SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

20.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 21. sjednici održanoj dana 15. rujna 2011. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica

I. PRAVNA OSNOVA

Članak 1.

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Centra Klenovica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/08, 10/08 i 14/08 - Ispravak) (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana) izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - Ispravak, i 163/04).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Grad Novi Vinodolski, a odgovorna osoba za praćenje izrade Izmjena i dopuna Plana je gradonačelnik.

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Na području akvatorija luke otvorene za javni promet u Klenovici, a radi otvorenosti odnosno nedovoljne zaštićenosti akvatorija, predmetna uvala predstavlja stalnu opasnost za privezana i usidrena plovila. Iz navedenog razloga ukazuje se neophodna potreba zaštite akvatorija rekonstrukcijom dijela luke Klenovica izgradnjom odnosno dogradnjom lukobrana. Za ovaj zahvat je temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša (N.N. 110/07) i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (N.N. 64/08 i 67/09) zatraženo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš i temeljem zatraženog mišljenja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je rješenje Klasa: Up/I 351-03/09-08/87, UR. BROJ: 531-14-1-1-02-09-7, po kojem nije potrebno provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš.

Planiranje gradnje pojedinih građevina ne zadovoljava uvjete u pogledu parkirališnih mjesta, a također se ukazuje potreba za promjenom namjene i uvjetima gradnje pojedinih građevina te će se izvršiti promjene po uvjetima gradnje i promjenama namjene na parcelama oznake 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19, dijelu planiranog trga i dijelu javnog parkirališnog prostora sa izmjenama veličine i oblika planiranih građevnih čestica i uvjetima gradnje (veličine i površine građevina, visine građevina, brojem etaža i dr.) sa mogućnošću gradnje građevine poslovne namjene, poluugrađenih višestambenih građevina i višestambenih građevina u nizu i planiranjem gradnje podzemne garaže javne namjene.

Na parceli oznake 26 izvršit će se promjena namjene te će se umjesto izgradnje športsko-rekreacijske namjene planirati izgradnja građevine društvene namjene i to doma za smještaj starijih osoba.

Na parcelama oznake 20, 22, 23, 24 i 25 izvršit će se promjene namjene građevnih čestica sa izmjenama veličine i oblika građevne čestice, veličinama i površinama građevina i uvjetima gradnje i to na način da će se ukinuti potreba gradnje objekta javno-poslovne namjene (parcela br. 20) i predmetna parcela će sa parcelom br. 25 činiti novu parcelu potrebnu za izgradnju građevine ugostiteljsko-turističke namjene (hotela) sa podzemnom garažom i kod gradnje građevine ugostiteljsko-turističke namjene će se u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 90/11) ukinuti ograničenje smještajnih kapaciteta do 80 kreveta, a gradnja građevine javno-poslovne namjene planirat će se na parceli br. 22. Na parcelama oznake br. 23 i 24 izvršit će se promjena namjene građevina na način da će se umjesto građevina ugostiteljsko-turističke namjene planirati gradnja građevine stambene namjene (parcela br. 24) i poluugrađene višestambene građevine (parcela br. 23) te će se na predmetnim parcelama izvršiti izmjene u pogledu veličina i oblika građevnih čestica, veličinama i površinama građevina i uvjetima gradnje. Izvršit će se i promjena dijela planirane trase kolno- pješačke površine između parcela oznake 20 i 25 i planirane ulice između parcela oznake 23 i 24.

Na k.č.br. 3499/111, 3499/112, 3499/113, 3379/21 i 3379/ 20 izgrađeni su objekti sa pripadajućim dvorištem. Dijelom predmetnog zemljišta planirana je izgradnja kolno-pješačkih putova. Izmjenama i dopunama Plana izvršit će se ukidanje kolno-pješačke komunikacije ukoliko ista nije neophodna na ovom području.

Izmjenama i dopunama Plana odredit će se i lokacija za info-punkt, mogućnost obnove ribarske kućice i na dijelu k.č. br. 3499/9 K.O. LEDENICE planirat će se gradnja poslovne građevine - poštanskog ureda.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana određen je granicama Detaljnog plana uređenja Centra Klenovica (u daljnjem tekstu: Plan) s time da se obuhvat Plana proširuje u pojasu mora i na kopnenom dijelu koje graniči sa morem.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana nalazi se u cijelosti u zaštićenom obalnom području mora te je na isti ishodovana suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora (Klasa: 350-02/08-04/40, Ur. broj: 531-06-08-4 od 21. ožujka 2008. godine).

U razdoblju primjene Plana uočeni su nedostaci koji su rezultat promjena nastalih izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji u pogledu ukidanja ograničenja broja ležajeva u objektima ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja, potrebe određivanja parkirališnih površina unutar planiranih parcela za određenu gradnju, potreba zaštite akvatorija zbog vremenskih nepogoda koje uzrokuju štete na brodicama te potrebe promjena namjene pojedinih parcela po zahtjevima vlasnika zemljišta u obuhvatu Plana.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana su:

- zaštiti akvatorij luke,

- radi nedostatka građevina potrebnih za smještaj starijih osoba planirati gradnju ove vrste građevine,

- planirati gradnju objekta ugostiteljsko-turističke namjene sa većim brojem smještajnih kapaciteta,

- na zemljištima u privatnom vlasništvu izvršiti promjene namjene prema interesima Grada i vlasnika zemljišta,

- riješiti kvalitetno komunalnu infrastrukturu.

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada novih stručnih podloga, a potrebne podatke, planske smjernice i propisane dokument dostavit će nadležna tijela i osobe.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave poziva.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na kartografskim prikazima na kojima je izrađen Detaljni plan uređenja Centra Klenovica.

Za potrebe izrade izmjena i dopuna Plana koristit će se i digitalna ortofoto karta koju je Grad Novi Vinodolski pribavio od Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga:

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica, Kralja Tomislava 85,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Đure Šporera 4, Rijeka,

- Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, 51000 Rijeka,

- Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Novi Vinodolski, Obala kneza Branimira 3, 51250 Novi Vinodolski,

- Lučka uprava Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- HEP-Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje »Elektroprimorje Rijeka«, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- GKTD IVANJ d.o.o., Trg Ivana Mažuranića 1, 51250 Novi Vinodolski,

- KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Antona Mataije b.b., 51250 Novi Vinodolski,

- HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija Zapad, Ciottina 17 a, 51000 Rijeka.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana su slijedeći:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 30 dana,

- utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 45 dana od razmatranja Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana od strane gradonačelnika,

- javni uvid o prijedlog Izmjena i dopuna Plana - u trajanju od najviše 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Izvješća sa javne rasprave,

- davanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- ishođenje suglasnosti župana Primorsko-goranske županije odnosno tijela koje župan ovlasti - u roku od najviše 30 dana,

- donošenje Izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana računajući od dana dobivanja suglasnosti župana Primorsko-goranske županije odnosno tijela koje župan ovlasti.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Izmjene i dopune Plana financirat će vlasnici zemljišta u obuhvatu Plana.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom plana uređenja CENTAR KLENOVICA prestat će se primjenjivati odnosno stavit će se izvan snage Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Klenovica (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/03).

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja CENTAR KLENOVICA (Službene novine Primorsko- goranske županije br. 55/08).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/11-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-11-3

Novi Vinodolski, 15. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=51250&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr