SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 9. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 28.c Statuta Općine Skrad («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09), općinski načelnik Općine Skrad donio je

PLAN PRIJMA
u službu za Općinu Skrad u 2011. godini

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u Općine Skrad (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad (dalje u tekstu: Upravni odjel) tijekom 2011. godine.

Članak 2.

Plan prijma sadrži:

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2011. godinu

- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2011. godinu.

Članak 3.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2011. godinu i potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2011. godinu utvrđuje se u Tabeli koja se nalazi i privitku i čini sastavni dio ovog Plana prijma.

Članak 4.

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 110-01/11-01/4

Ur. broj: 2112/04-11-01-01

Skrad, 30. travnja 2011.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Plan prijma u službu za Općinu Skrad u 2  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr