SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 16. Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 6. lipnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/10).

Članak 2.

U Članku 1. u trećoj zagradi iza broja 38/09 dodaje se broj: »55/11«.

Članak 3.

U Članku 2. u stavku 2. u prvoj zagradi iza broja 08/09 dodaje se broj: »03/11«.

U istom Članku 2. stavak 4. mijenja se tako da glasi:

»Smanjenje neizgrađenog dijela zone izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene T12 Baška - Zablaće na dijelu koji prelazi preko toka Suhe Ričine - zapadni dio obuhvata..«

U istom Članku 2. u stavku 5. iza riječi »općine Baška« dodaje se riječ: »i Batomalj.«.

Članak 4.

U Članku 3. iza riječi kartografski prikazi dodaje se: »Obrazloženje«.

Članak 5.

U Članku 4. u stavku 2. u alineji 3. u zagradi iza broja 139/08 dodaje se broj: »57/11«.

Članak 6.

U Članku 5. stavak 2. mijenja se tako da glasi: »Nakon donošenja Plana donesena je »Odluka o I. izmjenama i dopunama PP PGŽ-a« (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 8/09) i »Odluka o II. izmjenama i dopunama PP PGŽ-a« (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 03/11). Stoga, u skladu sa Stavkom (1) Članka 60. Zakona, Plana treba uskladiti s I. i II. izmjenama i dopunama PP PGŽ-a.«

U istom Članku 5. stavak 4. briše se, a stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 7.

U Članku 6. stavak 6. mijenja se tako da glasi:

»Zaključkom Općinskog načelnika KLASA: 350-05/11- 01/2, UR. BROJ: 2142-03-02/1-11-4 od 2. svibnja 2011. godine potvrđeno je da se u građevinskom području naselja Baška, odnosno njegovom izdvojenom dijelu, više od 50% postojećih građevina koristi za stalno stanovanje. Stoga izradom 1. izmjena i dopuna Plana treba ukinuti primjenu Stavka (3) Članka 51. Zakona na području Općine Baška odnosno naselja Baška.«

Članak 8.

U Članku 7. stavak 4. mijenja se tako da glasi:

»Postignutim dogovorom lokalnih samouprava na otoku Krku i Trgovačkog komunalnog društva Ponikve - Krk d.o.o. određeno je da će se odrediti 2 zajedničke lokacije za reciklažna dvorišta za građevni otpad na otoku Krku.«

U istom Članku 7. stavak 5. mijenja se tako da glasi:

»Stoga izradom 1. izmjena i dopuna Plana treba utvrditi da će se lokacija za gradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad odrediti sukladno prethodnom stavku na području otoka, a izvan obuhvata Općine Baška.«

Članak 9.

U Članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene T12 Baška - Zablaće na zapadnom dijelu obuhvata prelazi preko bujičnog vodotoka Suhe Ričine (cca 2,0 ha), a s obzirom da je predmetna zona planirana kao jedinstvena cjelina nije realno za očekivati da će se premostiti Suha Ričina na tom dijelu kako bi zona bila cjelovita i pristupačna.«

U istom Članku 8. dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U istom Članku 8. u stavku 6. u prvoj zagradi iza broja 139/08 dodaje se broj: »57/11«.

Članak 10.

U Članku 9. u stavku 4. briše se alineja 2.

U istom Članku 9. stavak 5. mijenja se tako da glasi:

»Plan treba izmijeniti i dopuniti u tekstualnom dijelu s obzirom da se zbog demografskih promjena u naselju Baška ne treba primjenjivati odredba Stavka (3) Članka 51. Zakona.«

U istom Članku 9. stavak 6. mijenja se tako da glasi:

»Plan treba izmijeniti i dopuniti u tekstualnom dijelu utvrđivanjem lokacije reciklažnog dvorišta za građevni otpad izvan granica Općine Baška.«

U istom Članku 9. stavak 7. mijenja se tako da glasi:

»Plan treba izmijeniti i dopuniti u grafičkom i tekstualnom dijelu usklađenjem granica građevinskih područja u naselju Baška s katastarskim planom nove izmjere dijela katastarske općine Baška, jer (iako neslužben) sadrži kvalitetnije i točnije informacije od službenog katastarskog plana.«

U istom Članku 9. stavak 12. mijenja se tako da glasi:

»Plan treba izmijeniti i dopuniti u tekstualnom dijelu utvrđivanjem uvjeta gradnje zgrada u građevinskom području naselja uz predlaganje njihove izmjene (povećanja i/ili smanjenja), a sve temeljem analize najvećeg broja etaža,

 

najvećeg koeficijenta izgrađenosti građevne čestice (kig), najvećeg koeficijenta iskorištenosti građevne čestice (kis), najveće visine zgrade i dr. u odnosu na postojeću gradnju u prostoru.«

Članak 11.

U Članku 10. stavak 1. mijenja se tako da glasi:

»Za izradu 1. izmjena i dopuna Plana ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga.«

Članak 12.

U Članku 12. na kraju stavka 2. dodaje se dio rečenice tako da glasi:

»osim u dijelu koji se odnosi na naselje Baška, a koji će biti izrađen na katastarskom planu nove izmjere dijela k.o. Baška i k.o. Batomalj.«

Članak 13.

U Članku 13. u stavku 1. na kraju se dodaje nova 47. alineja i glasi:

»- HOTELI BAŠKA d.d., Emila Geistlicha 39, 51523 Baška.«

Članak 14.

U Članku 14. prva rečenica u stavku 1. mijenja se tako da glasi:

»Nakon pribavljanja zahtjeva za izradu 1. izmjena i dopuna Plana iz Članaka 13. ove Odluke izrada 1. izmjena i dopuna Plana odvijat će se u sljedećim fazama i rokovima.«

Članak 15.

U Članku 15. stavak 2. briše se.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2142-03-01-11-2

Baška, 6. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr