SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

18.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03., 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 47/11) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 14. lipnja 2011. godine donijelo je

PROGRAM ODRŽAVANJA
komunalne infrastrukture u Općini Klana
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini na području Općine Klana za sljedeće komunalne djelatnosti:

1. odvodnju atmosferskih voda

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

3. održavanje javnih površina

4. održavanje nerazvrstanih cesta

5. održavanje groblja

6. javna rasvjeta

7. financiranje vatrogastva

8. donacije OŠ Klana

Ovim Programom utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje aktivnosti definiranih Programom, s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

- prihodi od komunalne naknade 982.984,44 kuna

Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture prema ovom Programu čini:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a) čišćenje uličnih slivnika što obuhvaća ručno i strojno čišćenje uličnih slivnika te probijanje spojnih kanala slivnika dva puta godišnje

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 13.500,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 13.500,00 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a) pometanje javno prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine (cca 4.485.312 m2)

b) utovar, odvoz i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada sa sabirnog mjesta (cca 96 radnih sati)

c) postavljanje kontejnera za prikupljanje krupnog otpada po naseljima Klana i Škalnica (cca 36 kontejnera)

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 221.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 221.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala

b) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture

c) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje dječjih igrališta

d) održavanje autobusnih stajališta i površina oko njih

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 49.700,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 49.700,00 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) zimska služba - dežurstvo zimske službe u razdoblju od 15. studenog do 15. ožujka te nabavka materijala za posipavanje

b) sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana

c) održavanje prometne signalizacije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 122.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 122.000,00 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a) pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja te deponiranje i odvoz otpada

b) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja

c) održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju

d) podmirenja troškova komunalnih usluga

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 41.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 41.000,00 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a) tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim s HEP-om.

b) podmirivanje troškova električne energije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 250.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 250.000,00 kuna

7. FINANCIRANJE VATROGASTVA

a) sufinanciranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Klana i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 255.784,44 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 255.784,44 kuna

8. DONACIJE OŠ KLANA

a) kapitalna donacija OŠ Klana za investicijsko održavanje školskih objekata.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 30.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 30.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/22

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 14. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr