SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 26. Petak, 30. srpnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
32

81.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04), i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), Županijsko poglavarstvo je na 84. sjednici održanoj 22. srpnja 2004. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podmorskih cjevovoda
od uvale Mala Sršćica do Rta Oštro

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje »INA - INDUSTRIJA NAFTE« d.d. (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja dva paralelna podmorska cjevovoda, jednog za opskrbu INA-Urinj slatkom i industrijskom vodom iz vodovodnog sustava Tribalj, a drugog za opskrbu otoka Krka sanitarnom, odnosno pitkom vodom iz vodoopskrbnog sustava Vodovod Rijeka.

Članak 2.

Ovlašteniku koncesije daje se koncesija iz članka 1. ove Odluke na dijelu pomorskog dobra od uvale Mala Sršćica (Kostrena) do Rta Oštro (Kraljevica) u površini od 11.269.84 metara četvornih, s rubnim točkama od kojih se računa zaštitni pojas širine 10 metara, a iskazane su u Gauss-Krugerovom koordinatnom sustavu i u geografskim koordinatama (j i l):

Dužine i površine područja su prikazane u tablici:

Sastavni dio ove Odluke je i Geodetski elaborat sa situacijama u mjerilu 1:5000 za ukupnu trasu cjevovoda na pomorskom dobru, te u mjerilu 1:1000 za lokacije Mala Sršćica i Oštro s uklopom na katastarski plan, koje se ne objavljuju.

Članak 3.

Davatelj koncesije daje Ovlašteniku koncesije na posebnu upotrebu pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke na vremensko razdoblje do 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Ovlaštenik koncesije obvezuje se da pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke koristi isključivo za namjenu utvrđenu u članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke, određuje se godišnja naknada u iznosu od 1 EUR/m2 po srednjem tečaju HNB na dan donošenja Odluke.

Prva godišnja naknada za koncesiju plaća se u roku od 30 dana od sklapanja ugovora o koncesiji, a naredne godišnje naknade plaćaju se u roku od 12 mjeseci od dana uplate iz prethodne godine.

Godišnja naknada iz stavka 1. ovog članka može se izmijeniti Odlukom davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije obvezuje se uredno plaćati godišnju naknadu utvrđenu u stavku 1. ovog članka. Način plaćanja naknade utvrdit će se ugovorom o koncesiji.

Ugovorom o koncesiji detaljno će se urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze Ovlaštenika koncesije naročito s obzirom na sigurnost plovidbe, osiguranje, zaštitu okoliša te održavanje podmorskog objekta.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije dužan je poštovati odredbe iz Lokacijske dozvole koje se odnose na podmorski dio cjevovoda izdane od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, KLASA: UP/I 350-05/ 02-01/664 i UR.BROJ: 2170-77-01-00-03-33/JB od 30. svibnja 2003. godine.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan temeljem Zahtjeva KLASA: 342-01/04-90/486 od 03. ožujka 2004. izvršiti radnje i okončati postupak određivanja granice pomorskog dobra sukladno Uredbi o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« 08/04).

U slučaju neispunjenja uvjeta iz stavka 3. ovog članka u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke, Odluka i po njoj zaključeni ugovor prestaju vrijediti.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije nema pravo koncesiju iz ove Odluke prenijeti na drugu fizičku/pravnu osobu bez izričitog odobrenja davatelja koncesije.

Članak 7.

U slučaju odustanka Ovlaštenika koncesije od Ugovora o koncesiji za vrijeme trajanja koncesije, Ovlaštenik koncesije dužan je pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

Članak 8.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici Ministarstva i ureda državne uprave u županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra Ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 9.

Temeljem ove Odluke, a sukladno članku 25. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dama objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/21

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-12

Rijeka, 22. srpnja 2004

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=96&mjesto=00001&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr