SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 16. Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

17.

Temeljem članka 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05 i 127/07) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 26. svibnja 2011 godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2010. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je Općina Lovran u 2010. godini i u ranijim godinama ostvarila strukturni poslovni rezultat:

- višak prihoda poslovanja (račun 92211) u iznosu 1.826.609,82 kn,

- manjak prihoda od nefinancijske imovine (račun 92222) u iznosu 1.586.560,21 kn i

- manjak primitaka od financijske imovine (račun 92223) u iznosu 514.686,79 kn.

Članak 2.

Utvrđuje se da je u višku prihoda poslovanja koji iznosi 1.826.609,82 kn, sadržan prihod od namjenskog povećanja cijene vode (račun 6526906) u iznosu 358.278,97 kn. Prihod od namjenskog povećanja cijene vode u iznosu 358.278,97 kn prenosi se kao višak prihoda namijenjen za nefinancijsku imovinu. Nakon rasporeda sredstava od namjenskog povećanja cijene vode, višak prihoda poslovanja za raspoređivanje iznosi 1.468.330,85 kn.

Članak 3.

Utvrđuje se da manjak prihoda od nefinancijske imovine u 2010. godini iznosi 1.586.560,21 kn.

U manjku prihoda od nefinancijske imovine sadržan je i prihod od nefinancijske imovine s osnova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 305.460,80 kn, a koji će se namijeniti za stambenu izgradnju.

Po rasporedu namjenskih prihoda od prodaje stanova, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 1.892.021,01 kn.

Članka 4.

Utvrđuje se da je u 2010. godini ostvaren manjak primitaka od financijske imovine u iznosu 514.686,79 kn.

Članak 5

Višak prihoda poslovanja u iznosu 1.468.330,85 kn raspoređuje se za sljedeće namjene:

1. pokriće manjka primitaka od financijske imovine u iznosu 514.686,79 kn i

2. pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 953.644,06 kn.

Članak 6.

Utvrđuje se da manjak prihoda od nefinancijske imovine, nakon rasporeda rezultata, iznosi 938.376,95 kn. Manjak prihoda pokrit će se prihodima od nefinancijske imovine, a planirat će se u I. izmjenama i dopune Proračuna Općine Lovran za 2011. godinu i projekciji za 2012. i 2013. godinu.

Članak 7.

Utvrđuje se da višak prihoda od nefinancijske imovine, nakon rasporeda rezultata, iznosi 663.739,77 kn, a sačinjavaju ga:

- prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 305.460,80 kn, a namijenit će se za stambenu izgradnju planiranu u Proračunu za 2011. godinu i

- prihod od namjenskog povećanja cijene vode u iznosu 358.278,97 kn, a namjenjuje se za izgradnju sanitarne kanalizacije planirane u Proračunu za 2011. godinu.

Članak 8.

Općina Lovran ostvarila je prihod od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo do 31.12.2010. godine u iznosu 9.277.721,51 kuna, sredstva su namijenjena za stambenu izgradnju planiranu u Proračuna Općine Lovran za 2011. godinu i projekciji za 2012. i 2013. godinu.

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/11-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-11-29

Lovran, 26. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica
Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr