SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07 i 38/09) i članka 32 Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 28. travnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 14
Poslovne zone Miklavija (K8)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 Poslovne zone Miklavija (K8). Nositelj izrade i odgovorna osoba za izradu Urbanističkog plana uređenja 14 Poslovne zone Miklavija (K8) je Općinski načelnik Općine Matulji.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 14 POSLOVNE ZONE MIKLAVIJA (K 8)

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja 14 Poslovne zone Miklavija ( K8 ) je članak 292. stavak 1. alineja 13. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08). i Odluka o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/ 11).

Izrada Urbanističkog plana uređenja 14 Poslovne zone Miklavija (K8) (u daljnjem tekstu: Plan), izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38 /09), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04), Prostornim planom uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/ 08) i Odlukom o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/11).

RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 3.

Slijedom pripremnih radova na realizaciji zone sa strane većinskog investitora »Miklavja LC d.o.o.« ukazala se je potreba za izmjenom postojeće planske dokumentacije t.j. UPU-a 4 Radne zone RZ 12.

Promjene se odnose na novonastali cestovni čvor Miklavija, na cestovnu i željezničku infrastrukturu, elektroopskrbu i plinoopskrbu te novu plinsko-regulatornu stanicu MRS, energanu i elektroopskrbu, nivelacione kote platoa, veličine platoa i pojedine namjene platoa.

OBUHVAT IZRADE PLANA

Članak 4.

Zona obuhvata Plana određena je Prostornim planom uređenja Općine Matulji. Veličina zone je 158,5 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE PLANA

Članak 5.

Kroz zonu obuhvata prolazi željeznička pruga Rijeka- Matulji-Šapjane, djelomično postojeća cesta D8, postojeći dalekovod 35 (20) kv i postojeći dalekovod 110 kv. Opskrbni i tlačni cjevovodi nalaze se u trupu ceste D8. Vodosprema Miklavija i vodosprema Kavrani breg iz kojih se opskrbljuje zona kao i reducir stanica nalaze se izvan zone zahvata.

Unutar zone obuhvata nema postojeće izgradnje i ništa se nije započelo graditi prema UPU 4 Radna zona 12.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta Plana su:

- uskladiti prometno povezivanje poslovne zone s čvorom Miklavija na autoput,

- uskladiti kapacitete infrastrukture i infrastrukturnih objekata s potrebama investitora za osiguranje kvalitetnog funkcioniranja poslovne zone,

- uskladiti prostorna rješenja veličine i namjene radnih platoa, nivelacione kote platoa sukladno promjenama cestovne infrastrukture i djelomično namjene platoa,

- uskladiti prostorno rješenje plinske kombi kogeneracijske energane (CCGT).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Podatci o geomorfološkim značajkama područja, geološkoj građi, hidrološkim značajkama područja, inžinjerskogeološkim značajkama područja (geotehničke značajke), seizmici i vegetaciji nalaze se u UPU-u 4 Radne zone RZ 12 i kao takovi trebaju se koristiti. Na području zahvata nema zaštićenih prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina, ambijentalnih vrijednosti i posebnosti.

Podloga za izradu Plana je ekonomska studija »Gospodarski učinci realizacije poduzetničke zone Miklavja kao podloga za donošenje Odluke o proglašenju projekta od interesa Republike Hrvatske«.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Za područje zahvata Plana osigurana su slijedeća stručna rješenja:

- idejno rješenje plinske kombi kogeneracijske energane Miklavje, Ekoenerg d.o.o. Koranska 5, 10000 Zagreb,

- preliminarna analiza mogućnosti priključenja elektrane CCGT Miklavja na prenosnu elektroenergetsku mrežu Republike Hrvatske, Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,

- idejno rješenje povezivanja poslovne zone Miklavje s postojećim visokotlačnim plinovodom Pula- Karlovac (Zlobin-Rupa, Marčelji-Miklavja), radi opskrbe prirodnim plinom, Ekoenerg d.o.o. Ekoenerg d.o.o. Koranska 5, 10000 Zagreb,

- idejno rješenje kogeneracijskog postrojenja Miklavje, Ekoenerg holding Koranska 5, 10000 Zagreb,

- idejno rješenje cestovnog spoja s autocestom A7, Rijekaprojekt d.o.o. Moše Albaharia 10a, 51000 Rijeka,

- idejno rješenje križanja s državnom cestom D8, Rijekaprojekt d.o.o. Moše Albaharia 10a, 51000 Rijeka,

- idejno rješenje unutarnjih prometnica u zoni Miklavje, Rijekaprojekt d.o.o. Moše Albaharia 10 a, 51000 Rijeka

- idejno rješenje kolodvora intermodalnog terminala i organizacija prometa na pruzi M 502 (Rijeka Šapjane DG) Željezničko projektno društvo, Trg kralja Tomislava 11/II Zagreb.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Plan se radi na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5000 (Hrvatska osnovna karta). Općina Matulji raspolaže tom podlogom.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Podatci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA; ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA, Trg kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb,

- MINISTARSTVA GRADITELJSTVA, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu prirodne baštine Runjaninova 2, 10000 Zagreb,

- JAVNE USTANOVE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija,

- HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka, Pogon Opatija,

- HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE, Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija,

- HRVATSKIH VODA, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- HRVATSKIH ŠUMA - direkcija Zagreb 10000 Zagreb, Ulica LJ. F. Vukotinovića 2,

- JAVNOG PODUZEĆA KOMUNALAC d.o.o. Opatija,

- ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9/X., 51000 Rijeka,

- HRVATSKIH CESTA d.o.o., N. Tesle 9, 51000 Rijeka,

- HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o. Širolina 4, 10000 Zagreb,

- ARZ AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.o.o. Koturaška 42, 10000 Zagreb,

- HRVATSKE AGENCIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE Jurišićeva 13, p.p. 162, 10002 Zagreb,

- HRVATSKIH ŽELJEZNICA d.o.o. Trg kralja Tomislava 12, 10000 Zagreb,

- DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Nehajska 5, 10000 Zagreb,

- HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb,

- PLINACRO-a d.o.o. operator plinskog transportnog sustava, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb.

Sukladno odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozvati će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima sudjeluju u postupku izrade Plana sukladno zakonskim odredbama.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podatci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 60 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- prethodna rasprava, prihvaćanje zapisnika s prethodne rasprave i Izvješća s prethodne rasprave u roku od 30 dana,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt prijedloga Plana u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje Odluke o Urbanističkom planu uređenja 14 Poslovne zone Miklavija (K8) tijekom 2012. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE PLANA

Članak 12.

Do stupanja na snagu Plana nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine na neizgrađenom području obuhvata Plana.

Zabrana i vrijeme zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru odnosno građenje tijekom izrade Plana ne može trajati duže od 2 godine od dana donošenja odluke o izradi plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Izrada Urbanističkog plana uređenja 14 Poslovne zone Miklavija (K8) financirat će se iz Proračuna Općine Matulji i iz drugih sredstava.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01 / 10-01 /31

Ur. broj: 2156-04-/11-14

Matulji, 28. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=724&mjesto=51211&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr