SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

26.

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 21. sjednici održanoj 30. lipnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I . OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, prostori na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, kao i njihov vanjski izgled na području Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina).

II. RADNO VRIJEME

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obvezno posluju u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

1. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica tip I, slastičarnica tip II, slastičarnica tip III, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I, objekt brze prehrane tip II) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba), u vremenu od 6,00 do 24,00 sata.

2. ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima (noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar), u vremenu od 21,00 do 6,00 sati.

3. iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0,00 do 24,00 sata.

4. ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«, u vremenu od 7,00 do 22,00 sata.

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 4. ovoga članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice Općine Viškovo te sajmova, utvrđuje na zahtjev organizatora, Općinski načelnik.

Članak 3.

Ugostiteljski objekti svih vrsta koji posluju u sklopu postaja za opskrbu gorivom, mogu poslovati u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

Članak 4.

Općinski načelnik može po službenoj dužnosti na prijedlog Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za dva sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 2. stavka 2. točke 2. te točke 3. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- da je doneseno izvršno pisano rješenje o zabrani rada ugostitelju od nadležnog gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom,

- da je doneseno pravomoćno rješenje Prekršajnog suda o remećenju javnog reda i mira u objektu odnosno njegovoj neposrednoj okolini,

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć,

- da je utvrđeno postojanje dospjelog i nepodmirenog duga prema Općini po bilo kojoj osnovi.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Upravni odjel na temelju saznanja o postojanju jednog od navedenih uvjeta.

Članak 5.

Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja, za pojedine ugostiteljske objekte iz čanka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice Općine Viškovo, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja) pod uvjetom:

- da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 4. stavka 1. ove Odluke odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Upravnom odjelu u roku od najmanje 8 dana prije održavanja prigodne proslave.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Upravni odjel.

III. PROSTORI I VANJSKI IZGLED ODREĐENIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 6.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima propisanim općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekta te reklamnih i oglasnih predmeta i općeg akta kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka ne mogu biti na udaljenost manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka koji se postavljaju za svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom manifestacija u organizaciji Općine ili Turističke zajednice Općine Viškovo, mogu biti smješteni i bez ograničenja udaljenosti od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07, 6/10).

Članak 8.

Postupci koji su pokrenuti po odredbama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07, 6/10) dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/10

Ur. broj: 2170-09-11-01-8

Viškovo, 30. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr