SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

22.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi urbanističkih planova uređenja UPU 1 Baška i UPU 2 Baška

Članak 1.

U Odluci o izradi urbanističkih planova uređenja UPU 1 Baška i UPU 2 Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/09, 40/09, 42/10) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Baška i UPU 2 Baška utemeljena je na Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/08) odnosno I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška (u daljnjem tekstu: PPUO Baška) te odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11).«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.«.

Članak 2.

U članku 3. u stavku 1.:

. riječi »Batomalj, Jurandvor« brišu se,

. na kraju rečenice briše se točka i dodaje rečenica:

»i za izradu izmjena i dopuna Plana temeljem ove Odluke ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga.«.

U stavku 2.:

. broj »122,81«, mijenja se i glasi: »128,77«,

. broj »67,23« mijenja se i glasi: »64,16«,

. broj »54,22« mijenja se i glasi: »49,76«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Površina obuhvata UPU 2 Baška je 8,75 ha, sve izgrađeno. Planom je obuhvaćeno izdvojeno građevinsko područje naselja N1-2 u naselju Baška.«.

Članak 3.

U članku 6., u prvoj rečenici, iza zagrada, stavlja se zarez i dodaje se dio rečenice koji glasi:

»osim Konzervatorske podloge za kulturno-povijesnu cjelinu Baška za UPU 1«.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Za potrebe izrade planova izrađena je Posebna geodetska podloga - k.o. Baška - nova. Izrađena je od strane Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o., 2010. godine i ovjerena od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Ispostava Krk.«.

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30 dana moraju dati zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU-a iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi planova:

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb,

2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

3. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska BB, 10000 Zagreb

4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

5. Primorsko-goranska županija, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

6. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 Krk,

7. Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Jelačića 5, 51500 Krk,

8. Primorsko-goranska županija, Županijska uprava za ceste, Ulica Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

9. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka,

10. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka,

11. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka,

12. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Žrtava fašizma 17/1, 51000 Rijeka,

13. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, 10000 Zagreb,

14. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/ IX, 51000 Rijeka,

15. Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

16. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,

17. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka,

18. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, 51000 Rijeka,

19. Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Baška, Palada 88, 51523 Baška,

20. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, p.p. 162, 10002 Zagreb,

21. TELE2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb,

22. T-Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb,

23. VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb,

24. HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb,

25. HEP - ODS d.o.o., Distribucijsko područje - Elektoprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 Krk,

26. Ponikve d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk.«

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva odnosno izrade Konzervatorske podloge,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 10 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga Plana,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

- mišljenje Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije - u roku od najviše 30 dana,

- suglasnost župana - u roku od najviše 15 dana.«

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) S obzirom na protek roka od dvije godine od stupanja na snagu osnovne Odluke o izradi UPU 1 i UPU 2 zabrana izdavanja akata za građenje propisana istom je istekla i ovom Izmjenom i dopunom Odluke se ne produžuje.

(2) Do donošenja UPU 1 i UPU 2 izdavanje akata za građenje na području obuhvata istih moguće je u okvirima odredbi Prostornog plana uređenja Općine Baška odnosno I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška te Zakona o prostornom uređenju i gradnji.«

Članak 8.

U članku 13. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »Nositelj izrade«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-11-3

Baška, 12. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr