SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
Općina Viškovo

19.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 99. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/ 04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 34. sjednici održanoj 30. lipnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Viškovo za 2004. godinu

Članak 1.

Članak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 31/03) mijenja se i glasi:

»Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Općine Viškovo za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje dugom i imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i Načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa. Opći dio programa sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni prihodi, pomoći, prihodi od financijske imovine te općinske nefinancijske imovine kao i ostali neporezni prihodi te sredstva za financiranje javnih rashoda na razini Općine. U Računu financiranja iskazani su

primici (povrati) glavnica zajmova danih tuzemnim bankama te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita (kreditiranje poduzetništva i otplata glavnice primljenih zajmova)«.

Članak 3.

U članku 6. u stavku 2. iza točke dodaje se novi tekst: »Načelnik izvještava Poglavarstvo o odobrenoj preraspodjeli sredstava na prvoj narednoj sjednici, dok je Poglavarstvo o izvršenim preraspodjelama dužno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće«.

Članak 4.

U članku 9. brišu se dosadašnji stavci 1. i 2. i zamjenjuju se novima koji glase:

»U 2004. godini ne planira se novo zaduživanje Općine te će stoga koncem godine zaduženje po dosadašnjim obvezama iznositi 968.500 kuna.

Tekuće otplate glavnice općinskog duga iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2004. godinu u svoti od 430.000 kuna te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 5.

U članku 11. briše se tekst »koje vlastitom djelatnošću ostvaruje Upravni odjel kao i ostali prihodi«.

Članak 6.

U članku 13. iza riječi: »sredstava Proračunske zalihe« dodaje se tekst »koja je utvrđena u iznosu od 25.000,00 kuna«.

U istom članku dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »Načelnik mjesečno izvještava Poglavarstvo o korištenju Proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka dok je Poglavarstvo obvezno polugodišnje o tome izvijestiti Općinsko vijeće«.

Članak 7.

U članku 16. u stavku 2. datum »31. prosinca 2003.« zamjenjuje se datumom »31. prosinca 2004. godine«

Članak 8.

U članku 18. stavku 2. briše se riječ »Proračuna«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/7

Ur. broj: 2170-09-04-01-9

Viškovo, 30. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić v.r

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=92&mjesto=51216&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr