SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

10.

Na temelju članka 46., stavka 1. i 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/ 05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 28. travnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o autotaksi prijevozu osoba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Općine Lovran, autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijena usluge autotaksi prijevoza.

Članak 2.

Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu ( u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

Članak 3.

U smislu ove Odluke pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Autotaksi je djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili skupina putnika uzimaju na jednom mjestu.

2. Autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti autotaski prijevoza.

3. Vozač autotaksi vozila je osoba koja ima odgovarajuću stručnu osposobljenost za vozača utvrđenu Zakonom, te položen ispit iz članka 22. ove Odluke. Vozač autotaksi vozila može biti autotaksi prijevoznik- nositelj dozvole ili osoba koja je zaposlena kod autotaksi prijevoznika.

4. Autotaksi vozilo je osobni automobil bijele boje namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, a ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te ovom Odlukom.

5. Dozvola je akt na temelju kojega se obavlja autotaksi prijevoz na području i sa područja Općine Lovran.

II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 4.

Pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području Općine Lovran stječe se na temelju dozvole.

Pravo na dozvolu ima pravna ili fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- registrirana je za obavljanje autotaksi prijevoza,

- ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza sukladno Zakonu,

- ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača sa položenim ispitom iz članka 22. Odluke,

- dokaže da će autotaksi vozilo kojim će obavljati autotaksi prijevoz ispunjavati uvjete iz članka 12. ove Odluke).

Autotaksi prijevoznik koji nema dozvolu za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Općine Lovran ne smije obavljati autotaksi prijevoz na području Općine

osim ako mu je područje Općine krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu.

Članak 5.

Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza izdaje se na vrijeme od 1 godine.

Dozvolu izdaje Odsjek za stambeno-komunalni sustav, poslove prostornog uređenja, zaštite okoliša, gospodarstvo-turizam i upravljanje imovinom (u daljnjem tekstu: Odjel) podnositelju zahtjeva koji je podmirio davanja prema Općini Lovran kao i sva ostala javna davanja, koji nije kažnjavan za povredu odredbi Odluka Općine Lovran, koji ima u vlasništvu ili posjedu vozilo koje ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe i uvjete iz članka 12. ove Odluke.

Za izdavanje dozvole plaća se naknada u iznosu od 1.500,00 kuna godišnje po vozilu i to kod podnošenja zahtjeva.

Dozvola nije prenosiva i može ju koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana.

Članak 6.

Za izdavanje dozvole obvezno se prilažu sljedeći dokumenti:

- dokaz da je podnositelj zahtjeva registriran za obavljanje djelatnosti (obrtnica odnosno rješenje Trgovačkog suda),

- ovjerenu presliku licencije za obavljanje autotaksi prijevoza iz članka 4. ove Odluke,

- uvjerenje o položenom ispitu iz članka 22. ove Odluke,

- dokaz o vlasništvu najmanje jednog registriranog motornog vozila ili dokaz da ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi zaključenog ugovora o zakupu ili leasingu sa registarskim oznakama (prometna dozvola, ugovor i slično),

- potvrdu Porezne uprave, ne stariju od 3 dana od dana podnesenog zahtjeva, iz koje je razvidno da podnositelj zahtjeva nema dugovanja po osnovi javnih davanja,

- dokaz o uplaćenoj naknadi iz članka 5. ove Odluke,

- cjenik usluge autotaksi prijevoza,

- izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra.

Članak 7.

Dozvola obvezno sadrži podatke o autotaksi prijevozniku (ime i prezime odnosno naziv te prebivalište odnosno sjedište, matični broj obrta odnosno tvrtke, OIB), registarsku oznaku te broj šasije vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz, datum izdavanja te razdoblje važenja

Članak 8.

Odjel će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete iz članka 5. i 6. ove Odluke.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole donosi Odjel.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno Zakonu.

Članak 9.

Autotaksi prijevoznik može podnijeti Odjelu zahtjev za obnovu dozvole prije isteka njezina važenja.

Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokumentaciju propisanu člankom 6. ove Odluke.

Odjel će odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu članka 5. i 6. ove Odluke.

Odjel će odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako:

1. autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži obnovu u razdoblju od 30 dana uzastopno ili ako se nije pridržavao uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza propisanih ovom Odlukom,

2. je autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja dozvole više od dva puta prekršio odredbe ove Odluke, Zakona i drugih propisa koji se odnosne na autotaksi prijevoz, što se utvrđuje na osnovi evidencije koju vode tijela koja provode nadzor sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu te pravomoćnih presuda sudbenih tijela.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu dozvole donosi Odjel.

Protiv rješenja iz stavka 5. ovog članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno Zakonu.

Članak 10.

Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza prestaje vrijediti:

- istekom vremena na koje je dozvola dodijeljena,

- prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe korisnika dozvole,

Članak 11.

Općina može rješenjem ukinuti dozvolu:

- na zahtjev autotaksi prijevoznika,

- ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju izdane dozvole uzastopno duže od 30 dana,

- ako autotaksi prijevoznik u određenom roku ne počne s obavljanjem djelatnosti,

- ako se autotaksi prijevoznik ne pridržava odredaba Zakona i ove Odluke,

- ako autotaksi vozilom za koje je dozvola dana upravlja vozač koji ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom,

- ako autotaksi vozilo ne ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe i ovom Odlukom,

- ako se autotaksi prijevoz obavlja vozilom za koje nije izdana dozvola,

- ako autotaksi prijevoznik prestane obavljati djelatnost,

- ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovi kojih je dobio dozvolu.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, autotaksi prijevoznik nema pravo na povrat uplaćenih sredstava.

Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Odjel.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

III. AUTOTAKSI VOZILA

Članak 12.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta utvrđenih propisom kojim se određuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz za vlastite potrebe, ispunjavati i sljedeće uvjete:

- u pravilu je bijele boje,

- mora imati tvornički motor najmanje zapremine 1400 cm3 i najmanje snage 50 kw,

- najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila,

- mora imati telekomunikacijsku vezu,

- mora imati ugrađen baždaren, ispravan i plombiran taksimetar,

- da ima protupožarni aparat,

- da ima ispravno svjetlo za osvjetljavanje unutrašnjosti vozila i uređaj za zagrijavanje i klimatizaciju,

- ugrađeno stražnje svjetlo za maglu u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,

- ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,

- ugrađenu svjetleću oznaku »TAXI« na krovu vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju,

- na svjetlećoj oznaci »TAXI« istaknut evidencijski broj autotaksi prijevoznika,

- da ima ugrađen katalizator,

- ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu.

Autotaksi vozilo ne smije se koristiti za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

IV. AUTOTAKSI STAJALIŠTA

Članak 13.

Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike.

Općina ima jedno autotaksi stajalište na lokaciji u centru Lovrana, Trg slobode, ispred galerije Fortezza, obilježena sukladno zakonskim propisima.

U slučaju potrebe općinski načelnik na prijedlog Odjela može odrediti i druge lokacije za autotaksi stajališta.

Članak 14.

Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim znakom te vidno istaknutom oznakom na kolniku.

Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama snosi Općina Lovran.

Članak 15.

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila.

Na autotaksi stajalištu ne smiju parkirati druga vozila.

V. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 16.

Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.

Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila putnika ili skupinu putnika prima na jednom mjestu..

Članak 17.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozač autotaksi vozila dužan je na istaknutom mjestu u vozilu imati:

- ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na putniku vidljivom mjestu u vozilu na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku,

- dozvolu za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza,

- plan Općine,

- iskaznicu koja sadrži fotografiju vozača, njegovo ime i prezime, oznaku »TAXI LOVRAN«,

- knjigu žalbe,

- oznaku zabrane pušenja.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima, a autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto.

Članak 18.

Autotaksi prijevoznik prima putnike na autotaksi stajalištu odnosno na zahtjev putnika na mjestu koje odredi isti i u skladu s prometnim propisima.

Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja prijevoz naruči bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava te ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu.

Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem kojeg odredi putnik, bez usputnog zaustavljanja.

Vozač autotaksi vozila može primiti više putnika koji idu u istom pravcu, uz njihovu suglasnost te se u tom slučaju usluga autotaksi prijevoza naplaćuje kao jedna vožnja.

Članak 19.

Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.

Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik uđe u autotaksi vozilo, bez obzira na koji način je prijevoz naručen.

Članak 20.

Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.

Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće prije dovršiti, vozač autotaksi vozila dužan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

VI. CJENIK USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 21.

Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje prijevoznik.

Maksimalnu cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje Općinski načelnik prema sljedećim parametrima:

- cijena za relacije do 5 km uključujući i startninu,

- cijena po kilometru (za relacije duže od 5 km),

- čekanje,

- vožnja noću.

Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 24,00 do 06,00 sati.

Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđenu cjenikom iz stavka 1. ovog članka.

Cijena usluge autotaksi prijevoza za relacije duže od 20 kilometara te cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca, utvrđuje se neposrednom pogodbom prije početka prijevoza.

Općinski načelnik na prijedlog udruženja obrtnika, gospodarske komore ili autotaksi prijevoznika može utvrditi promjenu maksimalne cijene usluga autotaksi prijevoza iz stavaka 2. ovog članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Općinski načelnik dužan je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Program ispita o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Općine Lovran kao i način provjere znanja.

Autotaksi prijevoznicima koji nemaju položen ispit iz stavka 1. ovog članka, a zahtjev za izdavanje dozvole podnesu prije donošenja Programa iz stavka 1. ovog članka, izdati će se dozvola uz uvjet da su isti dužni položiti u roku od 30 dana od dana donošenja Programa.

Članak 23.

Autotaksi prijevoznici koji obavljaju djelatnost na temelju Ugovora o koncesiji zaključenog prije stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju obavljati djelatnost do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida ugovora.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o autotaksi prijevozu osoba na području Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/07).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/29

Ur. broj: 2156/02-01-11-1

Lovran, 28. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr