SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

15.

Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 01/07), a u svezi s člankom 2. Proračuna Općine Skrad za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/10) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 20. lipnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2011. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2011. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Općine Skrad za 2011. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 8.000,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju njenih izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 879,12 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 87,91 kuna.

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola kako slijedi:

-HRVATSKOJ DEMOKRATSKOJ
ZAJEDNICI 3.604,40 kuna

-PRIMORSKO-GORANSKOM
SAVEZU 879,12 kuna

-HRVATSKOJ SELJAČKOJ
STRANCI 879,12 kuna

-SOCIJALDEMOKRATSKOJ
PARTIJI HRVATSKE 2.637,36 kuna.

Članak 6.

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća (osnivanje nove političke stranke, promjena članstva pojedinog člana Općinskog vijeća u političkoj stranci, prestanak političke stranke), sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Članak 7.

Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel na žiro račun političke stranke jednokratno, najkasnije do 30. rujna 2011. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 006-01/11-01/1

Ur. broj: 2112/04-11-01-01

Skrad, 21. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr