SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA JELENJE
Moscenicka_draga-001

3.

Na temelju članka 100. stavak (6) Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09), članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 26. 5. 2011., po prethodno pribavljenoj i izdanoj Suglasnosti Župana na konačni prijedlog I. Izmjena i dopuna PPU Općine Jelenje (KLASA: 350-02/11-03/3, URBROJ: 2170/1-03-11-2), od 28. travnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Jelenje

Članak 1.

(1) U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Jelenje, objavljenoj u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 42/09, pojedine odredbe iz Odluke se mijenjaju i dopunjuju.

Članak 2.

(1) U članku 12. stavak (2) briše se dio teksta »i NA 10 Martinovo selo«.

Članak 3.

(1) U članku 18. stavak (9) tekst »povijesnih ruralnih cjelina« zamjenjuje se tekstom »izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja«.

(2) U članku 18. iza stavka (9) dodaje se novi stavak (10) koji glasi:

»Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovog članka za zatečenu izgradnju (građevine ucrtane u katastarske podloge) unutar izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja, udaljenosti od granice građevinske čestice i granice građevne čestice prometne površine, koja nije državna ili županijska, može biti manja od definiranih udaljenosti ovim Planom. Sa svih strana, a kod dvojnih građevina i građevina u nizu neprislonjenih strana, građevina ne može biti udaljena manje od 1m. Pročelje građevine kojem je udaljenost od granice građevne čestice manja od 2m ne može imati otvore.«

Članak 4.

(1) U članku 38. stavku (1) iza alineje »- sportsko - rekreacijsku namjenu« dodaje se nova alineja »- groblje«.

Članak 5.

(1) U članku 78. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»Iznimno od prethodnih stavki ovog članka, u izgrađenim dijelovima naselja, a isključivo gdje postojeća izgradnja onemogućava širenje prometnice na zadane profile, postojeća prometna mreža smatra se pristupnom te se udaljenosti, pri interpolaciji nove gradnje, definiraju postojećom regulacijom.«

Članak 6.

(1) U članku 79. stavak (2) iza navedene rečenice dodaje se dio teksta koji glasi:

»...i dijelovima izgrađenih građevnih područja definiranih stavkom (3) članka 78...«

Članak 7.

(1) U članku 88. stavak (3) mijenja se i glasi:

»Postojeće trafostanice 10(20)/0,4 kV moguće je po potrebi rekonstruirati ili zamijeniti na istoj lokaciji novom trafostanicom 10(20)/0,4 kV drugog tipa i većeg kapaciteta. Za nove potrošače koje nije moguće napajati iz postojećih trafostanica izgradit će se nove trafostanice 10(20)/0,4 kV s pripadajućim 10(20) kV priključcima i niskonaponskim

mrežama. Nove trafostanice se mogu graditi unutar cijelog područja plana, a gradit će se neposrednom provedbom ovog Plana, kao samostojeće građevine ili kao ugradbene u građevini. Ako se trafostanice rade kao samostojeće, najmanja dopuštena udaljenost trafostanice do granice prema susjednim česticama iznosi 1m odnosno 3m od prometne površine.«

Članak 8.

(1) Članak 103. mijenja se i glasi:

(1) »Na području Općine Jelenje ne nalaze se visoko vrijedna područja registrirana ili evidentirana sukladno zakonskoj regulativi.

(2) Radi zaštite i unapređivanja stanja okoliša Prostornim planom uređenja utvrđena su osobito vrijedna krajobrazna područja, te su određene mjere njihove zaštite. Zaštićeni dijelovi prirode prema nacionalnoj ekološkoj mreži, kao i područja predložena za zaštitu prikazani su na kartografskom brilogu broj 3. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja«, mj. 1:25.000.

(3) Sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže unutar predmetnog obuhvata nalaze se slijedeći lokaliteti:

. HR 2000660 udoline Mudna dol i Kacaj,

. HR 2000661 Draga Borovica,

. HR 2000658 kanjon Rječine,

. HR 2000634 planina Obruč

. točkasti lokaliteti - HR 2000782 Ričice u Gorskom kotaru, HR 2000998 predio Pakleno i HR 2000759 Vela špilja u Krugu;

a cjelovito područje Općine Jelenje nalazi se unutar većeg područja za ptice:

. Međunarodno važno područje za ptice - HR 1000019 Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika

. Područja važna za ptice i ostale svojte i stanišne tipove - HR 5000019 Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika

(4) Za planirani zahvat u području ekološke mreže koji sam ili sa drugim zahvatima može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže treba ocijeniti prihvatljivost zahvata za ekološku mrežu.

(5) Pored navedenog u stavku (3), Prostornim planom uređenja predlažu se područja na koja se primjenjuju posebne mjere zaštite:

- ponikva Ceclje,

- Veliko Snježno;«

Članak 9

(1) Članci 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110. mijenjaju se i glase:

»Mjere zaštite na lokalitetima ekološke mreže

Članak 104.

(1) Udoline Mudna dol i Kacaj u planinskoj skupini Obruča, površine oko 225 ha, za koje je potrebno izraditi studiju koja će predložiti zaštitne mjere i režim ponašanja posjetilaca.

Članak 105.

(1) Za područje Borove Dragea (Borovica) sjeverno od Grobničkog polja, površine oko 162,41 ha, potrebno je detaljnije istražiti ornitofaunu područja i studijom predložiti mjere zaštite. Zbog opasnosti od šumskog požara od izuzetne je važnosti propisivanje i poštivanje protupožarnih mjera (velik dio jedinstvene reliktne šume crnog bora u dragi Borovici već je izgorio u katastrofalnom požaru).

Članak 106.

(1) Za kanjon Rječine, površine 677,91 ha na području Općine Jelenje, primjenjuju se slijedeće mjere zaštite:

. Odrediti kapacitet posjećivanja područja

. Očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju

. Osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta

. Očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta

. (3) Tok Rječine treba očuvati od degradacije i kontinuirano ulagati napore u sprečavanju onečišćenja. Posebno će se štititi krajobrazni elementi, izgled izgrađenih i neizgrađenih površina, šuma, livada, oranica te karakteristične i vrijedne vizure.

. (4) Nova izgradnja i sadržaji svojom veličinom i funkcijom, te građevinskim materijalom moraju biti primjereni krajobrazu, kako ne bi tjecali na promjenu njegovih obilježja.

. (5) U dolini Rječine planira se urediti šetne staze s odmorištima i vidikovcima, za što je potrebno izraditi posebnu studiju.

Članak 107.

(1) Za planinsku skupinu Obruča, površine oko 4195,58 ha, primjenjuju se slijedeće mjere zaštite:

. Gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma

. U gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice

. Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

. U svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama

. U gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring)

Članak 108.

(1) Za predio Pakleno, površine oko 450 ha, u planinskoj skupini Obruča primjenjuju se slijedeće mjere zaštite:

. Pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti

. Odrediti kapacitet posjećivanja područja

. Zaštititi područje u kategoriji posebnog rezervata

. Gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma

. Prilikom dovršnoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine

. U gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove

. U gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice

. U gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ('control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme

. Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

. U svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama

. U gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring)

. Pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodi bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi

(2) Za predio Ričice u Gorskom kotaru primjenjuju se slijedeće mjere zaštite:

. Očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju

. Osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta

. Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

(3) Za predio Vela špilja u Krugu primjenjuju se slijedeće mjere zaštite:

. Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

. Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze

. Ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini

. Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode

. Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata

. Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima

. Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni.

Članak 109.

(1) Za područje Općine Jelenje koje se nalazi unutar međunarodno važnog područja za ptice odnosno područja važna za ptice i ostale svojte i stanišne tipove za područja Gorskog kotara, Primorja i sjeverne Like primjenjuju se slijedeće mjere zaštite:

. Regulirati lov i sprječavati krivolov

. Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo

. Pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti

. Sprječavati zaraštavanje travnjaka

. Osigurati poticaje za očuvanje biološke raznolikosti (POP)

. Gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma

. Prilikom dovršnoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine

. U gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove

. U gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice

. U gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ('control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme

. Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

. U svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama

. U gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring)

. Pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodi bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi

. Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

. Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze

. Ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini

. Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode

. Sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata

. Očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima

. Očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni

Dijelovi prirodnog krajobraza zaštićeni ovom prostorno- planskom dokumentacijom:

Članak 110.

(1) Za područja Ponikva Ceclje sjeveroistočno od Obruča, površine oko 45 ha i Veliko Snježno, ponikva na granici Općina Čavle i Jelenje, površine oko 42 ha, primjenjuju se slijedeće mjere zaštite:

. U širem području ponikve zabranjeno je branje i uništavanje biljaka, unošenje alohtonih vrsta, hvatanje i ubijanje životinja i slično.«

Članak 10.

(1) U članku 111. stavak (2) u alineji »- Evidentirana seoska naselja (povijesne ruralne cjeline)« briše se podalineja »- Martinovo Selo, evidentiran«

Članak 11.

(1) U članku 113. stavak (1) briše se slijedeći dio teksta: »i Martinovo Selo«.

Članak 12.

(1) Članak 135. mijenja se i glasi:

»(1) Do izrade urbanističkih planova uređenja mogući su slijedeći zahvati u prostoru:

. Do donošenja Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja NA 1 Dražice - UPU 1 dopuštena je:

- rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene

- rekonstrukcija postojećih i građenje novih građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja, temeljem odrednica ovog Plana,

- gradnja pomoćnih građevina na građevnoj čestici građevine osnovne namjene, uz uvjet da se time ne prelazi najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) i koeficijent iskorištenosti (Kis).

. Do donošenja Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja NA 12 Podhum - UPU 2 nije dopuštena gradnja građevina niti uređenje površina unutar navedene zone.

. Do donošenja urbanističkih planova uređenja za građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene i to za:

- zonu poslovne namjene Podhum K15 - UPU 3,

- turističko naselje Podhum - UPU 4,

- sportski centar Linčetovo - UPU 5,

nije dopuštena gradnja građevina niti uređenje površina unutar navedenih zona.«

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 350-01/11-01/1

Ur. broj: 2170/04-01-11-1

Dražice, 26. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=725&mjesto=51218&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr