SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

66.

Na osnovi članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/ 95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. listopada 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se odlukom uređuje organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti, rokovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem tih poslova, kaznene odredbe, a u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara.

(2) Dimnjačarski poslovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje izvode se sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja zaštite od požara.

Članak 2.

(1) Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se:

- obavljanje redovnih i izvanrednih kontrola dimnjaka i uređaja za loženje,

- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,

- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje,

- poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

(2) Pod dimovodnim objektima u smislu ove Odluke smatraju se dimnjaci i uređaji za loženje.

(3) Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka.

(4) Pod uređajima za loženje u smislu ove Odluke smatraju se uređaji za loženje na kruta, tekuća i plinska goriva.

II. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 3.

(1) Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba i fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene stručno osposobljene osobe za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 4.

(1) Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe - obrtnici (u daljnjem tekstu:

Koncesionar) na temelju ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova sklopljenog sa Gradom kao davateljem koncesije.

(2) Koncesionar ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

Članak 5.

(1) Postupak donošenja odluke o dodjeli koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada sa Koncesionarom provodi se sukladno važećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o koncesijama i važećim gradskim odlukama kojima se regulira obavljanje komunalnih djelatnosti.

Članak 6.

(1) Dimnjačarski poslovi obavljaju se na jedinstvenom dimnjačarskom području Grada Malog Lošinja.

(2) Na području Grada Malog Lošinja je jedno dimnjačarsko područje koje obuhvaća sva naselja i to:

- BELEJ, - PUNTA KRIŽA,

- ĆUNSKI, - SUSAK,

- ILOVIK, - SVETI JAKOV,

- MALI LOŠINJ, - UNIJE,

- MALE SRAKANE I - USTRINE,

VELE SRAKANE,

- NEREZINE, - VELI LOŠINJ.

- OSOR,

Članak 7.

(1) Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana obvezne redovite kontrole i čišćenja dimovodnih objekata.

(2) Plan iz stavka 1. ovog članka obuhvaća redoslijed obavljanja dimnjačarskih usluga po naseljima, ulicama i kućnim brojevima.

(3) Koncesionar je dužan plan iz stavka 1. ovoga članka sačiniti najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine u kojoj počinje ogrjevna sezona i dostaviti ga gradskom Upravnom odjelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: JVP Mali Lošinj).

(4) Ogrjevna sezona u smislu ove Odluke smatra se razdoblje od 1. listopada tekuće godine do 30. travnja sljedeće godine.

Članak 8.

(1) Vlasnici, upravitelji odnosno korisnici stambenih zgrada, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada i drugih objekata (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge) koji podliježu kontroli i čišćenju dimovodnih objekata dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju dimnjake, ložišta i uređaje za loženje, a o održavanju istih moraju posjedovati dokumentaciju.

(2) Korisnik usluge dužan je voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito kontroliraju i čiste sukladno ovoj Odluci i pozitivnim propisima.

 (3) Korisnik usluge dužan je Koncesionaru:

- omogućiti kontrolu i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje koji podliježu obaveznom čišćenju i kontroli prema ovoj Odluci,

- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje, dimnjaku i vrsti goriva,

- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

(4) Korisnik usluge je dužan svaku promjenu broja ili vrste dimovodnih objekata i vrstu goriva prijaviti Koncesionaru u roku trideset (30) dana od nastale promjene.

Članak 9.

(1) Koncesionar je dužan Korisnika usluga obavijestiti o danu i vremenu kontrole i čišćenja, te u tu svrhu i izvjesiti, na vidnom mjestu u zgradi ili na objektu, odnosno na drugom prikladnom mjestu, pisanu obavijest najmanje tri dana prije vršenja dimnjačarskih usluga.

(2) Koncesionar je dužan u slučaju potrebe za hitnom intervencijom odazvati se na poziv davatelja koncesije ili ovlaštenog nadzora u roku od 24 sata.

Članak 10.

(1) Korisnik usluge ne smije Koncesionaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

(2) Radi ispravne kontrole i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

Članak 11.

(1) Koncesionar je dužan uslugu kontrole i čišćenja obaviti na način kojim se korisniku usluge ne nanosi šteta.

(2) Otpadni materijal i čađu nastalu uslijed kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, koncesionar je dužan očistiti i ukloniti na propisani način.

Članak 12.

(1) Ako Koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti korisnika usluge i/ili upravitelja zgrade i pozvati ga da ukloni nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.

(2) Ukoliko se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovo utvrdi i pri slijedećem čišćenju i kontroli dimnjaka, Koncesionar će o tome obavijestiti nadležni Upravni odjel i nadležnog inspektora za zaštitu od požara.

(3) Ako Koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koji mogu nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, Koncesionar će bez odgode zabraniti daljnje korištenje dimnjaka ili uređaja za loženje u pismenoj formi, te o tome obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo i JVP Mali Lošinj.

Članak 13.

(1) Koncesionar je dužan za dimnjačarsko područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove voditi evidenciju o kontroli i čišćenju dimovodnih objekata.

(2) Evidencija se vodi za svaku nekretninu posebno, odnosno za blok ili ulicu u dimnjačarskom području, a sadrži:

- oznaku nekretnine - ulicu i kućni broj,

- ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

- oznaku dimovodnih objekata koji se pregledavaju i čiste,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz dimnjačara,

- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,

- iznos naplaćene cijene usluge sukladno ugovorenom cjeniku,

- napomenu Korisnika usluge ili ovlaštenog dimnjačara,

- potpis dimnjačara,

- potpis Korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

(3) Koncesionar je dužan evidenciju osim pisano voditi i u elektroničkom obliku u kojem ju obliku jednom godišnje dostavlja nadležnom gradskom Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i JVP Mali Lošinj.

(4) Evidencija se vodi za svaku kalendarsku godinu, a mora se čuvati najmanje tri godine po isteku godine za koju se vodi.

Članak 14.

(1) Uz evidenciju, Koncesionar dužan je izraditi Registar sa popisom dimovodnih objekata po dimnjačarskom području (u daljnjem tekstu: Registar) u koji se unose svi dimovodni objekti koji podliježu obvezi čišćenja.

(2) Registar obvezno sadrži:

- oznaku nekretnine - ulicu i kućni broj,

- ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

- broj i vrstu dimnjaka u objektu s obzirom na vrstu energenta koji koristi priključeni uređaj za loženje i njihovo stanje u smislu korištenja,

- broj i vrstu uređaja za loženje,

- rokove čišćenja i kontrole i

- stanje ispravnosti dimovodnih objekata.

(3) Koncesionar je dužan Registar osim pisano voditi i u elektroničkom obliku u kojem ga obliku jednom godišnje prije početka ogrjevne sezone dostavlja nadležnom Upravnom odjelu za poslove komunalnog gospodarstva i JVP Mali Lošinj.

(4) Registar se vodi i čuva trajno.

Članak 15.

(1) Koncesionar je dužan do početka ogrjevne sezone gradskom Upravnom odjelu za poslove komunalnog gospodarstva podnijeti godišnji izvještaj o radu dimnjačarske službe.

Članak 16.

(1) Koncesionar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka Koncesionaru plaća Korisnik usluge.

Članak 17.

(1) Ugovorom o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova između Koncesionara i Grada određuje se visina naknada (cjenik) za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 18.

(1) Na računu kojeg je Koncesionar dužan izdati Korisniku usluga za obavljenu dimnjačarsku uslugu mora se obvezno navesti vrsta usluge koju je Koncesionar naplatio prema ugovorenom cjeniku iz članka 17. ove Odluke.

III. ROKOVI KONTROLE I ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA

Članak 19.

(1) U svrhu održavanja dimovodnih objekata Koncesionar provodi obveznu redovitu i izvanrednu kontrolu i čišćenje.

Članak 20.

(1) Redovita kontrola i čišćenje provodi se najmanje jedanput godišnje, na način određen projektom građevine, tehničkim propisima, specifikacijama uređaja za loženje i vrsti goriva.

(2) Dimovodni objekti obvezno se kontroliraju, a prema potrebi i čiste prije početka ogrjevne sezone, a u pravilu i po završetku iste.

(3) Za dimovodne objekte koji se koriste i izvan ogrjevne sezone ili se koriste tijekom cijele godine (proizvodni, turistički i ostali gospodarski objekti, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove i sl.) redovita kontrola obvezno se provodi najmanje četiri (4) puta godišnje (kvartalno) dok se čišćenje obavlja po potrebi, a najmanje dva (2) puta godišnje.

(4) Redovita kontrola uključuje najmanje:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka i uređaja za loženje,

- tlačnu probu u slučaju sumnje,

- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka,

- mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja za loženje na plinsko gorivo.

Članak 21.

(1) Na način utvrđen u članku 20. st. (3) ove Odluke obavlja se obvezna izvanredna kontrola dimovodnih objekata posebno prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana i nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, o čemu je Korisnik usluge dužan obavijestiti Koncesionara, te po zahtjevu nadzornog inspekcijskog tijela.

Članak 22.

(1) Obveznoj kontroli i čišćenju ne podliježu dimovodni objekti koji se ne koriste, pod uvjetom da ih njihovi korisnici odjave nadležnom Koncesionaru.

(2) Dimovodni objekti koji se ne upotrebljavaju u dužim vremenskim razmacima uslijed napuštenosti objekta, odnosno sezonskog stanovanja (vikendice) ne podliježu odredbama članka 20. ove Odluke, već se njihova kontrola i čišćenje vrše po pozivu i dogovoru sa Koncesionarom, uz obvezu Korisnika usluge da jednom godišnje obvezno osigura čišćenje i kontrolu i na takvim objektima.

Članak 23.

(1) Kod tehnološki specifičnih postrojenja za loženje koje može održavati prema garantnim i drugim uvjetima samo ovlašteni serviser, postoji samo obveza Koncesionara da jednom godišnje kontrolira da se li ona redovito održavaju.

Članak 24.

(1) Kod dimnjaka koje nije moguće temeljito očistiti izvršiti će se spaljivanje čađe.

(2) Spaljivanje čađe obavlja se uz mjere opreza u skladu s propisima o zaštiti od požara na najpovoljnijem mjestu u dimnjaku.

(3) Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka.

(4) O spaljivanju čađe Koncesionar je dužan obavijestiti ostale korisnike zgrade i JVP Mali Lošinj.

Članak 25.

(1) Pored redovitih i izvanrednih obaveznih kontrola i čišćenja dimovodnih objekata, čišćenje i kontrola obavlja se i na zahtjev Korisnika usluga i izvan rokova navedenih u članku 20. ove Odluke.

(2) Za dimnjačarske usluge obavljene na izričiti zahtjev korisnika usluge, a izvan obveza i rokova utvrđenih ovom Odlukom, primjenjuju se naknade prema ugovorenom cjeniku.

IV. NADZOR

Članak 26.

(1) Nadzor nad provedbom odredaba ove odluke i nadzor nad pružanjem dimnjačarskih usluga obavlja nadležni Upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva putem komunalnog redarstva.

(2) Provođenje stručnog nadzora nad obavljanjem rada Koncesionara u ime Grada Malog Lošinja, obavljat će djelatnik Javne vatrogasne postrojbe Mali Lošinj koji obavlja preventivne poslove zaštite od požara ili osoba koju ovlasti zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Mali Lošinj.

Članak 27.

(1) U vršenju nadzora nad provedbom ove odluke i nad pružanjem dimnjačarskih usluga, komunalni redar je ovlašten:

- zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih poslova,

- nadzirati vođenje registra s popisom dimovodnih objekata po naseljima iz čl. 14. ove Odluke,

- nadzirati vođenje evidencije o kontroli i čišćenju dimovodnih objekata iz čl. 13. ove Odluke,

- predlagati provođenje prekršajnog postupka protiv prekršitelja sukladno vlastitom nalazu i nalazu stručnog nadzora,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena prekršaja sukladno vlastitom nalazu i nalazu stručnog nadzora,

- poduzimati i druge mjere iz svoje nadležnosti propisane Odlukom o komunalnom redu.

(2) U vršenju stručnog nadzora, ovlašteni djelatnik JVP- a je ovlašten:

- narediti obavljanje dimnjačarskih poslova, ako utvrdi da ih ovlašteni Koncesionar ne obavlja ili ih ne obavlja pravilno i potpuno,

- poduzimati i druge propisane mjere iz nadležnosti - preventino protupožarne zaštite,

- u suradnji s komunalnim redarstvom pokretati daljnje postupke.

(3) U slučaju kada Koncesionar ili stručni nadzor utvrdi da postoji neposredna opasnost od požara odnosno da je dimnjak požarno opasan, dužan je osobno ili putem komunalnog redarstva o tome izvijestiti Inspekciju zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva pri Ministarstvu unutrašnjih poslova.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 28.

(1) Pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna ako kao Korisnik usluge:

- ne omogući kontrolu i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, ne da podatak o broju i vrsti uređaja za loženje, dimnjaku i vrsti goriva, te ne omogući pristup uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi (članak 8. stavak 3. Odluke);

- ne prijavi svaku promjenu broja ili vrste dimovodnih objekata i vrstu goriva Koncesionaru u roku trideset (30) dana od nastale promjene (članak 8. stavak 4. Odluke);

- spriječi Koncesionaru pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje ili ga ometa u obavljanju dimnjačarskih poslova (članak 10. stavak 1. Odluke);

- ukoliko ne ukloni nedostatke na dimnjaku i/ili uređaju za loženje naložene od strane Koncesionara (članak 12. stavak 2. Odluke).

(2) Za prekršaje iz st. 1. ovog članka izreći će se novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi kao Korisniku usluge u iznosu od 1.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz st.1. ovog članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kao Korisniku usluge u iznosu od 1.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz st.1. ovog članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi kao Korisniku usluge u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 29.

(1) Pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna ako kao Koncesionar:

- ne donese godišnji plan obvezne redovite kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i ne dostavi ga nadležnom Upravnom odjelu i JVP Mali Lošinj do 31. kolovoza tekuće godine (članak 7. stavci 1. i 3. Odluke);

- ne obavijesti Korisnika o danu i vremenu kontrole i čišćenja najmanje 3 dana prije vršenja dimnjačarskih usluga (članak 9. Odluke);

- ako se u slučaju potrebe za hitnom intervencijom ne odazove na poziv davatelja koncesije ili ovlaštenog nadzora u roku od 24 sata (članak 9. stavak 2.);

- ako uslugu kontrole i čišćenja obavi na način kojim se korisniku nanosi šteta ili ne očisti otpadni materijal i čađu na propisani način (članak 11. stavak 1. i 2. Odluke);

- ukoliko utvrdi, a ne obavijesti nadležno inspekcijsko tijelo i JVP Mali Lošinj o postojanju neposredne opasnosti za život ljudi i imovine (članak 12. stavak 3.);

- ne vodi uredno evidenciju o kontroli i čišćenju dimovodnih objekata (članak 13. Odluke);

- ne vodi uredno registar s popisom dimovodnih objekata po dimnjačarskom području koji podliježu obvezi čišćenja (članak 14. Odluke);

- ne podnese godišnji izvještaj o radu dimnjačarske službe do početka ogrjevne sezone (članak 15. Odluke);

- naplati cijenu naknade za dimnjačarske usluge koja nije u skladu sa cjenikom (članak 17. Odluke);

- ne prijavi razloge za izvanredni pregled dimnjaka (članak 21. Odluke);

- ukoliko prilikom spaljivanja čađe o tome ne obavijesti JVP Mali Lošinj i ostale korisnike zgrade (članak 24. stavak 4. Odluke) te ne postupa sukladno stavcima 2. i 3. istog članka.

(2) Za prekršaje iz st. 1. ovog članka izreći će se novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi kao Koncesionaru u iznosu od 1.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz st. 1. ovog članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kao Koncesionaru u iznosu od 1.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz st. 1. ovog članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi kao Koncesionaru u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 30.

(1) Pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna ako:

- obavlja dimnjačarske poslove bez valjanog ugovora o koncesiji (članak 4. Odluke);

(2) Za prekršaj iz st. 1. ovog članka izreći će se novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 2.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz st.1. ovog članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 3.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz st.1. ovog članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 31.

(1) U slučaju utvrđenja počinjenja prekršaja od strane pravne osobe, odgovorne osobe u pravnoj osobi, fizičke osobe obrtnika i osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, Grad će putem nadležnog Upravnog odjela obvezno izdati prekršajni nalog (obvezni prekršajni nalog) kojim se može osim novčane kazne odrediti naknada paušalne svote troškova za izdavanje prekršajnog naloga do 100,00 kuna.

(2) U slučaju utvrđenja počinjenja prekršaja od strane fizičke osobe, na mjestu počinjenja prekršaja komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 500,00 kuna.

(3) Ako fizička osoba iz st. 2. ovog članka ne plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja može to učiniti u roku od osam (8) dana od dana počinjenja prekršaja.

(4) U slučaju neplaćanja novčane kazne u roku iz prethodnog stavka, Grad će putem nadležnog Upravnog odjela obvezno izdati prekršajni nalog (obvezni prekršajni nalog) kojim se može osim novčane kazne odrediti naknada paušalne svote troškova za izdavanje prekršajnog naloga do 100,00 kuna.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 33.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koncesijskom obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 10/07).

Klasa: 214-01/11-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 18. listopada 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr