SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08 i 76/09), članka 2. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« broj 21/09, 57/10 i 126/10) i 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 14. lipnja 2011. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o lokacijama i uvjetima za postavljanje
i oblikovanje kioska

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti za postavljanje i oblikovanje kioska na javnim površinama i na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, na području općine Klana (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Planom lokacija za postavljanje kioska (u daljnjem tekstu: Plan lokacija) utvrđuju se lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama.

Planom lokacija iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se i lokacije za postavljanje kioska na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba.

Članak 3.

Kiosk se ne može se postaviti:

- na javno-prometnoj površini koja je u funkciji kolnog prometa, u prostoru koji je zaštićen kao kulturno dobro, osim uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci,

- na lokaciji na kojoj bi moglo biti ugroženo funkcioniranje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- unutar postojećeg ili planiranog parka ili druge uređene zelene površine, izuzev slučaja kad se posebnim elaboratom uređenja parka ili zelene površine ustanovi prikladnost postave specificiranog elementa urbane opreme,

- na nogostupu, osim uz uvjet da širina prolaza za pješake bude najmanje 2,00 m,

- u području raskrižja na udaljenosti manjoj od 10,00 m od sjecišta dviju građevinskih linija ili regulacijskog pravca,

- uz pročelja prizemlja poslovnih građevina (pošta, trgovine, škole, ambulante i slično), osim ugostiteljskih terasa.

Na kiosku nije dozvoljena dogradnja krovišta, dogradnja skladišnog prostora, postavljanje nadstrešnice i slično.

Izvan kioska nije dozvoljeno izlaganje robe. Prostor za odlaganje ambalaže mora se osigurati unutar privremenog objekta.

Na kiosk se mogu postavljati predmeti za reklamiranje vlastitih proizvoda, usluga ili djelatnosti, čije konstrukcije moraju biti izrađene u tipu, vrsti i formi samog objekta.

Vanjska jedinica klima uređaja mora biti postavljena na stražnjoj strani kioska, odnosno može biti postavljena i na drugoj poziciji uz uvjet da je stručno uklopljena i u najvećem mogućem opsegu zaklonjena od pogleda.

Članak 4.

Kiosk je prijenosna, tipska i prefabricirana jednoprostorna jedinica proizvedena u modularnom sistemu od ovlaštenog proizvođača prema uvjetima oblikovanja utvrđenim ovim Pravilnikom. Kiosk se postavlja suhom montažom na odgovarajuću podlogu te mora biti premjestiv i uklonjiv u komadu.

Najveća dozvoljena površina kioska iznosi 12,00 m2.

Kiosk se može postaviti i na zemljištu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, pod sljedećim uvjetima:

- lokacija se mora nalaziti na parceli uz javnu površinu,

- dozvoljeno je postavljanje grupe od najviše 2 kioska,

- namjena kioska može biti trgovačka i uslužna.

Članak 5.

Kiosci se izrađuju od trajnog materijala (drvo ili stakloplastika u kombinaciji s prirodnim materijalima ili od cinčanog plastificiranog čelika sa detaljima od inoxa i aluminija), a pročelje kioska potrebno je izvesti od glatkih materijala.

Kiosci u pravilu trebaju biti pravokutnog tlocrtnog oblika.

Na kiosk je dozvoljeno postavljanje konzolne tende dizajnirane u skladu s kioskom.

Kiosk mora biti bojom usklađen s drugim privremenim objektima u zoni, okolnim objektima i ambijentom. Boja kioska smije biti prirodna boja drva, bijela, bež, oker ili svjetlo smeđa i sivkasta s podvarijantama.

Usluga u kiosku se, u pravilu, pruža na pultu.

Opremu kioska obvezno čini koš za otpatke postavljen neposredno uz kiosk.

Članak 6.

Kiosk se sukladno uputama proizvođača montira na ravnu betonsku ili asfaltiranu podlogu, na kojoj se u slučaju potrebe postavlja odgovarajuća infrastruktura.

Članak 7.

Uz kiosk nije dozvoljeno postavljanje uslužne naprave.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, uz kiosk se u ljetnim mjesecima (svibanj-rujan) može postaviti najviše jedna rashladna vitrina za sladoled ili piće pod uvjetom:

- da se rashladna vitrina postavlja na istom građevnom pravcu na kojem je postavljen kiosk,

- da se postavljanjem rashladne vitrine ne smanjuje broj parkirnih mjesta i ne ometa opskrba.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, postavljanje rashladne vitrine uz kiosk nije dozvoljeno:

- u neposrednoj blizini građevina zaštićenih kao kulturno dobro,

Članak 8.

Kiosci se postavljaju temeljem Plana lokacija.

Plan lokacija sastavni je dio ovog Pravilnika i ne objavljuje se.

Članak 9.

Općinski načelnik, po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za gospodarstvo, financije i proračun, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, određuje lokacije za privremene objekte i predmete koji nisu utvrđeni Planom lokacija ili ako Plan lokacija nije izrađen.

Općinski načelnik, po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za gospodarstvo, financije i proračun, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, odlučuje o zahtjevima po pitanjima koja nisu uređena ovim Pravilnikom.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/24

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 14. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr