SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

104.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine PGŽ« broj 29/07), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 23. sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti GKTD »Murvici« d.o.o. na
prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Gradsko kupalište u Crikvenici na lokaciji 4

I.

Daje se suglasnost GKTD »Murvici« d.o.o. iz Crikvenice, Trg Stjepana Radića 1/II da kao Ovlaštenik koncesije na plaži »Gradsko kupalište« u Crikvenici, a koja je dana Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine PGŽ« broj 29/07), sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga na lokaciji 4 dodijeli na obavljanje trgovačkom društvu Aquagan d.o.o., iz Virja, Gajeva 23. i to za obavljanje djelatnosti aquaqana.

II.

Trgovačkom društvu iz točke I. ove Odluke dopušta se obavljanje djelatnosti na dijelu plaže (lokacija 4) označenom na grafičkom planu plaže.

(Grafički plan plaže sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u Službenim novinama.)

III.

Suglasnost se daje do isteka postojeće koncesije na plaži »Gradsko kupalište« u Crikvenici, odnosno do 1. rujna 2017. godine.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti GKTD Murvici d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Gradsko kupalište u Crikvenici (Klasa: 022-04/09-03/11, Ur. broj: 2170/1-05- 01/6-09-7 od 16. travnja 2009.)

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-72

Rijeka, 7. srpnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=00001&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr