SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

25.

Na temelju članka 9. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 21. sjednici održanoj 30. lipnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima Općine Viškovo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuju javna priznanja Općine Viškovo te uvjeti, postupak i način njihove dodjele.

Članak 2.

Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Viškovo iz područja unapređivanja gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva, skrbi o djeci, starijima i nemoćnima i drugih javnih djelatnosti, Općina Viškovo dodjeljuje javna priznanja.

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA, UVJETI I NAČIN NJIHOVE DODJELE

Članak 3.

Javna priznanja Općine Viškovo su:

- Nagrada Općine Viškovo za životno djelo,

- Godišnja nagrada Općine Viškovo,

- Proglašavanje Počasnim mještaninom Općine Viškovo,

- Plaketa,

- Zahvalnica.

Članak 4.

Nagrada Općine Viškovo za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Viškovo.

Članak 5.

Nagrada Općine Viškovo za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske za postignuća iz članka 4. ove Odluke.

Godišnje se dodjeljuje jedna Nagrada Općine Viškovo za životno djelo.

Članak 6.

Godišnja nagrada Općine Viškovo je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Općinu Viškovo, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi fizičkih osoba ukoliko je ostvarenje koje se nagrađuje rezultat zajedničkog rada. Pismeno priznanje dobiva svaki član grupe, dok se novčana nagrada dijeli u ravnopravnim iznosima za svakog člana.

Godišnje se dodjeljuje, u pravilu, jedna Godišnja nagrada Općine.

Iznimno, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka, ne dodjeljuje se Godišnja nagrada Općine Viškovo.

Članak 7.

Počasnim mještaninom Općine Viškovo može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine Viškovo, ostvarenju i razvoju demokracije i mira u Republici Hrvatskoj ili svijetu te napretku čovječanstva.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze i ona se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Počasnim mještaninom Općine Viškovo ne može biti proglašena osoba koja ima prebivalište na području Općine Viškovo.

Članak 8.

Plaketa ili Zahvalnica je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuti uspjeh, doprinos promidžbi i ugledu Općine Viškovo.

Članak 9.

Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje Općine Viškovo.

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 10.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Viškovo donosi Općinsko vijeće Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) na temelju prijedloga Odbora za izbor i imenovanja Općine Viškovo.

Članak 11.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo podnose se Odboru za izbor i imenovanja na temelju javnog poziva kojeg Odbor za izbor i imenovanja objavi u lokalnom javnom glasilu i na web stranici Općine Viškovo najkasnije do kraja siječnja tekuće godine.

Tekst javnog poziva sadrži uvjete za dodjelu javnih priznanja, podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokove za podnošenje prijedloga.

Članak 12.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Općine Viškovo za životno djelo i Godišnje nagrade Općine Viškovo imaju mještani Općine Viškovo, domaće pravne osobe i Općinski načelnik.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim mještaninom Općine Viškovo ima Općinski načelnik i članovi Općinskog vijeća.

Članak 13.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Viškovo podnosi se u pisanom obliku u roku utvrđenom u natječaju.

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Viškovo obvezno sadrži slijedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Viškovo.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Na traženje Odbora za izbor i imenovanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Članak 14.

Ako je za proglašenje Počasnim mještaninom Općine Viškovo predložen strani državljanin, predlagatelj je dužan pribaviti i prijedlogu priložiti mišljenje tijela Republike Hrvatske nadležnog za odnose s inozemstvom.

Članak 15.

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ove Odluke neće se uzeti u razmatranje.

Članak 16.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga provode stručno-savjetodavna povjerenstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koja po potrebi osniva Odbor za izbor i imenovanja za pojedina područja iz članka 2. ove Odluke.

Članak 17.

Povjerenstvo ima tri člana koji se imenuju iz reda uglednih i istaknutih stručnjaka javnih djelatnika iz područja za koje se Povjerenstvo osniva.

Za člana Povjerenstva ne može biti imenovana osoba koja je predložena za dodjelu nekog od javnih priznanja Općine.

Članak 18.

Stručnu ocjenu podnesenih prijedloga Povjerenstvo dostavlja Odboru za izbor i imenovanja koji utvrđuje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo.

Na temelju stručne ocjene iz stavka 1. ovoga članka, Odbor za izbor i imenovanja može predložiti Općinskom vijeću da se neko od javnih priznanja Općine Viškovo ne dodijeli.

Članak 19.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Viškovo donosi Općinsko vijeće na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.

Javno priznanje Općine Viškovo ne može se dodijeliti dužnosnicima za vrijeme trajanja njihova mandata.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 20.

Dobitniku Nagrade Općine Viškovo za životno djelo i Godišnje nagrade Općine Viškovo dodjeljuje se povelja i novčana nagrada.

Odluku o visini novčane nagrade iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće na temelju prijedloga Općinskog načelnika.

Članak 21.

Osobi koja je proglašena Počasnim mještaninom Općine Viškovo dodjeljuje se Povelja i medalja Počasnog mještanina Općine Viškovo.

Članak 22.

Javna priznanja Općine Viškovo uručuju se dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja se održava povodom Dana Općine Viškovo.

Ukoliko javno priznanje nije dodijeljeno nagrađenom za života isto se uručuje posthumno članovima obitelji.

Članak 23.

U Upravnom odjelu ureda načelnika ustrojava se očevidnik dobitnika javnih priznanja Općine Viškovo.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Izgled i oblik povelje iz članka 20. ove Odluke te medalje i plakete iz članka 21. ove Odluke utvrđuje Općinski načelnik.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/10

Ur. broj: 2170-09-11-01-7

Viškovo, 30. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr