SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

89.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavak 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred nudističkog autokampa »Bunculuka« u Općini Baška (»Službene novine PGŽ« broj 6/11), točke 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred nudističkog autokampa »Bunculuka« u Općini Baška (»Narodne novine« broj 35/11), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština na 23. sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred nudističkog autokampa »Bunculuka« u Općini Baška

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred nudističkog autokampa »Bunculuka« u Općini Baška, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je tvrtku »Hoteli Baška« d.d. Baška, 51 523 Baška, Emila Geistlicha 39, OIB 07008253173 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Koncesija se daje u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti koja uključuje:

* ograđivanje i naplatu ulaska na plažu

* iznajmljivanje suncobrana i ležaljki

* iznajmljivanje sandolina i pedalina

* sportsko-rekreacijske djelatnosti na plaži (igre u moru, adrenalinski park, gumeni grad...)

Za djelatnosti koje prema svojoj naravi izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi dozvolu nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem području se daje koncesija.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena posebna (nudistička) plaža, ukupne površine 11.365 m2, od čega kopneni dio iznosi 4.365 m2, a morski dio 7.000 m2.

Kopneni dio koji se daje u koncesiju čine katastarske čestice koje su upisane, u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Krku, Katastarska Općina Baška, kao pomorsko dobro, i to:

. k.č. 8896/1 - 562 m2

. k.č. 8896/2 - 1 042 m2

. k.č. 8995 - 2 781 m2

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

br.

Y

X

1

5482296,44

4980438,24

2

5482290,11

4980449,19

3

5482411,55

4980505,93

4

5482574,83

4980523,39

5

5482605,23

4980505,65

6

5482601,10

4980488,69

7

5482526,20

4980494,11

8

5482502,81

4980490,25

9

5482489,56

4980477,47

10

5482475,72

4980473,59

11

5482459,38

4980472,17

12

5482442,78

4980472,17

13

5482426,26

4980471,02

14

5482307,05

4980424,34

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000, izrađen od tvrtke »Geodetski zavod Rijeka« u veljači 2011. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 120.000,00 kuna (slovima: stodvadesettisućakuna),

- promjenjivi dio naknade iznosi 3% prihoda na koncesioniranom području i 1% od prodanih ulaznica godišnje.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodar

ske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u travnju 2011. godine (sastavni dio Ponude).

Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora, a sve u skladu s kriterijima koje propisuje »Plava zastava«.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Opća javna upotreba plaže ograničena je ograđivanjem plaže, naplatom ulaza na plažu i obavljanjem djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 2. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze koncesionara.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Na temelju Pisma inicijative tvrtke Hoteli Baška d.d. Baška, od 10. prosinca 2010., Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji pokrenuo je novi postupak koncesioniranja za plažu ispred nudističkog kampa Bunculuka u Općini Baška, otok Krk. Inicijativa je podnijeta za sportsko, rekreacijske djelatnosti na plaži uz mogućnost ograđivanja i naplate ulaska na plažu.

Pismo inicijative za koncesiju stranka je dopunila grafičkim prikazom, Idejnim rješenjem, vlasničkim listovima i Poslovnim planom čime su stečeni preduvjeti za koncesioniranje područja.

Usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom se temelji na Prostornom planu Općine Baška (»Službene novine PGŽ« broj 1/08) iz kojeg je vidljivo da je površina namijenjena za ugostiteljsko-turističku namjenu - kampovi (T3), i na Uvjerenju o namjeni prostora (KLASA: 350-05/11-01/60 i UR. BROJ 2170/1-03- 11-2 od 3. ožujka 2011. godine) izdanom od strane Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 20. sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred nudističkog autokampa »Bunculuka« u Općini Baška, temeljem koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred nudističkog autokampa »Bunculuka« u Općini Baška u »Narodnim novinama« broj 35/11 od 25. ožujka 2011. godine (dalje: Obavijest).

Dana 29. travnja 2011. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Ciottina 17b, Komisija za otvaranje ponuda obavila je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest.

U propisanom roku pristigla je jedna (1) ponuda s kompletnom dokumentacijom i to ponuditelja tvrtke »Hoteli Baška« d.d. Baška, 51523 Baška, Emila Geistlicha 39, OIB 07008253173.

Iz ponude je vidljivo da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 12. stavci 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije je 13. svibnja 2011. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu. Članovi Stručnog povjerenstva jednoglasno su zaključili da ponuda sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti, te da je ponuda u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Jednoglasno je podržana tvrtka »Hoteli Baška« d.d. Baška, 51523 Baška, Emila Geistlicha 39, OIB 07008253173.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/11-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-41

Rijeka, 7. srpnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=00001&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr