SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

22.

Na temelju članka 3. stavka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/ 09, 49/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 25/08 i 36/09) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o načinu
obavljanja komunalnih djelatnosti

Članak 1.

U Odluci o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (»Službene novine PGŽ« broj 13/07, 15/07 i 37/09), u članku 2. stavku 1. riječi:

»1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda«, brišu se.

Sve dosadašnje točke umanjuju se za 2 (dva).

U članku 2. stavku 1. iza riječi »priredbe«, stavlja se zarez te se dodaju riječi koje glase:

»15. održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Delnica«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječi:

»1. opskrba pitkom vodom,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

3. odlaganje komunalnog otpada,

4. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda«,

mijenjaju se i glase:

1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

2. odlaganje komunalnog otpada,

U članku 2., riječ »Risnjak« zamjenjuju riječi »RISNJAK-DELNICE«, a isto tako iza riječi »malo« i zareza, riječ »te« briše se, dok se iza riječi spomenika stavlja zarez te se dodaju riječi koje glase:

5. sanacija divljih deponija,

6. dekoriranje javnih površina i prostora u vlasništvu Grada Delnica za blagdane i priredbe te

7. održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Delnica.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. iza riječi »cestama« stavlja se točka, a riječi:

»6. sanacija divljih deponija,

7. dekoriranje javnih površina i prostora u vlasništvu Grada Delnica za blagdane i priredbe«, brišu se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 360-01/06-01/06

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-11-05

Delnice, 7. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE

Zakonska osnova za donošenje Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti nalazi se prije svega u odredi članka 19. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi koja propisuje da jedinica lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu između ostaloga obavlja i poslove koji se odnose na poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva.

Temeljna, osnovna zakonska osnova je zatim prije svega odredba članka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu, koja propisuje sljedeće:

(1) Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

(2) Jedinice lokalne samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su na temelju ovoga Zakona i posebnih propisa:

- osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,

- osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,

- osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,

- osigurati javnost rada.

Zakon o komunalnom gospodarstvu dalje u članku 3. stavku 1. gdje se govori o komunalnim djelatnostima propisuje sljedeće.

(1) Komunalne djelatnosti u smislu ovoga Zakona su:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. prijevoz putnika u javnom prometu,

4. održavanje čistoće,

5. odlaganje komunalnog otpada,

6. održavanje javnih površina,

7. održavanje nerazvrstanih cesta,

8. tržnice na malo,

9. održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,

10. obavljanje dimnjačarskih poslova,

11. javna rasvjeta.

Zakon o komunalnom gospodarstvu u stavku 13. dalje propisuje sljedeće:

(13) Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti djelatnosti od lokalnog značenja koje se pod uvjetima iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona smatraju komunalnim djelatnostima.

Glede načina obavljanja komunalnih djelatnosti, Zakon u članku 4. stavku 1. propisuje:

(1) Komunalne djelatnosti mogu obavljati u skladu s odredbama ovoga Zakona:

1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave,

2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave,

3. služba - vlastiti pogon (u daljnjem tekstu: vlastiti pogon), koju osnova jedinica lokalne samouprave,

4. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji,

5. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Statutarna pak osnova za donošenje Odluke nalazi se u članku 14. Statuta koja između ostaloga propisuje da Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove, koji se odnose, između ostaloga i na komunalno gospodarstvo.

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ODLUKOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ODLUKE PROISTEĆI

Gradsko vijeće Grada Delnica je 2007. godine donijelo Odluku kojom su na »jednom mjestu« objedinjene sve komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Delnica.

Glede toga, u članku 2. Odluke propisano je:

Komunalne djelatnosti koje se obavljanju na području Grada Delnica prema ovoj Odluci su:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. održavanje čistoće,

4. odlaganje komunalnog otpada,

5. održavanje javnih površina,

6. održavanje nerazvrstanih cesta i oborinske odvodnje,

7. tržnice na malo,

8. održavanje groblja, ukop i prijevoz pokojnika,

9. obavljanje dimnjačarskih poslova,

10. javna rasvjeta,

11. odvoz otpada kontejnerima s javnih površina,

12. čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije,

13. zimska služba na lokalnim i nerazvrstanim cestama,

14. sanacija divljih deponija,

15. održavanje spomenika te

16. dekoriranje javnih površina i prostora u vlasništvu Grada Delnica za blagdane i priredbe.

U članku 3. stavku 2 isto tako propisano je:

Putem komunalnog trgovačkog društva »Risnjak« d.o.o. iz Delnica, Školska 24. (u daljnjem tekstu: Risnjak), a temeljem 100% vlasništva Grada Delnica u istome, obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje groblja i ukop,

2. održavanje javnih površina,

3. tržnice na malo te

4. održavanje spomenika.

U članku 4. stavku 1. propisano je:

Koncesijom se može steći pravo obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i crnih jama,

2. prijevoz pokojnika te

3. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Osnovna pitanja koja se predlažu urediti ovom Odlukom su;

Korigiranje stanja »na terenu«, koje se je tijekom provedbe ove Odluke pokazalo najprihvatljivijim, sa odredbama same Odluke kao i usklađivanje sa odredbama Zakona o vodama koji u članku 258. , opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, više ne predviđa kao komunalne djelatnosti.

Posljedice koje ce proisteći donošenjem ove Odluke su sljedeće:

- u potpunosti legalnost i legitimnost obavljanja svih komunalnih djelatnosti na području Grada.

III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ODLUKE

Procjena je da provedba ove Odluke neće iziskivati osiguranje nikakvih zasebnih i dodatnih financijskih sredstava u Gradskom proračunu Grada Delnica.

IV. PRIJEDLOG ODLUKE S OBRAZLOŽENJEM

Uz prijedlog za donošenje Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti dostavlja se tekst iste.

Ujedno se napominje da sukladno odredbama. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Statuta Grada Delnica, ova se Odluka donosi na Gradskom vijeću većinom, ako je na sjednici nazočna većina članova.

Uz članak 1.

Dodaje se nova komunalna djelatnost.

Uz članak 2.

Zakon o vodama (NN 153/09), dvije dotadašnje komunalne djelatnosti, »opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda«, briše, te se radi o usuglašavanju s time.

Isto tako, Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti, donesena je prije završetka osnivanja komunalnog trgovačkog društva, dakle i prije definicije njegovog potpunog sadašnjeg naziva, a obzirom da se ovim izmjenama i dopunama korigira neposredno u obavljanje komunalnih djelatnosti s njegove strane, ovo je prava prilika da se korigira, tj. da se sve uskladi.

Također, a u vezi s navedenim, komunalnom trgovačkom društvu pridodaju se tri komunalne djelatnosti (dvije od prije te jedna potpuno nova).

Uz članak 3.

Brišu se dvije komunalne djelatnosti koje su se do sada obavljale na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, a od sada će iste obavljati komunalno trgovačko društvo u vlasništvu Grada Delnica.

Uz članak 4.

Propisuje stupanje navedene Odluke na snagu.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr