SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA JELENJE
Moscenicka_draga-001

4.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na svojoj sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Općine Jelenje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Općina Jelenje, korisnici socijalne skrbi te uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Prava iz područja socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine Jelenje, ako je zakonom ili drugim propisom uređeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Ukoliko su pojedina prava, koja prema ovoj Odluci osigurava Općina Jelenje, po svojoj visini i po svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili većem obimu od prava i pomoći koja osigurava Republika Hrvatska, odnosno Centar za socijalnu skrb Rijeka (dalje: Centar) ili određene pravne i fizičke osobe, Općina Jelenje će ta prava osigurati u iznosu ili obimu koji čini razlika između prava koja osigurava Centar odnosno određena pravna ili fizička osoba i prava koja su utvrđena ovom Odlukom.

Članak 3.

Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi, osiguravaju se u Proračunu Općine Jelenje, pod uvjetima i na način propisan ovom Odlukom.

Nakon donošenja Proračuna za tekuću godinu, Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, donosi Socijalni program kao jednogodišnji opći akt kojim se vrši raspored osiguranih sredstava u Proračunu na izdatke za pojedine vrste socijalne pomoći po kriterijima i mjerilima iz ove Odluke.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 4.

Korisnik prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom može biti samac s prebivalištem na području Općine Jelenje te član zajedničkog domaćinstva (ili zajedničko domaćinstvo u cjelini) u kojem su svi članovi hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Jelenje.

Zahtjev za ostvarivanjem prava temeljem ove Odluke podnosi samac osobno ili punoljetni član zajedničkog domaćinstva iz st. 1. ovog članka.

Članak 5.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili zajedničko domaćinstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine i drugih izvora.

Korisnik socijalne skrbi je i:

1. Zakonski skrbnik tjelesno ili mentalno oštećenog ili psihički bolesnog djeteta, te zakonski skrbnik djeteta prema kojem je, ili bi trebala biti, primijenjena mjera obiteljske ili kaznenopravne zaštite,

2. Bolesna odrasla osoba, osoba starija od 65 godina, nemoćna i druga osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama,

3. Druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka.

Korisnik socijalne skrbi iz stavka 2. ovoga članka može biti samac, član zajedničkog domaćinstva ili zajedničko domaćinstvo u cjelini.

Članak 6.

Kategorije korisnika:

1. Korisnik prava temeljem rješenja Centra i to:

- korisnik prava na pomoći za uzdržavanje

- korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu

- korisnik prava na pomoć i njegu u kući

2. Korisnik prava temeljem kriterija primanja: - 700,00 kuna samac

- 600,00 kuna po članu domaćinstva (ako obitelj ima 2 ili više člana)

3. Korisnik prava temeljem zdravstvenog kriterija:

- zakonski skrbnik tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesnog djeteta,

- bolesna odrasla osoba, odnosno njezin zakonski skrbnik ukoliko je imenovan,

- osoba starija od 65 godina, nemoćna i druga osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama,

- druga osoba koja je u nevolji zbog ovisnosti o drogama, alkoholu ili poremećenih odnosa u obitelji.

4. Korisnik prava temeljem posebnog kriterija:

- zakonski skrbnik djeteta, udovica i roditelj poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

- zakonski skrbnik djeteta hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu)

- hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu)

- zakonski skrbnik djeteta nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji - »Narodne novine« br. 108/96).

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz točke 4. ovog članka izjednačena su.

Primanjem u smislu ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca odnosno svih članova zajed

ničkog domaćinstva ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju, a čine ga sva sredstva koja samac ili članovi zajedničkog domaćinstva ostvare po osnovi rada, mirovine, uzdržavanja, prihoda od imovine ili na drugi način.

U primanja iz ovog članka ne uračunava se:

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- ortopedski dodatak,

- osobna invalidnina,

- stipendija,

- dječji doplatak.

Iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji.

U prihod se ne uračunavaju sredstva dobivena s osnova ove Odluke.

Pod zajedničkim domaćinstvom podrazumijeva se formalna ili neformalna kohabitacija osoba koje zajednički stanuju i zajednički troše svoje prihode.

Broj članova zajedničkog domaćinstva utvrđuje se Izjavom podnositelja Zahtjeva za ostvarivanjem prava temeljem ove Odluke.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj koja nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nije u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

Pojam korisnika socijalne skrbi iz st. 1. ovog članka ima sljedeće značenje:

1. Samac je osoba koja nema obitelj ili živi bez članova obitelji.

2. Obitelj čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

3. Mlađa punoljetna osoba je osoba do navršene 21. godine života.

4. Samohrani roditelj je roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete.

5. Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju i njegove druge potrebe.

Nezaposlenom osobom u smislu ove Odluke, smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koja nije u radnom odnosu i ispunjava uvjete iz članka 7. i 8. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine« broj 32/02, 86/02, 114/03, 151/03 i 80/08).

Članak 7.

Prava korisnika socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Jeelnje najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi.

III. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 11. ove Odluke, može ostvariti korisnik, ako ispunjava jedan od uvjeta i to:

- SOCIJALNI UVJET,

- UVJET PRIHODA,

- POSEBNI UVJET,

- OSTALI UVJET.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje i ako nije ostvarila prihode u prethodnoj godini, što dokazuje potvrdom o visini dohotka, koju izdaje nadležni područni ured Porezne uprave.

I. SOCIJALNI UVJET

Članak 9.

Korisnik socijalne skrbi ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava i to:

- pravo na stalnu pomoć

- pravo na skrb izvan vlastite obitelji

- pravo na status roditelja njegovatelja

- pravo na doplatak za pomoć i njegu

- pravo na pomoć i njegu u kući

- pravo na osobnu invalidninu

- pravo na jednokratnu pomoć

- pravo na pomoć za pogrebne troškove

pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar, ovisno o prihodima korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima

2. UVJET PRIHODA

Članak 10.

Korisnik socijalne skrbi ispunjava uvjet prihoda, s prihodom i to:

- samac 700,00 kn

- obitelj 600,00 kn po članu

Pod prihodom iz stavka 1 ovoga članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u Centru,

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- ortopedski dodatak,

- osobna invalidnina,

- doplatak za djecu,

- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi, utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 2 ovoga članka, umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

3. POSEBNI UVJET

Članak 11.

Posebni uvjet ispunjavaju:

- dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata,

- ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata,

- dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, izjednačena su djeca, usvojenici, pastorčad, osoba iz stavka 1. ovog članka do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovnog školovanja, ali najkasnije do navršene 26. godine života.

4. OSTALI UVJET

Članak 12.

Ostale uvjete ispunjavaju:

- dobrovoljni darivatelji krvi s 45 i više davanja muškarci odnosno s 35 i više davanja krvi žene,

- polaznici specijalnih škola,

- djeca do 6 mjeseci života, za koje potrebu utvrdi Patronažna služba Zdravstvene stanice Jelenje te djeca do 12 mjeseci života po preporuci pedijatra,

- invalidi rada s tjelesnim oštećenjem od 70% i više,

- član udruge invalida rada,

- samac ili obitelj sa specifičnim potrebama u prevladavanju posebnih materijalnih teškoća (elementarna nepogoda, bolest ili smrt člana obitelji) za koje potrebe utvrdi Socijalno vijeće odnosno po preporuci izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite).

IV. PRAVA KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI

Članak 13.

Prema ovoj Odluci, samac, član obitelji ili obitelj imaju pravo na:

1. pomoć za troškove javnog prijevoza,

2. pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece u specijalne škole,

3. pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

4. jednokratnu pomoć,

5. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

6. dodjelu poklon paketa starijim osobama,

7. besplatnu prehranu dojenčadi,

8. na pomoć za podmirenje marende učenika osnovnih škola,

9. pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade,

10. pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća,

11. pomoć za podmirenje troškova vode,

12. novčane potpore starim i nemoćnim osobama,

13. pomoć invalidima i hendikepiranim osobama.

14. pomoć za novorođenčad,

15. pomoć za participaciju zdravstvenih usluga,

16. novčane pomoći u izvanrednim situacijama.

Korisnik socijalne skrbi može ostvariti u tekućoj godini samo jedno od prava navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Iznimno, korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava na pomoć u tekućoj godini, posebnom Odlukom izvršnog tijela Općine Jelenje.

Visinu novčanog iznosa pojedinog oblika pomoći u smislu stavka 3. ovoga članka utvrdit će izvršno tijelo Općine.

1. PRAVO NA POMOĆ ZA TROŠKOVE JAVNOG PRIJEVOZA

Članak 14.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza (besplatnu mjesečnu voznu kartu) može ostvariti:

- redoviti učenik Osnovne škole »Jelenje-Dražice« redoviti učenik srednje škole i redoviti student iz obitelji, koja ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) poseban uvjet

Članak 15.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi sa 45 i više darivanja muškarci, odnosno s 35 i više darivanja krvi žene.

Status dobrovoljnog darivatelja krvi dokazuje se potvrdom Hrvatskog Crvenog križa.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju osobe koje ispunjavaju posebne uvjete iz članka 9. ove Odluke.

Članak 16.

Korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza može se odobriti besplatno korištenje samo jedne karte za prijevoz u obitelji.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u obitelji s više osoba koje zadovoljavaju uvjete iz članka 13. ove Odluke, može se odobriti onoliko prava na pomoć za troškove javnog prijevoza, koliko u obitelji ima takvih osoba.

Članak 17.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza ostvaruju i ratni i civilni invalidi rata, iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te tjelesni invalidi rata i rada.

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza, u pravilu vrijedi:

- za redovite učenike Osnovne škole »Jelenje-Dražice«, redovite učenike srednje škole i za redovite studente, do 30. lipnja tekuće godine,

- za dobrovoljne darivatelje krvi, do konca kalendarske godine,

- za osobe koje ispunjavaju posebne uvjete, do konca kalendarske godine,

- za osobe s posebnim potrebama (osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 50% i više), do konca kalendarske godine,

- za osobe koje osiguravaju pratnju osobama s posebnim potrebama, do konca kalendarske godine.

Korisnik prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza dužan je radi nastavka korištenja tog prava dostaviti potrebne dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava na početku svake kalendarske godine, a učenik i student početkom svake školske odnosno akademske godine.

2. PRAVO NA POMOĆ ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA DJECE U SPECIJALNE ŠKOLE

Članak 19.

O pravu na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole, odlučuje izvršno tijelo Općine Jelenje.

Troškovi prijevoza iz prethodnog stavka ovoga članka podmiruju se mjesečno temeljem ispostavljene fakture prijevoznika, koji vrši prijevoz djece u specijalne škole.

3. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 20.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet

Članak 21.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odobrava se mjesečno u novcu, u iznosu 300,00 kn.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja plaća se izravno korisniku prava, uz predočenje Ugovora o najmu, ovjerenog kod javnog bilježnika.

4. PRAVO NA JEDNOKRATNU POMOĆ

Članak 22.

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu.

Pravo na jednokratnu pomoć može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) poseban uvjet

d) ostali uvjeti

Članak 23.

U jednoj proračunskoj godini Upravni odjel Općine Jelenje može odobriti korisniku, novčanu pomoć do visine od 2.000,00 kn

Posebnom Odlukom, izvršno tijelo Općine Jelenje u jednoj proračunskoj godini može donositi odluke o novčanoj pomoći iznad 2.000,00 kn.

Rješenje, kojim se odobrava korištenje jednokratne novčane pomoći, na zahtjev korisnika, donosi Upravni odjel.

O korisnicima jednokratne novčane pomoći, vodi se posebna evidencija.

5. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 24.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može ostvariti rodbina umrlog samca ili obitelj umrlog, ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) poseban uvjet.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način, da se obitelj umrlog ili rodbina umrlog, oslobađa od plaćanja računa za pogrebne troškove.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće vrijednosti, ako je za života sklopio neki od nasljedno-pravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o darovanju i dr.).

6. PRAVO NA POKLON PAKETE

Članak 25.

Pravo na poklon-pakete ostvaruju osobe s prebivalištem na području Općine Jelenjei to:

- osobe s navršenih 70 godina

- teško bolesni

- djeca s teškoćama u razvoju

- djeca predškolske i školske dobi povodom blagdana Sv. Nikole.

Podjelu poklon-paketa, vršit će Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, koji ujedno i donosi Program korisnika, uz suglasnost izvršnog tijela Općine Jelenje.

7. PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU DOJENČADI

Članak 26.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi, može ostvariti dijete do 6 mjeseci života, prema potrebi, koju utvrđuje Patronažna služba Zdravstvene stanice Jelenje.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti i dijete, u dobi do navršenih 12 mjeseci života, uz preporuku pedijatra.

Besplatna prehrana dojenčadi ostvaruje se u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja Rijeka.

Troškovi besplatne prehrane dojenčadi podmiruju se mjesečno iz Proračuna Općine Jelenje, temeljem Ugovora s Domom zdravlja Rijeka.

8. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA MARENDE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

Članak 27.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnoj školi, ostvaruju oni učenici, čiji roditelji ili staratelji ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet. Trošak marende učenika osnovne škole, snosi Općina Jelenje, u visini od 100% ukupnih troškova.

Ukupni trošak marende učenika osnovne škole podmiruje se mjesečno iz Proračuna Općine Jelenje, temeljem ispostavljenih faktura u korist osnovne škole, koja pruža uslugu izdavanja marende korisnicima prava.

9. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 28.

Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, koja se plaća za korištenje stambenog prostora, može ostvariti samac ili obitelj, ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

d) posebni uvjet

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel, na temelju odluke izvršnog tijela Općine Jelenje.

Pravo iz prethodnog stavka ovoga članka, može se odobriti pod uvjetom da korisnik prava, stan ili kuću koristi za vlastite potrebe i ne izdaje ih u najam.

10. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA ODVOZA KUĆNOG SMEĆA

Članak 29.

Pravo na oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, može ostvariti samac ili obitelj, ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet.

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel, na temelju Odluke izvršnog tijela Općine Jelenje.

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka, dostavlja se K.D. Čistoća d.o.o. Rijeka.

11. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA VODE

Članak 30.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova vode, može ostvariti samac ili obitelj, ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja utroška vode, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel, na temelju Odluke izvršnog tijela Općine Jelenje

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka, dostavlja se K.D. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

12. NOVČANE POTPORE STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Članak 33.

Pravo na novčanu pomoć starim i nemoćnim osobama može ostvariti teško bolesna ili invalidna osoba, kao pomoć za olakšanje u liječenju, kao i nabavku lijekova ako zadovoljava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

Pomoć se odobrava na temelju odluke izvršnog tijela Općine Jelenje, a na temelju odgovarajuće liječničke dokumentacije.

13. POMOĆ INVALIDNIM I HENDIKEPIRANIM OSOBAMA

Članak 34.

Pravo na pomoć za nabavu opreme za invalide i hendikepirane osobe s poteškoćama u razvoju, mogu ostvariti osobe kojima je to pravo priznato temeljem zaključka izvršnog tijela Općine Jelenje.

Kriteriji za ostvarivanje prava na korištenje invalidskih pomagala i potrepština u vlasništvu Općine Jelenje su:

- nalaz liječnika specijalista u skladu s Pravilnikom o ortopedskim pomagalima HZZO-a

Sredstva će se osigurati prema potrebi iz Proračuna Općine Jelenje, a na temelju prijedloga izvršnog tijela Općine Jelenje.

14. POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD I DOJENČAD

Članak 35.

Općina Jelenje će izdvojiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od:

- 2.000,00 kuna za živorođeno dijete

Zahtjev za ostvarivanjem prava iz stavka 1. ovog članka mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od činjenice rođenja djeteta.

15. POMOĆ ZA PARTICIPACIJU ZDRAVSTVENIH USLUGA

Članak 36.

Pravo na pomoć za participaciju zdravstvenih usluga imaju korisnici koji ispunjavaju kriterije iz članka 7. te zadovoljavaju odredbe čl. 5. ove Odluke.

Pomoć za participaciju zdravstvenih usluga odnosi se na podmirenje troškova participacije odnosno podmirenja troškova za:

1. nabavku lijekova kod teških bolesti, po preporuci liječnika opće medicine,

2. palijativna skrb,

3. nabavku zdravstvene opreme za teško oboljele pacijente (npr. oboljelima u terminalnoj fazi bolesti).

Rješenje o ostvarivanju prava za sve oblike pomoći od točke 1. do točke 4. prethodnog stavka donosi se na temelju preporuke liječnika i mišljenjesocijalnu skrb Općine Jelenje.

16. NOVČANE POMOĆI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

Članak 37.

Novčana pomoć u izvanrednim situacijama može se odobriti samcu ili obitelji koji se zbog trenutnih okolnosti nalaze u izvanrednoj situaciji te nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Novčana pomoć u izvanrednim situacijama može se odobriti do iznosa koji zadovoljava određenu potrebu, ali ne smije prelaziti 3.000,00 kuna po pojedinom korisniku unutar tekuće godine.

Zamolbe za novčanu pomoć u izvanrednim situacijama razmatra Povjerenstvo za socijalnu skrb te na temelju dostupnih podataka izdaje Mišljenje po pojedinoj zamolbi.

Povjerenstvo za socijalnu skrb ima pravo od podnositelja zamolbe tražiti dodatne podatke, kao i provjeravati istinitost tvrdnji navedenih u zamolbi.

Mišljenje Povjerenstva za socijalnu skrb mora sadržavati:

- mišljenje o opravdanosti Zamolbe

- prijedlog visine odobrenih sredstava u sukladno st. 2. ovog članka

- prijedlog načina ostvarivanja jednokratne novčane pomoći sukladno st. 3. ovog članka

- obrazloženje prijedloga

- dokumentaciju prikupljenu u procesu razmatranja zamolbe.

Rješenje o visini i načinu isplate novčane pomoći u izvanrednim situacijama donosi se na temelju Mišljenja Povjerenstva za socijalnu skrb.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 38.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, utvrđenih ovom Odlukom, pokreće se na zahtjev korisnika. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi i tijekom korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom, podnositelj je dužan priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze, radi utvrđivanja postojanja uvjeta, potrebnih za ostvarivanje prava.

Upravni odjel će u roku od 8 dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrditi isprave, odnosno dokaze, koje je korisnik prava dužan priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava, utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 39.

Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno pomoći podnosi se do 10. u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 40.

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, donosi pročelnik Upravnog odjela, na temelju Odluke izvršnog tijela Općine Jelenje.

Članak 41.

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Općini Jelenje svaku promjenu činjenica i okolnosti, koje su bile odlučujuće za donošenje

rješenja o ostvarivanju prava, utvrđenih ovom Odlukom, u roku od osam dana od dana nastanka.

Prema potrebi, Upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne skrbi, za vrijeme korištenja prava, zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti, o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

U slučaju da za vrijeme korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom dođe do promjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, Upravni odjel će donijeti novo Rješenje, kojim će korisniku prava utvrditi prestanak tih prava te odrediti visinu, rok i način povrata protupravno stečene koristi.

Članak 42.

Protiv rješenja kojima se odlučuju o pravu na socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom, odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 43.

Upravni odjel Općine Jelenje, dužan je dva puta godišnje (do 31. srpnja tekuće te do 28. veljače naredne godine za prethodnu godinu) izvršnom tijelu Općine Jelenje podnijeti Izvještaj o provedbi ove Odluke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 7/98).

Članak 45.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/11-01/02

Ur. broj: 2170/04-01-11-

Dražice, 17. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=725&mjesto=51218&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr