SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

11.

Na temelju članka 12. i članka 14. st. 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08 i 21/ 10),članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (»Narodne novine« broj 43/10), članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), članka 33. stavak 4., 5. i 6. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07) i članka 21. i članka 90. st. 1. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09 ) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 20. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite
od požara na poljoprivrednom zemljištu
na području Grada Novi Vinodolski

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu koje se moraju provoditi u cilju sprječavanja pojave i širenja požara.

Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Članak 2.

Poljoprivredno zemljište mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta zabranjeno je nasipavati poljoprivredno zemljište građevinskim otpadom i drugim materijalom.

Članak 3.

Poljoprivredne čestice unutar građevinskog područja površine preko 1000 m2 i zemljište izvan građevinskog područja planirano dokumentima prostornog uređenja za gradnju koje su u Katastru označeni kao poljoprivredna kultura, mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti do konačnosti akta kojim se odobrava gradnja.

Članak 4.

Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu propisane ovom Odlukom dužni su provoditi vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: vlasnici).

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 5.

Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke smatraju se:

1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,

2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

3. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,

4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

5. održavanje organskih tvari u tlu,

6. održavanje povoljne strukture tla,

7. zaštita od erozije.

1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

Članak 6.

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno:

- redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,

- održavanje i poboljšanje plodnosti tla,

- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,

- održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom stanju.

2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

Članak 7.

U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem vlasnici su dužni primjenivati odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada i to naročito sljedeće mjere:

- redovito okopavati i kositi travu i korov, te krčiti višegodišnje raslinje,

- spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje raslinje u skladu sa odredbama ove Odluke koje se odnose na zaštitu od požara,

- u neposrednoj blizini međa kositi travu i korov kako ne bi došlo do ometanja susjednih kultura.

3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

Članak 8.

Vlasnici su dužni provoditi postupak za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina sukladno mjerama propisanim posebnim propisima za zaštitu bilja.

Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovog članka vlasnici su dužni uništiti ambalažu od korištenja sredstava za zaštitu bilja, odnosno odlagati sukladno uputama proizvođača koje su priložene uz ta sredstva.

4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka

Članak 9.

Vlasnici su dužni sa zemljišta ukloniti sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetočina u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.

Članak 10.

Korištenje i uništavanje biljnih ostataka obuhvaća:

- obvezu uklanjanja biljnih ostataka sa poljoprivrednog zemljišta,

- kompostiranje korisnih biljnih ostataka,

- obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon čišćenja kanala, međa i poljskih putova, kao i nakon sječe i čišćenja šuma koje graniče sa poljoprivrednim zemljištem.

Uništavanje biljnih ostataka paljenjem poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima i ovom Odlukom.

5. Održavanje razine organske tvari u tlu

Članak 11.

Organska tvar u tlu održava se privođenjem minimalnog trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke.

6. Održavanje strukture tla

Članak 12.

Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu mora biti primjereno stanju i svojstvima zemljišta tako da se u uvjetima mokrog i vodom natopljenog zemljišta preporučuje izbjegavanje obrade i provoza mehanizacije.

7. Zaštita od erozije

Članak 13.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije određuju se sljedeće mjere:

- zabrana sječe dugogodišnjih nasada podignutih radi zaštite tla od erozije vodom, osim sječe iz agrotehničkoh razloga,

- zabrana preoravanja livada i pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

- zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja na poljoprivrednom zemljištu, osim u slučaju prenamjene poljoprivrednog zemljišta,

- zabrana uzgoja jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura,

- zatravljivanje strmog zemljišta.

Radi ostvarivanja svrhe iz stavka 1. ovog članka vlasnici su dužni održavati pregradne suhozide (gromače) na mjestima gdje postoji neposredna opasnost od pomicanja ili urušavanja tla.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 14.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih površina propisuju se:

1. održavanje živica i međa,

2. održavanje poljskih putova,

3. uređivanje i održavanje kanala,

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

1. Održavanje živica i međa

Članak 15.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su ju redovito održavati i orezivati na način da spriječe njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice na visinu iznad 1 m, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog puta.

Živice uz poljske putove i međe mogu se zasaditi najmanje 0,50 m od ruba poljskog puta odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,50 m, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela moraju obrezivati tako da njihova visina ne prelazi 1 m.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova

i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.

Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih površina.

Za ograđivanje parcela na međama zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih mreža.

2. Održavanje poljskih putova

Članak 16.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti o održavanju poljskog putova koje koriste.

Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito:

- redovito održavati i uređivati poljske putove tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnog vozila,

- nasipavati oštećene dionice i udarne rupe odgovarajućim materijalom,

- čistiti poljske putove od korova i vršiti sječu pojedinih stabala, grmlja ili grana koje sprječavaju korištenje poljskog puta,

- čistiti i održavati odvodne kanale i propuste,

- održavati živicu i drugo raslinje uz poljske putove.

Članak 17.

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:

- preoravanje poljskih putova,

- sužavanje poljskih putova,

- uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,

- nanošenje zemlje ili raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta,

- skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

3. Uređivanje i održavanje kanala

Članak 18.

U cilju održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode vlasnici su dužni održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom, odnosno omogući prirodan tok voda.

4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica

Članak 19.

Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja zabranjena je sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Članak 20.

Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg inteziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama.

Stablašice koje čine vjetrobrani pojas vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati.

IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 21.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni:

- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove,

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl. najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,

- uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

Članak 22.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada vlasnici su dužni:

- obavijestiti Dobrovoljno vatrogasno društvo SAN MARINO Novi Vinodolski o mjestu i vremenu spaljivanja,

- spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama,

- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,

- spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.),

-nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.

Članak 23.

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 01.lipnja do 31.listopada tekuće godine, a izvan toga razdoblja ukoliko je na području Primorsko-goranske županije proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru.

V. NADZOR

Članak 24.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljat će poljoprivredni redari, poljoprivredni inspektori i inspektori zaštite od požara.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 25.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne provodi mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta sukladno članku 6. Odluke,

- ne sprječava zakorovljenost i obraslost višegodišnjim raslinjem sukladno članku 7. Odluke,

- ne poduzima mjere suzbijanja biljnih bolesti i štetočina sukladno članku 8. Odluke,

- ne uništava biljne ostatke sukladno članku 9. i članku 10. Odluke,

- ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno članku 13. Odluke,

- ne uređuje i održava živicu i međe sukladno članku 15. Odluke,

- ne održava poljske putove sukladno članku 16. Odluke,

- provodi radnje iz članka 17. Odluke,

- ne uređuje i održava kanale sukladno članku 18. Odluke,

- ne sprječava zasjenjivanje susjednih parcela sukladno članku 19. Odluke,

- ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih pojasa sukladno članku 20. Odluke,

- ne provodi mjere zaštite od požara sukladno članku 21. Odluke,

- ne poduzima mjere iz članka 22. Odluke,

- obavlja zabranjene radnje iz članka 23. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 1.500,00 kaznit će se fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/04).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-02/11-01/5

Ur. broj: 2107/02-01-11-2

Novi Vinodolski, 17. svibnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=725&mjesto=51250&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr