SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

18.

Na temelju odredbe članka 100. Zakona o prostornom planiranju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/ 09), Odluke o izradi UPU 10 - građevinsko područje sportsko - rekreacijske namjene R6e (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08 i 25/09) i odredbe članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 35/09), a uz pribavljenu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (KLASA: 350-02/11-13/48; UR. BROJ: 531-06-11-4 od 2. svibnja 2011. godine), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o donošenju UPU 10 - građevinsko područje
sportsko - rekreacijske namjene R6e

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja UPU 10 - građevinsko područje sportsko - rekreacijske namjene R6e (u daljnjem tekstu: Urbanistički plan).

(2) Urbanistički plan obuhvaća sportsko rekreacijsko područje Klobučac, ukupne površine 1,20 ha. Granica obuhvata Urbanističkog plana ucrtana je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana u mjerilu 1:1.000. Cijelo područje obuhvata nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora.

Članak 2.

(1) Urbanistički plan je sastavni dio ove Odluke i sadržan je u elaboratu Urbanistički plan uređenja UPU 10 - GRAĐEVINSKO PODRUČJE SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE R6e izrađenom od strane tvrtke URBOS doo Split, broj elaborata 526/08., a sastoji se od sljedećeg:

I. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

2. UVJETI I NAČIN GRADNJE

3. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

3.1 Uvjeti gradnje prometne mreže

3.1.1 Javna parkirališta

3.1.2 Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2 Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

3.3 Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

3.3.1 Elektroenergetska mreža

3.3.2 Vodoopskrbna mreža

3.3.3 Odvodnja otpadnih voda

4. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

6. POSTUPANJE S OTPADOM

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

8. MJERE PROVEDBE PLANA

9. OSTALE ODREDBE

II. GRAFIČKI DIO

1. Korištenje i namjena površina 1:1000

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža:

2.a Prometna i ulična mreža 1:1000

2.b Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda 1:1000

2.c. Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža 1:1000

3.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:1000

3.b Posebne mjere zaštite 1:1000

4. Način i uvjeti gradnje 1:1000

III. PRILOZI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

A OBRAZLOŽENJE URBANISTIČKOG PLANA

1. POLAZIŠTA

1.1 Položaj, značaj i posebnosti dijela naselja, odnosno dijela naselja u prostoru Općine

1.1.1 Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2 Prostorno razvojne značajke

1.1.3 Infrastrukturna opremljenost

1.1.4 Zaštićene prirodne, kulturno - povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

1.1.5 Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1 Program gradnje i uređenja naselja

3.2 Osnovna namjena prostora

3.3 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

3.4 Prometna i ulična mreža

3.5 Komunalna infrastrukturna mreža

3.5.1 Elektroenergetski sustav

3.5.2 Telekomunikacijska mreža

3.5.3 Vodoopskrba

3.5.4 Odvodnja otpadnih voda

3.6 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.6.1 Uvjeti i način gradnje

3.6.2 Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti kulturno - povijesnih i ambijentalnih cjelina

3.7 Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

B IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUNAT

C ZAHTJEVI I MIŠLJENJA

D IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI

E EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA URBANISTIČKOG PLANA

F SAŽETAK ZA JAVNOST

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

(1) Provedba Urbanističkog plana temelji će se na ovim Odredbama kojima se definira namjena i korištenje prostora, način i uvjeti gradnje te zaštita područja unutar obuhvata Urbanističkog plana. Svi uvjeti kojima se regulira buduće uređivanje prostora u granicama obuhvata Urbanističkog plana sadržani su u tekstualnom i grafičkom dijelu Urbanističkog plana, koji predstavljaju cjelinu za tumačenje svih planskih postavki.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 4.

(1) Namjena površina prikazana je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1.000.

Članak 5.

(1) Urbanističkim planom su određene slijedeće namjene površina:

- sport (R1) - otvorena igrališta,

- rekreacija, sportski i prateći sadržaji (R2),

- kupalište (R3) - prirodna plaža

- infrastrukturne građevine (parkiralište - P, kolne i pješačke površine)

(2) Površina sporta, veličine oko 0,215 ha, je namijenjena za gradnju otvorenih igrališta. Igrališta mogu zauzeti najviše 35% površine zone.

(3) Zona rekreacije, sportskih i pratećih sadržaja, veličine oko 0,83 ha, je najveća zona unutar obuhvata Urbanističkog plana. Unutar ove zone nalazi se postojeća građevine ugostiteljsko turističke namjene koja se zadržava u postojećim gabaritima. Ostale površine se održavaju i uređuju sa visokim i niskim zelenilom, pješačkim stazama, odmorištima i sl. Omogućava se gradnja manjeg ugostiteljskog sadržaja, otvorenog bazena i nadstrešnice za odmor.

(4) Kupalište u obuhvatu Urbanističkog plana, površine oko 465 m2, zauzima uski pojas između obalne crte i pješačke šetnice. To je manji segment prirodne plaže, koja je dijelom kamenita obala a dijelom šljunčana plaža.

(5) Površina parkirališta, veličine oko 650 m2, smještena je na sjevernom dijelu područja uz prilazni put. Prometne površine obuhvaćaju prilazni put, dužine oko 45 m te pješačku stazu, obalnu šetnicu, u segmentu obalne fronte obuhvaćene Urbanističkim planom.

2. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 6.

(1) Uvjeti i način gradnje - oblik i veličina zone/građevne čestice prikazani su grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 4. Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:1.000.

(2) Unutar obuhvata Urbanističkog plana mogu se graditi slijedeće građevine:

- otvorena igrališta i građevina za zatvorene sadržaje u zoni sporta R1;

- manji ugostiteljski sadržaji u zoni rekreacije, sportskih i pratećih sadržaja R2;

- pomoćne građevine (manji otvoreni bazen, nadstrešnica za odmor, dječja igrališta i sl.) u zoni rekreacije sportskih i pratećih sadržaja R2

- infrastrukturne građevine (parkiralište, prilazni put i pješačka staza).

(3) Postojeća ugostiteljsko turistička građevina, smještena u zoni rekreacije, sportskih i pratećih sadržaja R2, se može održavati u postojećim gabaritima i postojećoj namjeni.

Sport (R1)

Članak 7.

(1) Zona sporta (R1) određena je u grafičko dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 1 Korištenje i namjena površina i broj 4. Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:1000. Unutar zone sporta (R1) mogu se graditi otvorena igrališta i prateće građevine prema sljedećim uvjetima:

- površina građevne čestice je površina zone (oko 0,215 ha);

- planira se gradnja. Igrališta mogu imati gledalište do 60 sjedala. Igralište se mora udaljiti najmanje 4,0 m od ruba građevne čestice i 6,0 m od pristupnog puta;

- dopuštena je gradnja prizemne prateće građevine za smještaj zatvorenih sadržaja (održavanje i spremište, garderobe, sanitarni čvor, ugostiteljski sadržaj i sl.). Najveća korisna površina prateće građevine iznosi 130 m2, a visina najviše 4,0 m. Građevina se mora udaljiti najmanje 4,0 m od ruba građevne čestice i prema pristupnom putu;

- najveći koeficijent izgrađenosti kig=0,1, najveći nadzemni koeficijent iskoristivosti kis+=0,1, najveći podzemni koeficijent iskoristivosti kis-=0,1, a ukupni koeficijent iskoristivosti kis=0,2;

- prizemna prateća građevina se oblikuje s ravnim ili kosim krovom;

- zona sporta se uređuje na način da se omogući nesmetani pristup, kretanje i boravak osoba smanjene pokretljivosti;

- najmanje 60% površine zone treba biti prirodan teren uređen kao vrt ili parkovna površina s autohtonim biljnim vrstama. Unutar cijele površine mogu se izvoditi prilazne stepenice i terase. Vanjski ogradni zidovi (uz sjeverni i istočni rub zone) izrađuju se od kamena visine do 2,0 m. Parkiranje vozila u skladu s točkom 3. odredbi ovog Urbanističkog plana rješava se na susjednom parkiralištu. Za zonu je potrebno osigurati najmanje 6 PM;

- Zona sporta se priključuje na planirani prilazni put i komunalnu infrastrukturu (DTK, električna energija, voda i odvodnja) u skladu s ovim odredbama i uvjetima nadležnih tijela u skladu s posebnim propisima. Oborinske vode unutar zone sporta se slobodno upuštaju u teren. Odvodnja fekalnih voda, do izgradnje javne kanalizacije, mora se riješiti unutar zone s vlastitim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Pročišćene otpadne vode se mogu upustiti u teren ili koristiti za zalijevanje zelenih površina. Nakon izgradnje javne kanalizacije građevina se mora priključiti na javnu kanalizaciju;

- rješenje građevine treba uskladiti s posebnim propisima u pogledu zaštite od požara, sklanjanja u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti te kretanja invalidnih osoba.

Rekreacija, sportski i prateći sadržaji (R2)

Članak 8.

(1) Zona rekreacije, sportskih i pratećih sadržaja, površine oko 0,83 ha, se uređuje gradnjom manje ugostiteljske građevine (vinski boutique), pratećih sadržaja (otvoreni bazen, nadstrešnica za odmor, fontana, spomenika i sl.) te uređenje otvorenih pretežno zelenih površina. Omogućava se održavanje postojeće građevine ugostiteljsko turističke namjene. Unutar zone rekreacije, sportskih i pratećih sadržaja se mogu formirati građevne čestice do maksimalne površine zone. Najmanje 60% površine zone treba biti prirodan teren uređen kao vrt ili parkovna površina s autohtonim biljnim vrstama. Unutar cijele površine mogu se izvoditi prilazne stepenice i terase. Vanjski ogradni zidovi (uz istočni, zapadni i južni rub zone) izrađuju se od kamena visine do 2,0 m. Parkiranje vozila u skladu s točkom 3. odredbi ovog Urbanističkog plana rješava se na susjednom parkiralištu. Za zonu je potrebno osigurati najmanje 10 PM. Zona rekreacije, sportskih i pratećih sadržaja se priključuje na planirani prilazni put i komunalnu infrastrukturu (DTK, električna energija, voda) u skladu s ovim odredbama i uvjetima nadležnih tijela u skladu s posebnim propisima. Oborinske vode unutar ove zone se slobodno upuštaju u teren ili prikupljaju i koriste za zalijevanje zelenih površina. Odvodnja fekalnih voda, do izgradnje javne kanalizacije, mora se riješiti unutar zone s vlastitim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Pročišćene otpadne vode se mogu upustiti u teren ili koristiti za zalijevanje zelenih površina. Nakon izgradnje javne kanalizacije građevine se moraju priključiti na javnu kanalizaciju.

(2) Nova manja ugostiteljska građevina se planira visine podrum i prizemlje, odnosno najviše 4,0 m. Korisna površina građevine do 250 m2, odnosno najviše 10% od površine sportskih terena i sadržaja. U prostoru građevine moguće je uređenje ugostiteljsko turističkih sadržaja (prezentacija i kušanje vina i drugih proizvoda).

(3) Najveći koeficijent izgrađenosti kig=0,1, najveći nadzemni koeficijent iskoristivosti kis+=0,1, najveći podzemni koeficijent iskoristivosti kis-=0,1, a ukupni koeficijent iskoristivosti kis=0,2.

(4) Nova manja ugostiteljska građevina se oblikuje s ravnim ili kosim krovom.

(5) Omogućava se gradnja pratećih sadržaja unutar zone rekreacije, sportskih i pratećih sadržaja i to: otvoreni bazen površine do 30 m2 i dubine do 2,0 m, nadstrešnica za odmor tlocrtne površine do 15 m2, uređenje i gradnja manjih otvorenih sportsko rekreacijskih površina i igrališta (dječja igrališta, boćalište i sl.).

(6) Otvorene površine zone sa kvalitetnom visokom vegetacijom (crni bor) se očuvaju i saniraju te nadopuna novom vegetacijom, hortikulturno uređenje. Dijelove zone ozeleniti niskim autohtonim biljnim vrstama. Na otvorenim površinama se uređuju staze, odmorišta, grade stepenice, kameni podzidi i sl. Zona se oprema opremanje komunalnom i urbanom opremom (oprema za zalijevanje, rasvjeta, klupe, koševi za smeće i sl.).

(7) Postojeća građevina ugostiteljsko turističke namjene sa smještajem je protivna planiranoj sportsko rekreacijskoj namjeni pa se omogućava samo održavanje građevine u postojećim gabaritima te mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu (voda, električna energija, DTK) u skladu s ishođenim odobrenjem za građenje.

(8) Zona rekreacije, sportskih i pratećih sadržaja se priključuje na planirani prilazni put i komunalnu infrastrukturu (DTK, električna energija, voda i odvodnja) u skladu s ovim odredbama i uvjetima nadležnih tijela u skladu s posebnim propisima. Oborinske vode unutar ove zone se slobodno upuštaju u teren. Odvodnja fekalnih voda, do izgradnje javne kanalizacije, mora se riješiti unutar zone s vlastitim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Pročišćene otpadne vode se mogu upustiti u teren ili koristiti za zalijevanje zelenih površina. Nakon izgradnje javne kanalizacije građevina se mora priključiti na javnu kanalizaciju.

(9) Rješenje građevine treba uskladiti s posebnim propisima u pogledu zaštite od požara, sklanjanja u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti te kretanja invalidnih osoba.

Kupalište (R3)

Članak 9.

(1) Površina kupališta unutar obuhvata Urbanističkog plana je prirodna plaža. U zoni prirodne plaže dopušteno je dohranjivanje žala bez bilo kakvih drugih zahvata koji obuhvaćaju nasipavanje u moru radi povećanja kapaciteta plaže. Na dijelu kamene obale nije dopušteno bilo kakvo uređenje, odnosno mogućnost bilo kakvog narušavanja postojećeg stanja stijena (uređivanje površina sunčališta, gradnja stepenica i sl.).

Članak 10.

(1) Uvjeti i način gradnje Infrastrukturnih građevina (parkiralište, prilazni put i pješačka staza) su određeni u točki 3. ovih odredbi.

3. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 11.

(1) Urbanističkim planom su određeni infrastrukturni objekti i uređaji koji su prikazani u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikazi broj 2.a do 2.c. u mjerilu 1:1000.

3.1 Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 12.

(1) Radi veličine i organizacije prostora planirana je gradnja pristupnog puta od sjeverne granice obuhvata, odnosno od postojeće sabirne ulice kojom se iz Stare Baške pristupa ovom području, do zone rekreacije, sportskih i pratećih sadržaja. Širina kolnika iznosi 4,5 m i pješači pločnik širine 1,0 m s jedne strane pristupnog puta. U grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2a. »Prometna i ulična mreža« u mjerilu 1:1000 određena je orijentacijska kota nivelete pristupnog puta.

(2) Uz obalu, odnosno uz rub plaže predviđeno je uređenje pješačke staze širine do 2,0 m. Pješačka staza se gradi na način da u najmanjoj mjeri izmjeni konfiguraciju obale, tako da se niveleta prilagođava terenu bez zasjeka ili nasipa.

3.1.1 Javna parkirališta

Članak 13.

(1) Urbanističkim planom je određeno jedno otvoreno parkiralište minimalnog kapaciteta 16 PM za potrebe planiranih sadržaja. Građevna čestica parkirališta je smještena uz pristupni put. Na parkiralištu se mogu zasaditi stabla autohtonih biljnih vrsta radi zaštite vozila od sunca.

(2) Uz postojeću ugostiteljsko turističku građevinu smještenu u zoni rekreacije, sportskih i pratećih sadržaja (R2) izvedena nadstrešnica za smještaj 4 osobna automobila.

(3) Minimalni broj parkirališnih mjesta određuje se u skladu s namjenom pojedinih sadržaja unutar sportsko rekreacijskih zona:

- za ugostiteljski prostor 1PM/pet sjedala

- za sportsko rekreacijske građevine sa tribinama i sl. 1PM/10 sjedala

- za sportsko rekreacijske površine bez tribina 1PM/na 40 m2 neto korisne površine

3.1.2 Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 14.

(1) Na području obuhvata Urbanističkog plana nisu planirani trgovi ni veće pješačke površine. Uz obalu je planirana obalna šetnica širine 2,0 m koja se vezuje na vanjske pješačke staze, izvan obuhvata Urbanističkog plana.

3.2 Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 15.

(1) Na području obuhvaćenom Urbanističkim planom uređenja nije izgrađena telekomunikacijska mreža. Unutar područja planira se izgradnja DTK s kabelskim zdencima i to pri održavanju postojeće građevine smještene unutar zone rekreacije, sportskih i pratećih sadržaja. Položaj DTK podzemnog voda označen je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2.c Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža u mjerilu 1:1000.

(2) Potrebe za novim telekomunikacijskim uslugama uvjetuju postavljanje komutacijskih čvorišta još bliže korisnicima ili zamjenu mrežnih kabela svjetlovodima te je iz tog razloga potrebno na području (unutar ili izvan obuhvata Urbanističkog plana) predvidjeti zemljište veličine cca 30 m2 na otvorenom prostoru ili prostoriju od cca 10- 15 m2 radi eventualne instalacije aktivne opreme.

(3) U svrhu gradnje i rekonstrukcije mreže javnih pokretnih komunikacija antenski sustavi osnovne postaje mogu se postavljati na antenske prihvate na postojećim građevinama.

3.3 Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 16.

(1) Prikazana komunalna infrastrukturna mreža se može mijenjati ukoliko se idejnim projektom utvrdi preciznija trase i položaj planiranih građevina ili opravda racionalnije rješenje mreže i sustava. Izmjena trase i položaja građevina komunalne infrastrukture ne smatra se izmjenom Urbanističkog plana.

3.3.1 Elektroenergetika

Članak 17.

(1) Rješenje elektroenergetske mreže prikazano je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2.c »Elektroenergetske i telekomunikacijska mreža« u mjerilu 1:1000.

(2) Napajanje električnom energijom zone ovog plana predviđeno je iz novopredviđene trafostanice 20/0,4 kV, koja se nalazi izvan obuhvata Urbanističkog plana. Očekivana angažirana snaga od 50 kW može biti osigurana iz te trafostanice. U slučaju da se javi potreba veće angažirane snage moguće je izgraditi trafostanicu unutar obuhvata Urbanističkog plana i to unutar zone sporta (R1).

(3) Trasa elektroenergetskog voda naznačena je u trasi prilaznog puta. Točne trase vodova odredit će se u toku izrade projektne dokumentacije.

(4) Buduća rasvjeta unutar zone plana riješiti će se prema zasebnim projektima, koji će definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i sijalica i traženi nivo osvijetljenosti. Planira se postavljenje stupova javne rasvjete uz pristupni put i to na niskim stupovima sa rasvjetnim tijelima koji ne pridonose svjetlosnom zagađenju. Moguće je postavljati stupove javne rasvjete sa solarnim kolektorima i štednim žaruljama.

3.3.2. Vodoopskrbna mreža

Članak 18.

(1) Rješenje vodoopskrbne mreže prikazano je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2.b »Vodoopskrbna mreža, Odvodnja otpadnih voda« u mjerilu 1:1.000.

(2) Nakon izgradnje javne vodoopskrbne mreže, omogućava se priključenje svih sadržaja unutar obuhvata Urbanističkog plana na javnu vodovodnu mrežu.

(3) Trasa vodoopskrbnog cjevovoda smještena je u/uz trasu pristupnog puta uz koji se izvode i nadzemni hidranti.

Spajanje na javnu vodoopskrbnu mrežu vrši se preko revizionog okna u kojem je montiran vodomjer.

(4) Cjevovod vodovodne mreže u principu treba polagati u trupu prometnice, a ako to nije moguće u pješački nogostup ili zelenu površinu. Dubina postavljanja cijevi mora biti veća od granice smrzavanja ili zagrijavanja. Principijelno dubina polaganja bi trebala biti oko 1,2-1,5 m od površine terena.

(5) Potrebne količine vode za gašenje požara treba osigurati u skladu s odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN 8/ 06). Položaj hidranata će se uskladiti s rješenjem nove izgradnje unutar planiranih zona.

3.3.3 Odvodnja otpadnih voda

Članak 19.

(1) Rješenje odvodnje otpadnih voda prikazano je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2.b Vodoopskrbna mreža, Odvodnja otpadnih voda u mjerilu 1:1.000.

(2) Na području obuhvata Urbanističkog plana planira se gradnja fekalne kanalizacije. Postojeća građevina smještena u zoni rekreacije, sportskih i pratećih sadržaja (R2) ima lokalno riješenu odvodnju, sa mehaničkim i bakteriološkim pročišćavanjem unutar postojeće građevine, te se tako pročišćena voda koristi i za natapanje zelenih površina. Za ostale građevine obavezna je gradnja vlastitog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili, ukoliko to tehničke mogućnosti dopuštaju, priključak na postojeći uređaj. Nakon izgradnje javne kanalizacije obavezno je priključenje građevina na taj sustav.

(3) Prikupljanje oborinskih voda, osim za potrebe korištenja pitke vode u postojećoj građevini, dosada nije bilo potrebno zbog niske izgrađenosti područja i malog koeficijenta otjecanja uslijed čega oborinske vode uglavnom poniru u tlo i nema problema s otjecanjem po površini. Oborinsku vodu s prilaznog puta i parkirališta potrebno je prikupiti s kontroliranim ispustom u upojni bunar. Iako je ovo područje izvan vodozaštitnih zona, preporučuje se ugradnja separatora ulja i masti prije ispusta u teren. Oborinska odvodnja može se izvest kao površinska ili kanalizacijska odvodnja. Pročišćene otpadne vode se mogu, umjesto ispuštanja u upojni bunar koristiti za zalijevanje zelenih površina.

4. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 20.

(1) Na području obuhvata Urbanističkog plana nisu razgraničene javne zelene površine. Zelene površine se uređuju unutar planiranih namjena (zona sporta i zona rekreacije, sportskih i pratećih sadržaja).

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 21.

(1) Na području obuhvata Urbanističkog plana ne nalaze se prirodne vrijednosti zaštićene Zakonom o zaštiti prirode. Područje se uređuje na način da se očuvaju karakteristična prirodna obilježja te da se planirani zahvati ukomponiraju u prirodnu konfiguraciju područja.

(2) Propisuju se slijedeće mjere i uvjeti zaštite prirode:

- prilikom oblikovanja i uređenja u zelenih površina u što većoj mjeri zadržati postojeću vegetaciju te je ugraditi u krajobrazno uređenje a za ozelenjavanje koristiti autohtone biljne vrste;

- u što većoj mjeri treba zadržati prirodne kvalitete prostora, posebno u očuvanju cjelokupnog prirodnog pejzaža i okruženja;

- pri oblikovanju građevina treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnog arhitekturi;

- ograničiti građevinsko zauzimanje obale posebno na krajobrazno vrijednim lokacijama te se prirodna obala treba očuvati bez značajnijih novih izmjena obalne linije, nasipanja i otkopavanja obale.

Članak 22.

(1) Područje obuhvata Urbanističkog plana sastavni je dio područja Nacionalne Ekološke mreže Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 109/07.), odnosno tu se nalaze međunarodno važno područje za ptice pod šifrom i nazivom HR 100033# Kvarnerski otoci te kopneno važno područje Nacionalne ekološke mreže HR 2000899#, Bašćanska draga.

(2) Za navedena područja Nacionalne Ekološke mreže, propisane su slijedeće mjere zaštite:

- regulirati lov i sprječavati krivolov

- osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo

- pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti

- zabrana penjanja na liticama na kojima se gnijezde značajne vrste

- prilagoditi ribolov i sprječavati prelov ribe

- odrediti kapacitet posjećivanja područja

Članak 23.

(1) Na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja nema zaštićenih kulturno povijesnih cjelina, međutim u neposrednoj blizini obuhvata Plana su evidentirani, valorizirani i dijelom istraženi antički, kasnoantički, ranobizantski, arheološki lokaliteti i arheološki kompleks.

Članak 24.

(1) U svrhu zaštite mogućih arheoloških nalaza određuje se sljedeće:

- Organizirati konzervatorski nadzor prilikom svakog budućeg građevinskog iskopa, kako na kopnu tako i u moru;

- U slučaju otkrivanja bilo kakvih kopnenih ili podmorskih arheoloških nalaza, potrebno je obustaviti daljnje radove te obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel.

- Po završetku radova potrebno je predmetni okoliš maksimalno vratiti u izvorno stanje (vraćanje suhozida, sadnja autohtonog bilja i si.), kako bi se umanjio efekt nove izgradnje u prirodnom ambijentu.

- Potrebno je provesti konzultacije i suradnju s nadležnim Konzervatorskim odjelom, a sve zemljane radove provoditi uz arheološki nadzor.

- Istaknutim lokalitetima kulturne baštine, potrebno je reambulirati navedene prostore s aspekta službe zaštite zbog uvida u njihovo stanje, moguću valorizaciju, njihovu adekvatnu zaštitu i prezentaciju.

Članak 25.

(1) U cilju očuvanja ambijentalnih vrijednosti ovog obalnog područja na kupalištu nisu predviđeni nikakvi radovi. Šljunčani dio plaže se može održavati obnavljanjem šljunka.

6. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 26.

(1) Gospodarenje otpadom na području općine Punat nastaviti će se prema projektu Eko Krk i zbrinjavat će se na postojećem odlagalištu otpada na lokaciji Treskavac u Općini Vrbnik, do izgradnje buduće nove centralne zone za gospodarenje otpadom na lokaciji Marišćina za potrebe Primorsko - goranske županije.

(2) Za sadržaje unutar obuhvata Urbanističkog plana formirat će se komunalni otok na kojem će se nalaziti posude za otpad. Komunalni otok se može postaviti na ulaznom dijelu u sklopu planiranog parkirališta.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 27.

(1) Unutar obuhvata Urbanističkog plana nisu planirani sadržaji, djelatnosti i tehnologije koji mogu onečistiti okoliš, odnosno kod kojih se trebaju osigurati propisane mjere zaštite okoliša, kako bi se onemogućio rizik i opasnost po tlo, vode i zrak.

Članak 28.

(1) Na području Općine Punat kakvoća zraka je prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak. Preventivnim mjerama treba sačuvati postojeću kakvoću zraka. Planirano uređenje prostora neće ugrožavati kvalitetu zraka, pridonositi onečišćenju mora i tla. Planirane djelatnosti ne stvaraju buku koja bi mogla ugroziti stanovnike Stare Baške.

7.1 Mjere posebne zaštite

Članak 29.

(1) Odredbama ovog urbanističkog plana je predviđen način gradnje, izgrađenost građevne čestice i smještaj građevina na građevnim česticama na način da zadovoljavaju sigurnosne uvjete u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Zaštita od požara

Članak 30.

(1) Zaštita požara ovisi o stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara i tako procijenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima, te drugim zahtjevima utvrđenim prema izrađenoj i usvojenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Punat, a provodi se prema usvojenom Planu zaštite od požara na području Općine Punat. Kartografski prikaz sektora, zona i vatrobranih pojaseva prikazan je u posebnom grafičkom prilogu navedene Procjene ugroženosti.

(2) Održavanje postojeće ugostiteljsko turističke građevine potrebno je projektirati na način da se ne povećava ukupno postojeće požarno opterećenje građevine, zone ili cjeline.

(3) Kod projektiranja planiranih građevina radi veće kvalitativne unificiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti građevine od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu izvedbene projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati slijedeće proračunske metode, odnosno norme:

. TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne i pretežito poslovne građevine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi,

. DIN ili HRN EN (europske norme koje se primjenjuju na teritoriju Republike Hrvatske) za industrijske građevine, razna skladišta i ostale gospodarske građevine.

(4) Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće mreže u naselju, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

(5) Planirani pristup i druge prometne površine, koje se planiraju izgraditi sa slijepim završetkom, moraju se projektirati sa okretištem za vatrogasna i druga interventna vozila ili osigurati kretanje bez vožnje unatrag. Obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i zaokretne radijuse. Položaj vatrogasnih pristupa je prikazan u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 4. »Način gradnje« u mjerilu 1:1.000.

Sklanjanje ljudi

Članak 31.

(1) Na području obuhvaćenim Urbanističkim planom ne planira se gradnja skloništa osnovne i dopunske zaštite.

(2) U grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 3a. Posebni uvjeti zaštite u mjerilu 1:1000 određeni su evakuacijski put iz ugroženog područja, te smještaj privremene deponije urušenog materijala. Radi konfiguracije terena i male površine obuhvaćenog područja, privremena deponije urušenog materijala planira se urediti na platou, uz javnu cestu, izvan obuhvata Urbanističkog plana. Na istom platou (izvan obuhvata Urbanističkog plana) je moguće osigurati površinu za skupljanje ljudi u slučaju elementarnih nepogoda ili ratnih opasnosti.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 32.

(1) Provedba ovog Urbanističkog plana temelji se na ovim odredbama. Do izgradnje javnog vodoopskrbnog sustava omogućava se gradnja podzemnih spremnika vode uz korištenje kišnice ili dovođenje vode cisternama. Do izgradnje planirane transformatorske stanice, potrebe za električnom energijom rješavaju se korištenjem agregata.

(2) Prije izgradnje planiranih sadržaja potrebno je izvesti obalnu šetnicu širini do 2,0 m s povezivanje iste na ostale javne pješačke površine (putove, staze i sl.) izvan obuhvata Urbanističkog plana.

OSTALE ODREDBE

Članak 33.

(1) Elaborat Urbanističkog plana izrađen je u šest izvornika (tekstualni i grafički dio te obvezni prilozi). Ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Punat i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat sastavni je dio ove Odluke.

(2) Izvornici Urbanističkog plana čuvaju se u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk koji je nadležan za njegovo provođenje, u Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« te u pismohrani Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Članak 34.

(1) Grafički dijelovi Urbanističkog plana i obvezni prilozi iz članka 2. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

Članak 35.

(1) Kod prijenosa granica iz kartografskog prikaza Urbanističkog plana u mjerilu 1:1.000 na podloge u drugim mjerilima, dopuštena je prilagodba granica odgovarajućem mjerilu podloge.

Članak 36.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-11-9

Punat, 26. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr