SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 29. Subota, 17. rujna 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

18.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 21. sjednici održanoj dana 15. rujna 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski
u 2011. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2011. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) u 2011. godini.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2011. godini za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću iznose 60.000,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 4.477,61 kn tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja, a kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica 9 40.298,51 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 2 8.955,22 kn

- Primorsko-goranski savez 1 4.477,61 kn

- Hrvatska narodna stranka 1 4.477,61 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

- Hrvatska demokratska zajednica 3 1.343,28 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 1 447,77 kn

Članak 5.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 007-01/11-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-11-2

Novi Vinodolski, 15. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=739&mjesto=51250&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr