SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 34. Srijeda, 19. listopada 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

27.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 17. listopada 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti i
Plana zaštite i spašavanja Grada Bakra

1. Usvaja se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Bakra.

2. Usvaja se Plan zaštite i spašavanja Grada Bakra.

O b r a z l o ž e n j e

Prijedloge Planova iz točke 1. i 2. ove Odluke izradila je tvrtka NW wind d.o.o. koja je aktom DUZS KLASA: 053- 02/08-01/02 OD 8. 7. 2008. god. proglašena »ovlaštenikom« te joj je temeljem Odluke Grada Bakra o izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja povjerena izrada istih.

Nacrt Procjene ugroženosti dostavljen je DUZS-PU Rijeka na uvid i suglasnost sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04) te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07, »Narodne novine« broj 38/09, »Narodne novine« broj 127/10). Na procjenu ugroženosti dobivena je suglasnost DUZS-PU Zagreb dana 25. svibnja 2011. godine Klasa: 810-03/11-04/26; UR. BROJ: 543-01-06-02-11-2. Sažetak Procjene ugroženosti identičan je izvornoj Procjeni ugroženosti za područje Grada Bakra koja je od strane DUZS - PU Zagreb dobila suglasnost.

Slijedom navedenog, a postupajući u skladu s odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) odlučeno je kao u izreci.

Klasa: 021-05/11-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-11-6

Bakar, 17. listopada 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr