SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/2011) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/09 - ispr. i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog 29. na sjednici održanoj 27. lipnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima
Grad Vrbovsko ima udjele ili dionice

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način provedbe javnog natječaja i uvjeti za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Vrbovsko ima udjele ili dionice (u daljnjem tekstu: društva).

Članak 2.

Član nadzornog odbora društva može biti osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjava sljedeće uvjete:

1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

2. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,

4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,

5. da članstvom u nadzornom, odnosno upravnom odboru društva ne bi došao u sukob interesa,

6. da ispunjava druge posebne uvjete iz javnog natječaja koji se odnose na pojedino društvo.

Članak 3.

Gradsko vijeće predlaže skupštini društva članove nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora društva na temelju prethodno provedenog javnog natječaja.

U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se predlaže, rok do kojeg se primaju prijave kandidata, popis dokumentacije i potrebnih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke te rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o prijedlogu Gradskog vijeća.

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o prijedlogu Gradskog vijeća ne može biti dulji od šezdeset dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 4.

Javni natječaj na temelju ove odluke raspisuje gradonačelnik šezdeset dana prije isteka mandata članova nadzornog odbora.

U slučaju prestanka članstva u nadzornom odboru prije isteka mandata (opoziv, ostavka i drugo) gradonačelnik raspisuje javni natječaj u roku od osam dana od dana prestanka članstva u nadzornom odboru.

Tekst javnog natječaja s podacima o uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati, rokovima za podnošenje prijave i popisom dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu, objavljuje se u dnevnom tisku i na web stranici Grada Vrbovskog.

Članak 5.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje gradonačelnik.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članak 6.

Osobe koje se javljaju na javni natječaj uz prijavu dostavljaju životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke.

O nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 2. točke 3. do 5. ove Odluke osobe koje se javljaju na natječaj daju izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja u trenutku podnošenja prijave na javni natječaj ne smije biti starija od 15 dana.

Ukoliko kandidati podnose prijave za članove u više nadzornih odbora, dužni su za svaki nadzorni odbor podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima uz naznaku za koje trgovačko društvo podnose prijavu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i poziva ih na razgovor (intervju) te podnosi izvješće gradonačelniku.

Članak 7.

Na temelju rezultata provedenog javnog natječaja gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću kandidate za članove nadzornog odbora društava.

Gradsko vijeće donosi odluku kojom skupštini društva predlaže izbor kandidata za članove nadzornog odbora društva.

Članak 8.

Dosadašnjim članovima nadzornih odbora društava mandat traje do isteka mandata, odnosno do prestanka mandata u slučajevima propisanim člankom 4. stavkom 3. ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-01/11-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/11-1

Vrbovsko, 27. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr