SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

26.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 18. sjednici od 26. svibnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
Lopari / UPU 17 /

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Lopari / UPU 17 / (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja Lopari / UPU 17 / (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i odredbama članka 285. Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 08) (u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj).

Nositelj izrade Plana i odgovorna osoba je Gradonačelnik Grada Malog Lošinja.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Plan obuhvaća građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Lopari T25 i/ili T35, s sportsko rekreacijskim centrom R19 i sa rekreacijskom zonom R214. Područje je planirano kao površina ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja, kao turističko naselje i/ili autokamp - T25 i/ili T35.

Ukupna površina Plana iznosi 51,40 ha (kopneni dio 35,06 ha i morske površine 16,34 ha), dok površina građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene iznosi 26,23 ha (izgrađeni dio 7,46 ha i neizgrađeni dio 18,77 ha).

Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.1 A »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu - 4.6. Građevinsko područje Nerezine u mjerilu 1:5000 PPUG-a Malog Lošinja.

Najveći ukupni kapacitet zone Lopari iznosi do 1.800 kreveta, uz najveću gustoću korištenja do 70 kreveta/ha. Najveći dozvoljeni broj etaža građevina iznosi prizemlje i jedan kat, uz najveću visinu od 6,0 m.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Mali Lošinj je PPUG Malog Lošinja koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Područje se nalazi između naselja Nerezine i Osora, pored državne prometnice D100.

Područje je namjene autokampa sa pratećim uslužnim sadržajima (market, ugostiteljski sadržaj na plaži, rekreacijsko područje, restoran, recepcija, sanitarni čvorovi, mobilne kućice). Prostor pruža usluge smještaja autocamp kučica, šatora i smještaja u čvrstim objektima.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta Plana na području obuhvata su:

. omogućiti rekonstrukciju autokampa i izgradnju turističkog naselja s pratećim sadržajima: trgovačkim, uslužnim, ugostiteljskim, sportsko-rekreacijskim, zabavnim i sličnih namjena,

. omogućiti rekonstrukcije postojećih objekata,

. odrediti uvjete za gradnju i rekonstrukciju prometne, komunalne i druge infrastrukture,

. odrediti uvjete uređenja i korištenja površina i građevina,

. definirati uvjete korištenja pomorskog dobra i obalnog mora,

. po prostornim cjelinama utvrditi kapacitete i vrstu smještaja, prateće sadržaje i prostorno planske pokazatelje izgradnje,

. utvrditi uvjete korištenja koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturne i prirodne baštine,

. odrediti namjenu i uvjete korištenja rekreacijske zone i privezišta.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografsko - katastarskom planu, a izraditi će se na podlogama Državne geodetske uprave, mjerila 1:2.000. Topografsko-katastarsku podlogu će pribaviti investitor Plana.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

. Županijska uprava za ceste, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, OPS, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija, Ispostava Mali Lošinj;

. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

. Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o., Mali Lošinj;

. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci;

. MO Nerezine;

. Upravni odjeli Grada Mali Lošinj.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

. Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

. Prethodna rasprava o Koncepciji Plana: održat će se 30 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,

. Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 20 dana od provedene (ili ponovljene) prethodne rasprave,

. Početak javne rasprave: 10 dana od utvrđenog prijedloga Plana.

. Javna rasprava: 30 dana,

. Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 20 dana od okončanja javne rasprave,

. Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

. Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

. Pribavljanje mišljenja Javne ustanove, Zavoda za prostorno uređenje, PGŽ-a: 30 dana,

. Pribavljanje suglasnosti Ministarstva 60 dana od dana zaprimanja,

. Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Plan u potpunosti financira investitor Lošinjska Plovidba - holding d.d., Mali Lošinj. Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/11-01706

Ur. broj: 2213/01-01-11-5

Mali Lošinj, 26. svibnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr