SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 25. Četvrtak, 22. srpnja 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
32

29.

Na temelju članka 11. stavak 1., a u svezi sa člankom 10. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2004. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Grada Novi Vinodolski
za razdoblje od 2002. do 2004. godine

I. UVOD

Zakon o prostornom uređenju utvrđuje obvezu izrade dokumenata praćenja stanja u prostoru koji se izrađuju u obliku dvogodišnjih Izvješća o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu: Izvješće) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera).

Sustav prostornog uređenja djeluje na temelju izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: prostornih planova) i praćenja bitnih procesa i pojava u prostoru koje se međusobno odvajaju.

Obveza Grada Novi Vinodolski je da na temelju Izvješća donosi dvogodišnji Program mjera i na taj način osigura osnovni preduvjet za kontinuirano oblikovanje dokumentacijske osnove o prostoru na svom području.

Ovo Izvješće o stanju u prostoru odnosi se za dvogodišnje razdoblje, odnosno za razdoblje od 2002. godine 2004. godine i sadrži analizu i ocjenu stanja prostornih planova i realizaciju prethodnog Programa mjera.

II. CILJ IZRADE IZVJEŠĆA

Analizom važećih prostornih planova i svih drugih dokumenata vezanih za uređivanje prostora daje se pregled donijetih prostornih planova u prethodnom dvogodišnjem razdoblju određenom Programom mjera kao i prostornih planova za koje se je pristupilo izradi sa ocjenom stanja u prostoru.

III. PREGLED I ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA

3.1. PROSTORNI PLANOVI

3.1.1. Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski

Zakonom o prostornom uređenju utvrđena je obveza donošenja prostornih planova uređenja gradova i općina.

Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski temeljni je i obvezatan dokument koji određuje i usmjerava zahvate u prostoru. Grad Novi Vinodolski započeo je sa izradom ovog temeljnog dokumenta prostornog planiranja tijekom 1998. godine. Sukladno odredbama Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98) provedena je javna rasprava u razdoblju od 5. srpnja 2000. godine do 4. rujna 2000. godine. Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski dostavljen je Primorsko-goranskoj županiji, Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Crikvenica, radi dobivanja suglasnosti. Na dostavljeni prijedlog nije izdana suglasnost, budući je Primorsko-goranska županija, Zavod za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rijeka dostavio mišljenje kojim ističe da prijedlog nije usuglašen sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije. U razdoblju od 2002. do 2004. godine izvršeno je usuglašavanje sa podnijetim primjedbama kao i usuglašavanje s ostalim potrebnim odrednicama (koridor trase autoceste i željezničke pruge i dr.) U tijeku je provođenje II. javne rasprave o prijedlogu Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

3.1.2. Detaljni plan uređenja »Stambeni objekt Klenovica«

Detaljnim planom uređenja »Stambeni objekt Klenovica« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 02) obuhvaćena je k.č.br. 3379/173.

Planirana je izgradnja građevine maksimalne bruto izgrađene površine 1095 m2 od čega na podzemni dio otpada 395 m2, a na nadzemni dio 700 m2. Građevina ima 4 etaže (Po+ Pr+3), a visina vijenca iznosi 15,5 m mjereno od kote prizemlja u kojima se nalaze poslovni sadržaji. Građevina je mješovite namjene sa garažama u podzemnoj etaži, poslovnim prostorom u prizemlju i stanovima na etažama iznad prizemlja.

3.1.3. Detaljni plan uređenja »Dogradnje i nadogradnje stambenog objekta na k.č.br. 5847/259 K.O. NOVI«

Detaljnim planom uređenja »Dogradnje i nadogradnje stambenog objekta na k.č.br. 5847/259 K.O. NOVI« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/03) obuhvaćena je k.č.br. 5847/259.

Planirana je dogradnja i nadogradnja postojećeg stambenog objekta s dogradnjom pomoćne građevine-garaže i kućnog spremišta. Najveća dopuštena visina stambenog objekta je Pr+kat+potkrovlje sa maksimalno dozvoljenom visinom vijenca 7,50 m mjereno od kote poda prizemlja, a maksimalna visina pomoćne građevine jednaka je visini prizemne etaže stambenog objekta. Moguća bruto izgrađenost iznosi 529,00 m2.

3.1.4.Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Centar Klenovica«

Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja »Centar Klenovica« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/03) obuhvaćen je dio k.č.br. 3499/9.

Na dijelu k.č.br. 3499/9 planirana je izgradnja prizemne poslovne građevine s bruto izgrađenom površinom najviše 184 m2. Najveća dopuštena visina vijenca iznosi 3,5 m mjereći od kote poda prizemlja. Namjena građevine je poštanski ured.

3.1.5. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Smokvica Krmpotska«

Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja »Smokvica Krmpotska« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/04) obuhvaćen je prostor površine 2,3 ha.

Planirana je izgradnja građevina mješovite namjene čija je osnovna namjena stanovanje uz mogućnost izgradnje 1-2 apartmana za smještaj gostiju. U prizemlju je dozvoljeno uređenje poslovnih sadržaja (trgovačkih, uslužnih i ugostiteljskih) kojima se ne remeti javni red i mir. Planirana je i izgradnja građevine poslovne namjene za uslužnu, trgovačku ili ugostiteljsku djelatnost pod uvjetom da se ne remeti

javni red i mir i ne narušava okoliš. Katnost građevine mješovite namjene je P+1 sa najvećom visinom građevine 7,0 m, a katnost poslovne građevine je P sa najvećom visinom građevine 4,0 m.

3.1.6. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Ulaz u marinu«

Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja »Ulaz u marinu« planirana je dogradnja potkrovlja na građevini »pansion ili hotel«, dogradnja prizemnog dijela stambene građevine i nadogradnja postojeće stambene građevine, te dogradnja suterenskog prostora uz objekt T1 na parceli oznake »B«, a granicu obuhvata čine k.č.br. 3681/3, 3685/2 i 3581/4.

Za izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Ulaz u marinu« provedena je javna rasprava.

3.1.7. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Prisika«

Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja »Prisika« planirana je izgradnja stambene i višestambene građevine, te na planiranim višestambenim građevinama umjesto ateljea planirati izgradnju stanova. Granicu obuhvata čine k.č.br. 3894/285, 3894/419, 2894/420, 3894/421, 3894/425, 3894/422, 3182/8, 3181/1, 3183/1 i 3182/19, te parcele koje se nalaze u obuhvatu kolektivnih stambenih objekata 5 i 6.

Za izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Prisika« sačinjen je nacrt Plana za provođenje postupka prethodne rasprave.

3.2. DRUGI DOKUMENTI-STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

3.2.1. Zbrinjavanje otpada

Deponija Duplja je odlagalište komunalnog otpada na području Grada Novi Vinodolski za koju je potrebno izvršiti sanaciju iste do njenog zatvaranja u skladu sa Zakonom o otpadu i Zakonom o zaštiti okoliša. Zatvaranje deponije provelo bi se po otvaranju centralne deponije za područje Primorsko-goranske županije i stvaranja uvjeta za prihvat komunalnog otpada s područja Grada Novi Vinodolski.

Za deponiju Duplja izrađena je Studija o utjecaju na okoliš do zatvaranja na koju je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja dalo pozitivno mišljenje rješenjem Up/Io- 351-02/02-06/12, ur.broj: 531-05/01-JM-02-6. U pripremi dokumentacije za dobivanje građevne dozvole 19. studenog 2003. godine je Vlada Republike Hrvatske, Povjerenstvo za upravljanje imovinom Republike Hrvatske donijelo Odluku o prijenosu u vlasništvo Gradu 33.300 m2 zemljišta.

3.2.2. Luka posebne namjene-marina u Novom Vinodolskom

Za izgradnju marine u Novom Vinodolskom zaključen je ugovor sa Rijekaprojekt d.o.o. o izradi Studije o utjecaju na okoliš. Izradi nove Studije potrebno je pristupiti iz razloga što se Studija izrađena od Rijekaprojekt inženjering 1993. godine sukladno odredbama članka 25. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00) ne može koristiti, a temeljem odredbi Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš za luke posebne namjene obvezna je izrada Studije o utjecaju na okoliš.

Ukoliko se po usvajanju Studije utvrdi potreba izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Marina« Novi Vinodolski pristupit će se izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Marina« Novi Vinodolski.

IV. OCJENA STANJA U PROSTORU

U proteklom razdoblju Grad Novi Vinodolski je najvećim dijelom, zajednički sa nositeljem izrade, posvetio pažnju u razradi prijedloga Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, a naročito vezano za koridor autoceste i željezničke pruge, te Plan posebnih obilježja Vinodolske doline kojeg donosi Skupština Primorsko-goranske županije, a koji u velikoj mjeri utječu na prostorno planiranje na području Grada Novi Vinodolski. U narednom razdoblju potrebno je hitno donijeti Prostorni plana uređenja Grada Novi Vinodolski i pristupiti donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski, Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Zapad i poslovne zone Kargač, te Urbanističkog plana uređenja područja Panos. Donošenje Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski je bitno iz razloga što zainteresirani investitori neće moći pristupiti izgradnji na neizgrađenom području bez donošenja ovog Plana. Donošenje Urbanističkih planova uređenja poslovnih zona Zapad i Kargač je također hitno iz razloga osmišljavanja poslovnih zona i smještaja poslovnih kapaciteta na određenim za to namijenjenim područjima Grada, te je potrebno potaknuti aktiviranje korištenja ovih prostora i koristiti kreditna sredstva namijenjena za poslovne zone. Naročitu pažnju je potrebno posvetiti prostorima smještenim uz more i na ovim područjima planirati isključivo ugostiteljsko-turističku ponudu i u tom dijelu naročito pristupiti izradi detaljnog ili urbanističkog plana uređenja turističkog kompleksa Zagori, te hitno pristupiti pregovorima sa vlasnikom ovog kompleksa za izradu i financiranje ovog plana. Također je potrebno pristupiti osmišljavanju plažnih prostora, jer postojeći kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe koje se javljaju tijekom sezone i u tom dijelu pristupiti izradama Studija o utjecaju na okoliš za eventualna potrebna nasipavanja koja bi se trebala izvršiti na pomorskom dobru koje je pod posebni režimom zaštite.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Izvješće o stanju u prostoru objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/04-01/16

Ur. broj: 2107/02-01-04-2

Novi Vinodolski, 19. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=95&mjesto=51250&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr