SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA
Moscenicka_draga-001

1.

Temeljem članka 206. stavak 5. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članaka 4. i 5. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine« broj 112/10), Odluke Nadzornog odbora, broj 111. od 15. lipnja 2011. godine i temeljem pribavljene prethodne suglasnosti jedinice lokalne samouprave koja je većinski osnivač javnog isporučitelja vodne usluge - Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, sukladno članku 37. Društvenoga ugovora od 30. srpnja 2010. godine, Direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka donosi

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na području nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja vodnih usluga te iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodnih usluga.

Članak 2.

Vodne usluge su usluga javne vodoopskrbe i usluga javne odvodnje, odnosno djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje te usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Vodne usluge pružaju se na području jedinica lokalne samouprave, odnosno gradova i općina: Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Kostrena, Kraljevica, Rijeka i Viškovo.

Isporučitelj uslugu crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, kao dio vodne usluge javne odvodnje, pruža na području jedinica lokalne samouprave koje su odlukom svojih predstavničkih tijela pružanje te vodne usluge povjerile Isporučitelju.

Članak 3.

Tarifa vodnih usluga sadrži:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga koji se obračunava mjesečno neovisno o količini isporučenih vodnih usluga svim korisnicima vodnih usluga, osim Drugim isporučiteljima vodnih usluga;

2. osnovnu cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) koja se obračunava mjesečno na temelju količine isporučene vode, ovisno o kategoriji korisnika vodne usluge čije su nekretnine priključene na sustav javne vodoopskrbe;

3. osnovnu cijenu vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) koja se obračunava mjesečno na temelju količine isporučene vode ili temeljem mjerača protoka ispuštene otpadne vode, ovisno o kategoriji korisnika vodne usluge čije su nekretnine priključene na sustav javne odvodnje;

4. cijenu vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna) koja se obračunava mjesečno na temelju količine isporučene vode na području jedinica lokalne samouprave koje su svojim odlukama obavljanje ove usluge povjerili Isporučitelju, ovisno o kategoriji korisnika vodne usluge;

5. osnovnu cijenu vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) koja se obračunava mjesečno svim korisnicima vodnih usluga na temelju količine isporučene vode ili temeljem mjerača protoka ispuštene otpadne vode, ovisno o kategoriji korisnika vodne usluge;

6. cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju Socijalno ugroženi građani za isporučenu količinu vode nužne za osnovne potrebe kućanstva;

7. cijenu vode prema Drugim isporučiteljima vodnih usluga.

Članak 4.

Cijena vodnih usluga iz ove Odluke određuje se za sljedeće kategorije korisnika vodne usluge:

1. Stambene prostorije;

2. Poslovne prostorije;

3. Ostale poslovne prostorije;

4. Socijalno ugrožene građane;

5. Druge isporučitelje vodnih usluga.

Kategorija korisnika vodnih usluga Stambene prostorije odnosi se na sve vlasnike ili zakonite korisnike nekretnina namijenjenih stanovanju, ne uključujući izdvojene dijelove nekretnina koje služe poslovnoj aktivnosti bez obzira da li imaju odvojen vodovodni priključak ili ne.

Kategorija korisnika vodnih usluga Poslovne prostorije odnosi se na sve vlasnike ili zakonite korisnike nekretnina koje služe poslovnoj aktivnosti, a koji nisu obuhvaćeni kategorijom korisnika vodnih usluga Ostale poslovne prostorije.

Kategorija korisnika vodnih usluga Ostale poslovne prostorije odnosi se na poslovne prostore koje koriste:

-jedinica područne (regionalne) samouprave;

-jedinice lokalne samouprave;

-mjesni odbori;

-vatrogasne službe;

-ustanove predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te ostale ustanove obrazovanja i poučavanja;

-pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju (osim vozačkih škola koje nisu namijenjene profesionalnim vozačima);

-ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;

-knjižnice, arhivi, muzeji i ostale ustanove u kulturi i sportu (izuzev fitness centara);

-strukovne članske organizacije, vjerske organizacije kao i ostale članske organizacije.

Komunalno društvo
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

Kategorija korisnika vodnih usluga Socijalno ugroženi građani odnosi se na fizičke osobe koje su sukladno aktu jedinice lokalne samouprave stekle status socijalno ugroženih građana.

Kategorija Drugi isporučitelji vodnih usluga odnosi se na isporučitelje vode namijenjene ljudskoj potrošnji izvan vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja, a koji se snabdijevaju vodom iz vodoopskrbnog sustava Isporučitelja temeljem sklopljenih ugovora o isporuci vode za piće.

Članak 5.

Cijena vodnih usluga za kategorije korisnika vodnih usluga Stambene prostorije i Ostale poslovne prostorije određuje se kako slijedi:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 10,65 kn/mj

2. osnovna cijena vodne usluge javne

vodoopskrbe (varijabilna) 3,81 kn/m3

3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja

otpadnih voda (varijabilna) 1,54 kn/m3

4. cijena vodne usluge crpljenja i odvoza

otpadnih voda iz septičkih i sabirnih

jama (varijabilna) 1,54 kn/m3

5. osnovna cijena vodne usluge

pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) 0,54 kn/m3

Članak 6.

Cijena vodnih usluga za kategoriju korisnika vodnih usluga Poslovne prostorije određuje se kako slijedi:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 10,65 kn/mj

2. osnovna cijena vodne usluge javne

vodoopskrbe (varijabilna) 6,75 kn/m3

3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja

otpadnih voda (varijabilna) 4,27 kn/m3

4. cijena vodne usluge crpljenja i odvoza

otpadnih voda iz septičkih i sabirnih

jama (varijabilna) 4,27 kn/m3

5. osnovna cijena vodne usluge

pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) 0,54 kn/m3

Članak 7.

Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe za kategoriju korisnika vodnih usluga Socijalno ugroženi građani određuje se na količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva kako slijedi:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 6,39 kn/mj

2. osnovna cijena vodne usluge javne

vodoopskrbe (varijabilna) 2,29 kn/m3

Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe iznad količine isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva određena je člankom 5. ove Odluke.

Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna), cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna) te osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) određene su člankom 5. ove Odluke.

Članak 8.

Cijena vode prema Drugim isporučiteljima vodnih usluga iznosi 4,60 kn/m3.

Članak 9.

Korisnicima vodnih usluga cijena vodnih usluga obračunava se prema količini isporučene vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno.

Korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe u zgradi s više posebnih dijelova nekretnine, količina isporučene vode se obračunava suvlasnicima zgrade prema:

1. pomoćnim vodomjerima;

2. broju članova kućanstva;

3. očitanjima vlastitih odnosno individualnih vodomjera;

4. kombinacijom prethodno navedenih načina, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije uređeno.

Odluku o načinu raspodjele količine utrošene i isporučene vode suvlasnici dostavljaju putem svog ovlaštenog predstavnika suvlasnika.

Ukoliko nakon raspodjele iz stavka 2. ovog članka ostane neraspodijeljena razlika do očitanja na glavnom vodomjeru zgrade, ona se raspodjeljuje na sve suvlasnike, razmjerno učešću svakog pojedinog suvlasnika u ukupno utrošenoj/isporučenoj količini vode.

Članak 10.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, neovisno o tom jesu li ili nisu njihove nekretnine priključene na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda naplaćuje se prema količini (m3) ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka mjesečno.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a čije su nekretnine priključene na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe - cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda naplaćuje se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno, a u zgradi s više posebnih dijelova nekretnine sukladno raspodjeli količine utrošene i isporučene vode određene prema članku 9. ove Odluke.

Korisnicima vodne usluge javne odvodnje kojima je aktom kojim se regulira obračun i plaćanje naknade za zaštitu voda propisan fiksni (tehnološki) gubitak, vodna usluga javne odvodnje obračunava se na količine isporučene vode očitane na glavnom vodomjeru umanjene za fiksni (tehnološki) gubitak.

Članak 11.

Korisnici vodne usluge javne odvodnje kojima je aktom kojim se regulira obračun i plaćanje naknade za zaštitu voda propisan fiksni (tehnološki) gubitak dužni su uz zahtjev za primjenu obračuna vodne usluge javne odvodnje dostaviti Isporučitelju rješenje o obračunu naknade za zaštitu voda.

Članak 12.

Količinu vode nužne za osnovne potrebe kućanstva izraženo u m3 mjesečno po članu kućanstva određuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

Pod Socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

Članak 13.

Uz cijenu vodnih usluga zasebno se iskazuju porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknade za razvoj.

Članak 14.

Ova Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke - KLASA: 023-01/11-04/45-55, UR. BROJ: 2170/01-15-00-11-2 od 21. 6. 2011. godine.

Isporučitelj će ovu Odluku u roku od pet (5) dana od dana pribavljenih prethodnih suglasnosti jedinica lokalne samouprave dostaviti Vijeću za vodne usluge.

Članak 15.

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici Isporučitelja www.kdvik-rijeka.hr i u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka se primjenjuje od 1. srpnja 2011.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Cjenik komunalnih usluga opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, čišćenja (crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda) iz septičkih i sabirnih jama od 15. travnja 2011.

Rijeka, 21. lipnja 2011.

DIREKTOR DRUŠTVA
Željko Mažar, dipl. oec. v.r

NAPOMENA:

Prethodne suglasnosti na ovu Odluku o cijeni vodnih usluga dali su gradonačelnici i općinski načelnici ostalih jedinica lokalnih samouprava na vodoopskrbnom području, odnosno području aglomeracije kako slijedi:

-Gradonačelnik Grada Kraljevice - KLASA: 363-02/11- 02/8, UR. BROJ: 2170/08-01-11-02 od 21. 6. 2011.

-Načelnik Općine Kostrena - KLASA: 022-06/11-01/2, UR. BROJ: 2170-07-03-11-297 od 21. 6. 2011.

-Načelnik Općine Viškovo - KLASA: 022-01/11-01/86, UR. BROJ: 2170-09-11-01-3 od 27. 6. 2011.

-Načelnik Općine Klana - KLASA: 022-01/11-01/32, UR. BROJ: 2170-06-11-01-01 od 27. 6. 2011.

-Gradonačelnik Grada Kastva - KLASA: 022-05/11-03/ 01, UR. BROJ: 2170-05/01-1-11-220 od 28. 6. 2011.

-Načelnik Općine Čavle - KLASA: 022-05/11-01/25, UR. BROJ: 2170-03-11-01-3 od 28. 6. 2011.

-Gradonačelnik Grada Bakra - KLASA: 022-01/11-01/ 24, UR. BROJ: 2170-02-03-11-3 od 29. 6. 2011.

-Načelnik Općine Jelenje - KLASA: 363-02/11-01/1, UR. BROJ: 2170/04-03-11-2 od 29. 6. 2011.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr