SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

28.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« 87/08, 96/08 i 116/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan
poslovnog prostora

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom zabranjuje se izlaganje i prodaja robe izvan poslovnog prostora (prodavaonica i dr.) na području Grada Malog Lošinja, osim za lokacije i djelatnosti koje su utvrđene Planom rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje naprava i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja, a koje se temeljem javnog natječaja daju na korištenje.

Članak 2.

(1) Sukladno članku 1.ove Odluke, zabranjuje se postavljanje stalaka, polica, klupica i ostalih uslužnih naprava i uređaja na javnu površinu ili fasadu ispred ili pored poslovnog prostora.

(2) Uslužna naprava i uređaj u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, prostorno neovisan element kao što je automat, hladnjak, rashladna škrinja, vitrina za sladoled i za kolače i dr., koji se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

(3) Iznimno od stavka (1) i (2) ovog članka, dozvoljava se postavljanje izložbene vitrine na fasadu poslovnog prostora, isključivo uz odobrenje Gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Članak 3.

(1) Od odredbe članka 1. ove Odluke izuzimaju se ulice u Malom Lošinju i to Vladimira Gortana, Giusseppe Garibaldi, Riva Lošinjskih kapetana od kućnog broja 10. do kućnog broj 36. i cijela ul. Braće Ivana i Stjepana Vidulića, u kojima se dozvoljava izlaganje uz vlastitu fasadu i to do maksimalno 2,00 m dužine sa svake strane ulaza i 0,5 m širine od fasade, isključivo uz odobrenje Gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Članak 4.

(1) Naknada za na korištenje javne površine iz članka 3. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 3.500,00 kn/m2 godišnje za I. zonu i 2.500,00 kn/m2 godišnje za II. zonu.

(2) Zone iz stavka 1. ovog članka utvrđene su u članku 29. stavak 2. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine« PGŽ broj 43/09, 6/10 i 10/11).

Članak 5.

(1) Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalno redarstvo Grada Malog Lošinja na temelju ove Odluke i Odluke o komunalnom redu.

Članak 6.

(1) Ukoliko komunalno redarstvo utvrdi da je učinjen prekršaj koji je u nadležnosti gospodarske inspekcije, izvijestit će o tome Državni inspektorat, Ispostava Mali Lošinj i tražiti pokretanje postupka i poduzimanje mjera u okviru nadležnosti.

Članak 7.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmi dan po objavi u »Službenim novinama PGŽ«.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o zabrani izlaganja i prodaji robe izvan poslovnog prostora (»Službene novine PGŽ« broj 43/09 i 6/10) i svi akti koji se na njoj temelje.

Klasa: 944-05/11-01/60

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 26. svibnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr