SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

78.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavka 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjere - sportska luka Stara voda, Općina Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 3/11), točke 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjere - sportska luka Stara voda, Općina Kostrena (»Narodne novine« broj 19/11), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština na 22. sjednici održanoj 12. svibnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje
koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje luke posebne namjene sportske luke
Stara Voda, Općina Kostrena

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sportska luka Stara Voda, Općina Kostrena, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je sportsku udrugu »Lučica Stara Voda«, Glavani 85, 51 221 Kostrena, OIB 56553138155 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Koncesija se daje u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti i to:

- privez i odvez, te dizanje i spuštanje plovila članovima udruge,

- organiziranje sportskih natjecanja,

- upoznavanje članova s vještinama i sportovima vezanim uz more

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra na području Općine Kostrena, koje se sastoji od: k.č. 5388/10, 5388/11 5388/ 12, 5388/13 upisane u zk. ul. 3601 k.o. Kostrena Lucija, k.č. 5388/6 iz zk. ul. 3602 k.o. Kostrena Lucija, k.č. 5388/ 14 iz zk. ul. 3603 k.o. Kostrena Lucija, k.č. 5388/15, 5388/ 16, 5388/17, 5388/18, 5525/2 upisane u zk. ul. 3604 k.o. Kostrena Lucija i k.č. 5525/3 iz zk. ul. 3885 k.o. Kostrena Lucija.

Ukupna površina luke posebne namjene koja se daje u koncesiju iznosi 26.224 m2, od čega se 9.338 m2 odnosi na kopno, a 16.886 m2 na more, te je iskazano u Gauss- Kruegerovim geografskim koordinatama:

br. točke

Y

X

1

5461596,11

5016567,12

2

5461604,46

5016581,27

3

5461642,69

5016604,72

4

5461632,99

5016622,46

5

5461612,47

5016685,90

6

5461618,61

5016706,76

7

5461592,70

5016710,59

8

5461481,14

5016747,30

9

5461464,78

5016724,63

10

5461413,00

5016726,00

11

5461396,00

5016706,00

12

5461579,56

5016548,06

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na situaciji u mjerilu 1:1000 izrađen od Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. u rujnu 2010. godine, a koji se ne objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 16.000,00 kuna (slovima: šesnaest tisuća kuna),

- promjenjivi dio naknade iznosi 20 % od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti za luku posebne namjene sportsku luku Stara Voda Kostrena, izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u ožujku 2011. godine (sastavni dio Ponude).

Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje luke, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, vršiti manje popravke obale.

Članak 8.

Sportska luka je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, s time da je njena opća uporaba ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 2. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze koncesionara.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke o odabiru najpovoljnijem ponuditelju.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Dana 12. srpnja 2010. godine Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji zaprimio je Pismo inicijative Sportskog društva »Lučica Stara Voda - Kostrena), Stara Voda bb, 51221 Kostrena, za pokretanje postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sportske luke Stara Voda, Općina Kostrena.

Usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom temelji se na Uvjerenju o podacima iz dokumenata prostornog uređenja (Klasa: 350-05/10-01/00240 i Urbroj 2170/1-07-01/16-10-03) od 29. lipnja 2010. godine izdanoj od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 19. sjednici održanoj 27. siječnja i 1. veljače 2011. godine donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjere - sportske luke Stara voda, Općina Kostrena, temeljem koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjere - sportske luke Stara voda, Općina Kostrena u »Narodnim novinama« broj 19 od 11. veljače 2011.godine (dalje: Obavijest).

Dana 17. ožujka 2011. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Ciottina 17b, Komisija za otvaranje ponuda obavila je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest.

U propisanom roku pristigla je jedna (1) ponuda s kompletnom dokumentacijom i to ponuditelja sportskog društva »Lučica Stara Voda - Kostrena«, Stara Voda bb, 51221 Kostrena, OIB: 56553138155.

Planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 12. stavka 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije je 31. ožujka 2011. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu, te je utvrdilo prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije. Članovi Stručnog povjerenstva jednoglasno su zaključili da ponuda sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti, te da je ponuda u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Jednoglasno je podržano sportsko društvo »Lučica Stara Voda - Kostrena«, Stara Voda bb, 51221 Kostrena, OIB: 56553138155.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/11-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11/26

Rijeka, 12. svibnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=724&mjesto=00001&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr