuje Zakon o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/04, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10 i 91/10).

9.5. Zaštite od požara

Članak 74.

(1) Zaštitu od požara na području obuhvata Plana potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i propisa donesenih temeljem Zakona i pravilima struke iz područja zaštite od požara.

(2) Rekonstrukcijom postojećih i gradnjom novih građevina ne smije se povećavati ukupno požarno opterećenje unutar područja obuhvata Plana.

Članak 75.

(1) Na području obuhvata Plana određuju se sljedeće mjere zaštite od požara:

- Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričke metode TRVB ili Gretner ili Euroalarm za pretežito poslovne građevine, ustanove i druge javne građevine u kojima se skuplja i boravi veći broj ljudi.

- Dosljedno se pridržavati prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Klana i važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara.

- Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih, obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivosti i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

- Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

- Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intezitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekta i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći niski građevinski objekti, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Međusobni razmak kod poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.

- Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova potrebno je poštivati odredbe članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega.

- Temeljem članka 28. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).

9.6. Mjere posebne zaštite

Članak 76.

(1) Planom šireg područja nije utvrđena obaveza izgradnje skloništa za naselje Klana.

(2) Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Klana, utvrda-bunker »Monte Murato« - Velo Židovje predviđen je kao potencijalna lokacija za sklanjanje i zbrinjavanje cca 100 osoba s obvezom uređenja.

Članak 77.

(1) Uzbunjivanje stanovništva provodi se u skladu s Pravilnikom o postupku uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine« broj 47/06).

(2) Za lokacije na kojima se okuplja veći broj ljudi obvezno je postavljanje posebnog sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Vlasnici i korisnici građevina u kojima se okuplja veći broj ljudi, a u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, obvezni su uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja i obavješćivanja građana, te osigurati prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

(4) Pravne osobe dužne su organizirati zaštitu i spašavanje od prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa i provoditi pripreme, poduzimati mjere pripravnosti i aktivnosti u katastrofama i otklanjanju posljedica te izvršavati druge obveze propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09), drugim propisima i svojim općim aktima.

(5) U postupku provođenja Plana potrebno je poštivati svu zakonsku regulativu vezanu za zaštitu i spašavanje, zaštitu od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, skloništima, policiji te uzbunjivanju stanovništva.

Članak 78.

(1) Na kartografskom prikazu broj 3.B.: « Područje primjene posebnih uvjeta korištenja i mjera zaštite« u mjerilu 1:1000. prikazani su prometni pravci kojima se dozvoljava prijevoz opasnih tvari, ali samo isključivo za potrebe korisnika poslovne zone.

(2) Za sada na području obuhvata Plana ne postoje mjesta ugroza.

Članak 79.

(1) Zaštita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem građevina i građenjem u skladu sa seizmičkim kartama, zakonima i propisima: Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03, 100/04, 76/07, 86/08, 152/08), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

(2) Za područje Općine Klana određen je osnovni stupanj seizmičnosti koji iznosi 8Ê MCS s odstupanjem prema 8- i 8+.

(3) Prometni pravci pogodni za evakuaciju ljudi i osiguranje nesmetanog prolaza intreventnih vozila, koji nisu ugroženi urušavanjem, prikazani su na kartografskom prikazu broj 3.B.: « Područje primjene posebnih uvjeta korištenja i mjera zaštite« u mjerilu 1:1000.

(4) Na kartografskom prikazu broj 3.B.: »Područje primjene posebnih uvjeta korištenja i mjera zaštite« u mjerilu 1:1000. prikazana je zona pogodna za evekuaciju ljudi, te zona privremenog deponiranja materijala koji je nastao kao posljedica rušenja.

Članak 80.

(1) Protupotresno projektiranje i građenje građevina potrebno je provoditi sukladno tehničkim i drugim propisima.

(2) Kod rekonstrukcije građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i građenje, izdavanje akata kojima se dozvoljava rekonstrukcija treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata građevine.

Članak 81.

(1) Na području obuhvata Plana ne postoje subjekti koji su mogući izvori tehničko-tehnološke nesreće.

(2) Od kritične infrastrukture unutar Plana nalazi se podzemni međunarodni telekomunikacijski kabel, ali ne postoje opasnosti koje ga ugrožavaju.

(3) Na području Plana nema klizišta niti plavljenja, niti ne postoje divlja odlagališta otpada.

10. Mjere provedbe Plana

Članak 82.

(1) Ovaj Plan provodi se neposredno na svim njegovim područjima.

(2) Provedba ovoga Plana vrši se neposredno primjenom ovih Odredaba za provođenje uz obvezno korištenje cjelokupnog elaborata Plana.

Članak 83.

(1) Građevine na području obuhvata ovoga Plana mogu se graditi isključivo na građevnim česticama koje imaju osiguran neposredan pristup s javno prometne površine, priključak na mrežu za opskrbu električnom energijom i vodom te odvodnju otpadnih voda.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 84.

Plan je izrađen u šest izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Klana i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana te ovjereni pečatom tijela odgovornog za provođenje javne rasprave i potpisani od osobe odgovorne za provođenje javne rasprave.

Članak 85.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Općinskog vijeća Općine Klana, pismohrani Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj - Zavodu za prostorno planiranje.

Članak 86.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana te obvezni prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave.

Članak 87.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/44

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 12. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr