SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

22.

Na temelju članka 5. st.1 točke 6 Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), članka 3. st. 13. i članka 11. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesijer (»Službene novine PGŽ« broj 33/05) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 35/09 ), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima
s naplatom i načinu naplate parkirališta
na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 19/04, 16/05, 22/05, 23/07 i 20/08), u članku 2. st. 1. alineja 3 riječi »kioska »Tisak«» zamjenjuju se riječima »platoa ispred ulice Klančić«.

U članku 2. st. 1. alineja 4 riječi »nasuprot kioska »Tisak«» zamjenjuju se riječima »južni rub platoa ispod ulice Klančić«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. iza alineje 11 dodaje se alineja 12. koja glasi: »parkiralište broj 12 u ulici 17. travnja od Brodogradilišta do križanja s Ulicom Put vele vode«.

U članku 2. stavak 1. dosadašnja alineja 12. postaje 13.

Članak 3.

U članku 12. st. 1. alineja 2 riječi »kioska »Tisak« zamjenjuju se riječima »plato ispred Ulice Klančić«.

U članku 12. st. 2 alineja 3 riječi »nasuprot kioska »Tisak«» zamjenjuju se riječima »južni rub platoa ispod ulice Klančić«.

Članak 4.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Vozila koja pri korištenju parkirnog mjesta nemaju istaknutu plaćenu parking kartu ili je po istaknutoj karti vrijeme parkiranja isteklo, a nalaze se na parkiralištu duže od 15 minuta bez plaćene karte, smatrat će se da je pristao preuzeti dnevnu kartu koju mu je koncesionar stavio na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja.

Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavka 1. ovog članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje.

Članak 5.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Ako korisnik parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku iz članka 17. ove Odluke dužan je osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne troškove koncesionara te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Ako korisnik parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 1. ovog članka u danim rokovima, koncesionar će pokrenuti protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, postupak pred nadležnim tijelom.

Članak 6.

U članku 21. st. 2 se briše.

Članak 7.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkirališta na području Općine Punat.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-11-12

Punat, 26. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr