SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 16. Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

23.

Na temelju članka 58., stavak 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06), članka 37. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 155/08 - Uredba o izmjeni Zakona o veterinarstvu) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 24. sjednici, održanoj dana 26. svibnja 2011., donosi

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu
držanja pasa te načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Lovran.

Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe kao i na pse vodiče slijepih osoba.

Članak 2.

Kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje, a to su u pravilu pas, mačka, manja ptica, ribice, kornjače, mali sisavci i sl.

Posjednik kućnog ljubimca je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit kućnog ljubimca.

Lutalica je životinja kojoj je posjednik nepoznat, napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno

napustio, a izgubljena je ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i koji je traži.

Članak 3.

Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja egzotična ili divlja životinjska vrsta, strana ili zaštićena životinjska vrsta, tada se na to moraju primijeniti posebni uvjeti propisani važećim propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 4.

U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je postupati sukladno Zakonu o zaštiti životinja (dalje u tekstu: Zakon) te važećim propisima o veterinarstvu, vodeći pri tome posebno računa o nastambi koja mora odgovarati potrebama životinjske vrste kojoj kućni ljubimac pripada i čistoći iste, odgovarajućoj hrani i vodi u potrebnim količinama, zdravlju i liječenju, zaštiti od bijega te osiguranju potrebnog kretanja.

Članak 5.

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Posjednik psa mora voditi računa da pas dugotrajnim zavijanjem i lajanjem ne remeti javni red i mir.

Pas u neograđenom dvorištu ili vrtu mora biti vezan, ali lanac ne smije biti kraći od 3 m.

Članak 6.

Psi opasnih pasmina namijenjenih za borbu, pit bull i pit bull terijer, te njihovi križanci, moraju biti označeni mikročipom, sterilizirani ili kastrirani te upisani u Upisnik pasa u rubriku »Moguće opasan pas«, o čemu se obavijest dostavlja Hrvatskom kinološkom savezu. Takvi psi izvan stambenog prostora mogu se držati samo na povodcu i biti s brnjicom.

Članak 7.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), u trgovine, na groblja, tržnice, uređena dječja igralište i slično.

Način dovođenja kućnog ljubimca na javnu površinu uređeno je odlukom Općine Lovran kojom se propisuje komunalni red.

Dovođenje kućnog ljubimca u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte, dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 8.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako neplanirano razmnožavanje.

Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom životinje.

Članak 9.

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca. Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Članak 10.

Posjednik kućnog ljubimca mladunčad koju ne želi zadržati mora sam zbrinuti sukladno propisima o zaštiti životinja.

Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA

Članak 11.

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen-mikročipiran-sukladno propisima o veterinarstvu, a troškove naknade za veterinarsko-zdravstveni nadzor (pregled), cijepljenje, označavanje mikročipom i druge zaštitne i naređene mjere snosi posjednik psa.

Svaki pas stariji od tri (3) mjeseca mora biti označen mikročipom, a troškove snosi vlasnik. Ova odredba odnosi se na sve pse čiji posjednici stalno ili privremeno borave na području Općine Lovran.

Kažnjivo je držati neupisanog i neoznačenog psa.

Članak 12.

Posjednik kućnog ljubimca koji se o njemu ne može brinuti sukladno propisima o zaštiti životinja, propisima o veterinarstvu te držati ih na način i uz uvjete propisane ovom Odlukom, dužan je pronaći udomitelja odnosno osobu koja će se o njemu brinuti na propisan način ili ih predati u sklonište za životinje da pronađu udomitelja, u kom slučaju snosi troškove do udomljenja.

Posjednik psa dužan je o tome obavijestiti veterinarsku Organizaciju kod koje su se obavljali zahvati na psu i nadležni veterinarski ured u roku od 14 dana.

Članak 13.

Kućne ljubimce za koje se utvrdi da se posjednik odgovarajuće ne brine, da im nije poklonjena odgovarajuća briga, te da im se nanosi bol i ozljede ili izaziva strah, komunalni redar će privremeno oduzeti posjedniku na njegov trošak te smjestiti u sklonište, a prijavu o nebrizi dostaviti nadležnom odjelu veterinarske inspekcije.

Članak 14.

Pas se može na javne površine izvoditi samo s povodcem, a u ovoj Odluci označene vrste i s obveznom brnjicom.

Posjednik psa dužan je nositi pribor za čišćenje njihovih fekalija (lopatica, metlica i vrećica) i očistiti svaku površinu koju onečiste.

Članak 15.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa.

U slučaju da posjednik ne postupi sukladno svojim obvezama iz prethodnog stavka komunalni redar će, nakon izvršenog očevida i dostavljene opomene, postupiti sukladno obvezama iz članka 13. ove Odluke.

Članak 16.

Posjednik psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini njegov pas. Posjednik izgubljenog i napuštenog psa također je dužan nadoknaditi svaku štetu koju počini takav pas, od momenta nestanka ili napuštanja, do momenta njegove odjave. Općina Lovran isključuje svoju odgovornost za štetu koju prouzroče izgubljeni ili napušteni psi za koje nije moguće pronaći posjednika odnosno vlasnika, u slučajevima koji prelaze redovno postupanje Općine Lovran koje uključuje dužnu pažnju, odnosno u slučajevima više sile.

V. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 17.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa nepoznatih posjednika, mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja sklonište za životinje.

Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 18.

U skloništu za životinje, u slučajevima iz članka 17. ove Odluke, psa se mora, nakon 15-o dnevne karantene i oglašavanja sa ciljem pronalaska vlasnika, cijepiti te označiti mikročipom (ako nije označen).

Nakon isteka roka od 60 dana, uhvaćene pse, te napuštene i izgubljene životinje može se, kada ih nije moguće dalje držati ili udomiti, u skladu sa zakonskim odredbama eutanazirati.

Članak 19.

Troškove skupljanja i prevoženja kućnih ljubimaca iz članka 17. ove Odluke, njihov smještaj u sklonište za životinje i nad njima provedene veterinarsko-zdravstvene mjere, podmiruje posjednik životinje ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi odnosno na način sukladno Zakonu.

Članak 20.

Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje u roku od tri dana, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku obavijestiti sklonište za životinje i pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do njezina odgovarajućeg zbrinjavanja.

Članak 21.

Ugovorom sklopljenim između Općine Lovran i skloništa za životinje regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove koje obavlja sklonište za životinje.

VI. NADZOR

Članak 22.

Provođenje ove Odluke nadziru veterinarski inspektor i komunalni redar Općine Lovran. Prijave napuštenih i izgubljenih životinja na području Općine Lovran upućuju se komunalnom redaru i skloništu za životinje.

Skloništa za životinje dužni su dostavljati redovito izvješće o svom radu nadležnom veterinarskom uredu i upravnom tijelu Općine Lovran nadležnom za poslove komunalnog redarstva.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 23.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupa protivno odredbama članka 5., 7., 11. i 13. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom i odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn.

Članak 24.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupa protivno odredbama članka 5., 7., 11. i 13. ove Odluke.

Članak 25.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupa protivno odredbama članka 5., 7., 11., 14. i 13.

Članak 26.

Za prekršaj iz članka 15. ove Odluke komunalni redar je ovlašten, kada utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Do početka obavljanja djelatnosti skloništa za životinje, poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa nepoznatih posjednika, mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, obavljat će pravna osoba koja obavlja veterinarsko-zdravstvene usluge za Općinu Lovran.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/96).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/26

Ur. broj: 2156/02-01-11-3

Lovran, 26. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica
Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr