SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

11.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 28. travnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru

Članak 1.

U Odluci o poslovnom prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/97, 5/03, 35/05, 9/09, 22/10, 26/10 - ispravak, 35/10 - pročišćeni tekst) u članku 7. stavku 2. točki 11. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»Umjesto garancije poslovne banke ili osiguranja putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva, ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa u visini zbroja 6 mjesečnih zakupnina unaprijed kao polog. Iz ovog osiguranja Općina je ovlaštena podmiriti neplaćenu zakupninu i sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i sve troškove naplate istih. Zakupnik je dužan za vrijeme trajanja ugovora o zakupu osigurati zakupodavcu polog u punom iznosu te u slučaju isplate iz pologa, na zahtjev zakupodavca uplatiti razliku do punog iznosa pologa.«

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. mijena se i glasi:

»Odluku o izboru najpovoljnije ponude, kao i druge odluke vezane za natječajni postupak, donosi načelnik sukladno Zakonu.«

Članak 3.

U članku 21. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima, a radi pravodobnog stavljanja u funkciju poslovnih prostora, načelnik može dopuniti namjenu poslovnog prostora za kojeg u provedenom natječajnom postupku nije iskazan interes.«

Članak 4.

U članku 32. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, zakupnik ima pravo na povrat sredstava uloženih u nužne radove ako je preuzeo poslovi prostor koji ne udovoljava uvjetima iz Pravilnika o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lovran ili za vrijeme trajanja ugovora o zakupu nastane potrebe nužnih radova, kroz umanjenje najviše do 50% mjesečne zakupnine, uz uvjet da su vrsta i opseg nužnih radova i vrijeme izvođenja radova prethodno utvrđeni ugovorom te da je zapisnikom o izvršenim radovima konstatirano da su radovi stvarno izvedeni u ugovorenom opsegu, uz obvezu dostave izvornih računa i dokaza o plaćanju istih.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, zakupnik će se osloboditi obveze plaćanja zakupnine za vrijeme ugovoreno za izvođenje radova.«

Članak 5.

Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lovran, donijet će načelnik u roku od 30 dana po stupanju na snagu ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/04

Ur. broj: 2156/02-01-11-1

Lovran, 28. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr