SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

67.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Primorsko-goranska županija ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva)

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način provedbe javnog natječaja i uvjeti kojima moraju udovoljavati kandidati za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Primorsko-goranska županija ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva); u daljnjem tekstu: društvo.

Članove nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva, nakon provedenog javnog natječaja, skupštini društva predlaže Županijska skupština Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu : Skupština), na prijedlog Župana Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Župan).

Članak 2.

Kandidat za člana nadzornog, odnosno upravnog odbora društva mora, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjavati sljedeće uvjete:

. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,

. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,

. da članstvom u nadzornom, odnosno upravnom odboru društva ne bi došao u sukob interesa,

. da ispunjava druge uvjete iz raspisanog javnog natječaja koji ovise o specifičnoj prirodi pojedinog društva.

Članak 3.

Kandidati koji se javljaju na javni natječaj uz prijavu dostavljaju životopis i potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke.

Kandidati iz stavka 1. ovog članka o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 2. točke 3. do 5. ove Odluke daje izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, koja u trenutku raspisivanja javnog natječaja ne smije biti starija od 15 dana.

Ukoliko kandidati podnose prijave za članove u više nadzornih odbora, dužni su za svaki nadzorni odbor podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima, uz naznaku za koje trgovačko društvo podnose prijavu.

Članak 4.

Javni natječaj inicira i provodi upravno tijelo Primorsko- goranske županije nadležno za praćenje i koordiniranje rada društva (u daljnjem tekstu: upravno tijelo).

Postupak predlaganja izbora člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva započinje objavljivanjem javnog natječaja.

O objavljivanju javnog natječaja iz stavka 2. ovog članka odlučuje Župan zaključkom i to najkasnije 60 dana prije isteka mandata člana nadzornog odbora.

U slučaju prestanka članstva u nadzornom odboru prije isteka mandata (opoziv, ostavka i drugo) Župan donosi zaključak iz stavka 3. ovoga članka u roku od 8 dana od dana prestanka članstva u nadzornom odboru.

Članak 5.

Tekst javnog natječaja s podacima o uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati, rokovima za podnošenje prijave i popisom dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz prijavu objavljuje se u lokalnom dnevnom tisku i na internetskoj stranici Primorsko-goranske županije.

Upravno tijelo dužno je provesti javni natječaj te utvrditi listu kandidata iz članka 6., stavak 1. ove Odluke u roku od 45 dana od dana zaprimanja zaključka Župana iz članka 4. stavka 3. ove Odluke.

Članak 6.

Pročelnik upravnog tijela (u daljnjem tekstu: pročelnik) imenuje povjerenstvo koje utvrđuje listu kandidata koji

ispunjavaju uvjete natječaja i poziva ih na razgovor (intervju).

Razgovor (intervju) provodi pročelnik, odnosno osobe koje on za to ovlasti.

Na temelju rezultata provedenog postupka pročelnik predlaže Županu kandidate za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora društava i to u roku od 15 dana od dana kada je utvrđena lista kandidata.

Članak 7.

Članovi nadzornih odbora trgovačkih društava koji su u nadzorne odbore imenovani kao predstavnici Primorsko- goranske županije, nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka mandata.

Iznimno, dužnosnicima u Županiji koji su članovi nadzornih odbora trgovačkih društava mandat u nadzornim odborima prestaje najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11/39

Rijeka, 12. svibnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=724&mjesto=00001&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr