SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra na 23. sjednici održanoj 16. lipnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove
upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bakar ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva)

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način provedbe javnog natječaja i uvjeti za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bakar ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) (u daljnjem tekstu: trgovačka društva).

Članak 2.

Za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava predložit će se Gradskom vijeću Grada Bakra osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjava i sljedeće uvjete:

1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili nadzornog odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,

4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora,

5. da članstvom u upravnom tijelu ili nadzornom odboru nije u sukobu interesa,

6. da ispunjava druge uvjete iz raspisanog javnog natječaja koji ovise o specifičnoj prirodi pojedinog društva.

Članak 3.

Osobe koje se javljaju na javni natječaj uz prijavu dostavljaju životopis i potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke.

Osoba iz stavka 1. ovog članka o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 2. stavka 1. točke 3. do 5. ove Odluke daje izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, koja u trenutku raspisivanja javnog natječaja ne smije biti starija od 15 dana.

Članak 4.

Gradonačelnik Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) odlučuje zaključkom o raspisivanju javnog natječaja.

Tekst javnog natječaja s podacima o uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati, rokovima za podnošenje prijave i popisom dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz prijavu objavljuju se u dnevnom tisku i na web stranici Grada Bakra.

Članak 5.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo.

Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo koje ima 3 člana.

Povjerenstvo je dužno provesti javni natječaj u roku od 45 dana od dana zaprimanja zaključka iz članka 4. stavka 1. ove Odluke.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, poziva na razgovor (intervju) te podnosi izvješće Gradonačelniku.

Na temelju rezultata provedenog postupka javnog natječaja, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Bakra kandidate za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-11-12

Bakar, 16. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr