SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

28.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) i članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09 i 49/11), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 27. lipnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01 i 9/02) u članku 8. stavak 3. briše se.

Članak 2.

Iza članka 8. Odluke dodaje se članak 8a. koji glasi:

»U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade sukladno člancima 7. i 8. ove Odluke, sredstva potrebna za održavanje komunalne infrastrukture iz članka 2. ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Punat iz sredstava poreznih prihoda.«

Članak 3.

U članku 14. Odluke riječi »siječnja« zamjenjuju se riječima »ožujka«.

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-11-5

Punat, 27. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr