SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 25. Četvrtak, 22. srpnja 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
32

30.

Na temelju članka 11. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 , 61/00 i 32/ 02), članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2004. godine donijelo je

DVOGODIŠNJI PROGRAM
mjera za unapređenje stanja u prostoru
Grada Novi Vonodolski

I. UVODNE ODREDBE

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02 ) utvrđuje obvezu izrade dokumenata praćenja stanja u prostoru koji se izrađuju u obliku Izvješća o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu: Izvješće) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera).

Program mjera temelji se na Izvješću koje sadrži analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom, na zaštitu vrijednosti prostora i druge elemente od važnosti za prostor za koji se izrađuje.

Program mjera donosi se za razdoblje od dvije godine i njime su obuhvaćene aktivnosti od interesa za Grad Novi Vinodolski koje se provode kroz naredne dvije godine, pa se stoga aktivnosti moraju obuhvatiti godišnjim planovima rada gradskih upravnih tijela. Ovo je već peti Program mjera. Prvi je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 20. prosinca 1994. godine i objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 33/94, drugi je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 30. rujna 1997. godine i objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 21/97 sa izmjenama i dopunama objavljenim u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije broj 14/98 i 18/99, treći je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 28. listopada 1999. godine i objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 24/99 sa izmjenama i dopunama objavljenim u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 4/00, 10/00, 12/00 i 27/00, četvrti je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 20. prosinca 2001. godine i objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 34/01 sa izmjenama i dopunama objavljenim u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 6/02, 11/02 i 20/03.

II. ZAKONSKE OBVEZE

2.1. Zakon o prostornom uređenju

Prema Zakonu o prostornom uređenju, prostorno uređenje je osiguravanje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim nacionalnim dobrom.

Prostorno uređenje provodi se:

- dokumentima prostornog uređenja (prostorni planovi), koji određuju način korištenja i namjenu prostora,

- dokumentima stanja i poboljšanja stanja u prostoru (Izvješće i Program mjera).

Gradsko vijeće dužno je na temelju Izvješća donijeti Program mjera. Temeljem članka 151. stavak 3. Odluke o prostornom planu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/00) Program mjera mora biti usklađen sa Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Primorsko-goranske županije. Stoga se pri izradi vodi računa o mjerama i aktivnostima koje su propisane dokumentima šireg područja (višeg ranga). Program mjera provodi Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski putem nadležnih upravnih tijela.

Obveza i način izrade Programa mjera reguliran je člankom 11. Zakona o prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon). Prema navedenoj odredbi Program mjera sadrži potrebe izrade novih, odnosno izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornog uređenja, potrebu pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te druge mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata.

2.2. Zakon o zaštiti okoliša

Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/94 i 128/99) određena je obveza izrade studije o utjecaju na okoliš za zahvate u prostoru koji se određuju Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00).

Izradi studije o utjecaju na okoliš pristupa se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, odnosno prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.

Lokacije se određuju dokumentima prostornog uređenja, te su dokumenti prostornog uređenja izvori podataka za izradu studije o utjecaju na okoliš. Ako lokacija nije određena ili pobliže određena dokumentima prostornog uređenja, studijom se mora ocijeniti i izbor lokacije zahvata.

2.3. Prostorni plan Primorsko-goranske županije

Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00) odredio je osnove za uređenje i zaštitu prostora, sustav razvojne regionalne infrastrukture, mjerila i smjernice za gospodarski razvoj, za očuvanje i unapređenjeprirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša i druge elemente određene Zakonom o prostornom uređenju.

Temeljem odredbi iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije obveza je Grada Novi Vinodolski da prije donošenja Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski pribavi suglasnost nadležnih tijela određenih člankom 24. Zakona o prostornom uređenju o usklađenosti sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije, te da pristupi izradi dokumenata prostornog uređenja određenih Prostornim planom Primorsko-goranske županije. Naime člankom 26.b. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju je, pored ostalih, obveza izrade Urbanističkih planova uređenja za naselja koja su sjedišta gradova, te je obveza Grada Novi Vinodolski da pristupi izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski. Člankom 142. Prostornog plana Primorsko-goranske županije je određena obveza izrade urbanističkih planova uređenja za površine izvan naselja za izdvojene namjene, te je pored izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski utvrđena obveza izrade urbanističkih planova uređenja neizgrađenih dijelova naselja u obalnom području mora.

III. MJERE ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU

3.1. Uređenje građevinskog zemljišta

Uređenje prostora provodi se u cilju planiranja i organizacije upotrebe prostora, odnosno gradnje i rekonstrukcije. Uređuje se u pravilu zemljište građevinskog područja. Uređenje građevinskog zemljišta provodi se u dva osnovna segmenta:

a) pripremni radovi,

b) opremanje zemljišta.

a) pripremni radovi odvijaju se kroz aktivnosti izrade prostornih planova i drugih dokumenata u funkciji prostornog uređenja, a građenje odnosno opremanje prostora kroz odgovarajuće djelatnosti (gradnja ili rekonstrukcija infrastrukture, otpada i dr.).

Pripremni radovi obuhvaćaju: sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu prostornih planova, izradu parcelacijskih elaborata, rušenje postojećih objekata, premještanje infrastrukture, zaštitne mjere spomenika kulture i dr. ciljevi pripreme usmjereni su prvenstveno u stvaranju preduvjeta gradnje i korištenja prostora i građevina sukladno donesenim dokumentima.

b) Opremanje zemljišta provodi se izgradnjom objekata komunalne infrastrukture.

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća: kolne i pješačke prometnice, trgove, javna parkirališta, javnu rasvjetu, parkove, dječja igrališta, groblja, odvodnju i vodovod, lučice, odlagališta za komunalni otpad i dr.

3.2. Mjere za rješavanje neplanske izgradnje

Neplansku izgradnju treba rješavati kroz prostorno-plansku dokumentaciju. Da bi se spriječila neplanska izgradnja potrebno je Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski zaštititi naročito atraktivna područja na području Grada (građevinska područja uz more) i na tom području ograničiti broj etaža i mogućnost izgradnje višestambenih objekata za prodaju na tržištu, te planirati izgradnju objekata za ugostiteljsko-turističku namjenu sa izgradnjom hotela, a objekte sa većim brojem etaža od broja etaža propisanih Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski graditi isključivo temeljem donošenja detaljnog plana uređenja. Ovakve odredbe ukazuje se nužnim, da bi se na područjima uz more spriječila izgradnja objekata sa većim brojem etaža koji se ne uklapaju u prostor, a ujedno i znatno opterećuju komunalnu infrastrukturu. Postojeća odmarališta mogu ići u dogradnju i nadogradnju jedino ukoliko mijenjaju namjenu u hotel. Za postojeće objekte ugostiteljsko-turističke namjene prostorno-planskom dokumentacijom odrediti, da se ne može izvršiti prenamjena prostora u stambeni prostor.

3.3. Mjere za unapređenje infrastrukturnih sustava

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture je temeljna okosnica za opremanje prostora, odnosno privođenja zemljišta planiranoj namjeni.

Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 , 59/01, 26/03 i 82/04) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donosi Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture i istim se određuju objekti komunalne infrastrukture koji se planiraju graditi, rokovi izgradnje i planirani prihodi iz kojih će se graditi predmetni objekti.

3.4. Zbrinjavanje otpada

Deponija Duplja je odlagalište komunalnog otpada na kojoj deponiraju otpad pravni sljednici bivše općine Crikvenica i to Grad Novi Vinodolski, Grad Crikvenica i Općina Vinodolska.

U proteklom dvogodišnjem razdoblju izrađen je elaborat postojećeg stanja skupljanja komunalnog otpada i procjena količina nastajanja otpada za 10 godina, Studija utjecaja na okoliš za odlagalište do zatvaranja sa obrazloženjem geoloških i hidrogeoloških prilika na lokaciji na koju je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja dalo pozitivno mišljenje rješenjem Up/Io-351-02/02-06/12, Ur. broj: 531-05/ 01-JM-02-6, idejno rješenje odlagališta otpada, i plan zatvaranja odlagališta otpada. U pripremi dokumentacije za dobivanje građevne dozvole pokrenut je postupak sređivanja zemljišta i dana 19. studenog 2003. godine je Vlada Republike Hrvatske, Povjerenstvo Vlade za upravljanje imovinom Republike Hrvatske donijelo Odluku o prijenosu u vlasništvo Gradu bez naknade 33.300 m2 zemljišta.

U sljedećem dvogodišnjem razdoblju potrebno je ishoditi lokacijsku i građevnu dozvolu i izvršiti sanaciju iste do njenog zatvaranja u skladu sa Zakonom o otpadu, Zakonom o zaštiti okoliša i Studijom utjecaja na okoliš.

IV. IZRADA I DONOŠENJE PROSTORNIH PLANOVA

4.1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA NOVI VINODOLSKI

Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski temeljni je i obvezatni dokument koji određuje i usmjerava zahvate u prostoru Grada Novi Vinodolski.

O prijedlogu Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski provedena je javna rasprava u razdoblju od 5. srpnja do 4. rujna 2000. godine. Po zaključenju javne rasprave prijedlog je dostavljen Primorsko-goranskoj županiji, Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica, radi dobivanja suglasnosti. Na dostavljeni prijedlog nije izdana suglasnost, budući je Primorsko-goranska županija, Zavod za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rijeka dostavilo mišljenje kojim se traži usuglašavanje prijedloga s Prostornim planom Primorsko-goranske županije i to naročito na okolnost određivanja građevinskih područja naselja. U prijedlogu je izvršeno usuglašavanje i s ostalim potrebnim odrednicama (koridor trase autoceste i željezničke pruge i dr.), te će tijekom mjeseca svibnja/lipnja 2004. godine započeti javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski. Nakon provedene javne rasprave i obrade primjedbi i prijedloga s javne rasprave i dobivenih očitovanja nadležnih tijela konačni prijedlog proslijedit će se na davanje suglasnosti Primorsko-goranskoj županiji, Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica i po dobivanju suglasnosti uputit će se na usvajanje Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski.

4.2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

Temeljem odredbi članka 26.b. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/ 02) i članka 142. Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/00) Grad Novi Vinodolski će u dvogodišnjem razdoblju izraditi:

4.2.1. Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski

4.2.2. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističkog područja Panos,

4.2.3. Urbanistički plan uređenja poslovne zone Zapad,

4.2.4. Urbanistički plan uređenja poslovne zone Kargač,

4.2.5. Urbanistički plan uređenja kampa Kozica,

4.2.6. Urbanistički plan uređenja Turističkog naselja Dugno 2.

Urbanistički plan uređenja utvrđuje osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje, prometnu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu, te ovisno o posebnosti prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora. Urbanističkim planom uređenja može se odrediti obveza izrade detaljnih planova uređenja za uža područja unutar obuhvata plana. Granice obuhvata Urbanističkih planova uređenja određene su u grafičkom prilogu koji čini sastavni dio Programa mjera.

Izradu Urbanističkih planova uređenja iz točke 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. financira Grad Novi Vinodolski, izradu Urbanističkog plana uređenja kampa Kozica financira vlasnik kampa, a izradu Urbanističkog plana uređenja Turističkog naselja Dugno 2 financirat će vlasnik zemljišta u obuhvatu Plana. Mjerila u kojima će se izrađivati Urbanistički planovi uređenja odredit će se prilikom provođenja postupka javne nabave za ugovaranje njihove izrade.

Izrade urbanističkih planova uređenja mogu inicirati i investitori gradnje objekata u zonama u kojima se bez istih ne može vršiti gradnja. U tom slučaju investitor stručnim službama podnosi zahtjev za dopunu Programa mjera s programom namjeravanog zahvata u prostoru. Zahtjevu se obavezno prilaže ili dokaz o vlasništvu zemljišta u obuhvatu namjeravanog zahvata ili drugi odgovarajući dokaz kojim investitor dokazuje osnovanost podnošenja zahtjeva. U takvim slučajevima investitor financira ili sufinancira izradu urbanističkog plana uređenja.

4.3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

4.3.1. Detaljni plan uređenja Turističkog naselja Zagori

Detaljnim planom uređenja Turističkog naselja Zagori odredit će se uvjeti rekonstrukcija izgrađenih građevina unutar obuhvata Plana sa podizanjem razine postojećih turističkih kapaciteta na četiri ili pet zvjezdica, te uvjeti uređenja cjelokupnog prostora na način da se uz izgradnju novih smještajnih kapaciteta skupine hotela-vrsta hotel, zone vila, predvidi i obogaćivanje turističke ponude novim sadržajima sa restoranima, welnes centrom, kongresnom dvoranom, dječji grad, zona sporta i rekreacije sa proširenjem i uređenjem plaže. Izradu Detaljnog plana uređenja financirat će Hoteli NOVI d.d. - vlasnik turističkog naselja Zagori.

Ukupna površina obuhvata iznosi oko 49,39 ha od čega kopneni dio čini oko 32,65 ha (djelomično izgrađeno) i oko 16,74 ha obuhvata u moru. U obuhvatu plana su k.č.br. 5847/38, 5847/227, 5847/228, 5847/422, 5847/443, 5847/692, 5847/695 i 5847/891 K.O. NOVI, dijelovi obodnih prometnih površina i područje akvatorija sa pripadajućim dijelom obalnog pojasa.

Budući se radi o ugostiteljsko-turističkoj cjelini površine zahvata veće od 5 ha Hoteli NOVI d.d. su temeljem odredbi Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00) iz Popisa zahvata VII. Građevne cjeline, alineja 1. u obvezi izraditi Studiju o utjecaju na okoliš.

4.4. IZMJENE I DOPUNE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA

4.4.1. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Šetalište Zagori-Ričina«

Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja »Šetalište Zagori-Ričina« na zemljištima na kojima je bila planirana zelena površina planirati izgradnju objekata sa ugostiteljsko-turističkom ponudom ili trgovinom.

Granica obuhvata je k.č.br. 5847/235, 5847/678, 5847/677, 5847/307, 5847/680, 5847/679, 5847/323, 5847/682, 5847/681, 5847/324, 5847/684, 5847/683, 5847/294, 5847/685, 5847/686, 5847/293, 5847/687 i pripadajući dio k.č.br. 5847/1.

4.4.2. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Prisika«

Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja »Prisika« planirati izgradnju stambene i višestambene građevine, te na planiranim višestambenim objektima umjesto ateljea planirati izgradnju stanova.

Granica obuhvata je k.č.br. 3894/285, 3894/419, 2894/420, 3894/421, 3894/425, 3894/422, 3182/8, 3181/1, 3183/1 i 3182/ 19, te parcele koje se nalaze u obuhvatu kolektivnih stambenih objekata 5 i 6.

4.4.3. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Ulaz u marinu«

Izmjenama i dopunama detaljnog plana uređenja »Ulaz u marinu« planirati dogradnju potkrovlja na građevini »pansion ili hotel«, dogradnju prizemnog dijela stambene građevine i nadogradnju-povišenje potkrovlja postojeće stambene građevine, te dogradnju suterenskog prostora uz objekt T1 na parceli oznake »B«.

Granica obuhvata je k.č.br. 3681/3, 3685/2 i 3681/4.

Izradi izmjena i dopuna Detaljnih planova uređenja iz podtočke 4.4.2. i 4.4.3. pristupilo se je temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski od 2002. do 2004. godine i izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Prisika« su pred prethodnom raspravom, a za izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Ulaz u marinu« dovršena je javna rasprava.

4.5. OSTALI PLANOVI

4.5.1. Studija utjecaja na okoliš za izgradnju marine u Novom Vinodolskom

Za izgradnju marine u Novom Vinodolskom je od strane Rijekaprojekt inženjering d.o.o., Rijeka tijekom 1993. godine izrađena Studija utjecaja na okoliš. Studijom je potvrđena lokacija marine uz luku otvorenu za javni promet u Novom Vinodolskom i njeno idejno rješenje. Ova Studija se danas ne može koristiti kao stručna podloga za procjenu utjecaja na okoliš, jer bi to bilo protivno odredbi članka 25. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00), te je potrebno pristupiti novoj izradi Studije, a sve u skladu sa novim zakonima i propisima.

Sukladno odredbama Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00) sa Rijekaprojekt d.o.o. zaključen je ugovor o izradi Studije o utjecaju na okoliš za izgradnju marine Novi Vinodolski, te je u tijeku izrada Studije i njeno usvajanje se očekuje tijekom 2004. godine na način i po postupku propisanom Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00). Ukoliko se, po usvajanju Studije, utvrdi potreba izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Marina« Novi Vinodolski pristupit će se izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana »Marina« Novi Vinodolski, a potreba izrade izmjena i dopuna odredit će se dopunom ovog Programa mjera.

V. DONOŠENJE PROSTORNIH PLANOVA I SADRŽAJ PROSTORNIH PLANOVA

Način donošenja i sadržaj prostornih planova utvrđen je Uredbom o javnoj raspravi o postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardima elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04 i 45/04).

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Izradu prostornih planova nižeg reda, detaljnih planova uređenja, može inicirati i investitor gradnje objekta u zonama u kojima se bez detaljnog plana uređenja ne može izvršiti gradnja objekata. U tim slučajevima investitor stručnim službama podnosi zahtjev za dopunu Programa mjera s programom namjeravanog zahvata u prostoru. Zahtjevu se obavezno prilaže ili dokaz o vlasništvu zemljišta u obuhvatu namjeravanog zahvata ili drugi odgovarajući dokaz kojim investitor dokazuje osnovanost podnošenja zahtjeva. U takvim slučajevima investitor financira izradu detaljnog plana uređenja. Sukladno odredbi članka 15.a Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardima elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04 i 45/04) detaljni plan uređenja ne može se izrađivati za pojedinačni zahvat u prostoru.

Grafički prilozi s granicama obuhvata prostornih planova čine sastavni dio Programa mjera i nisu predmetom objave.

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/04-01/16

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 19. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=95&mjesto=51250&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr