SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

62.

Na temelju članka 110., stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08), članka 28. točka 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09), članka 28. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu (»Službene novine« broj 54/10) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 22. sjednici od 12. svibnja 2011. godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2010. godinu izvršen je kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine, dok se ukupni višak od 31.404.947,39 kuna prenosi u Proračun Primorsko-goranske županije za 2011. godinu.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. raspoređuju se za neizvršene namjenske rashode planirane u Proračunu za 2010. godinu:

a) po osnovi namjenskih prihoda 4.491.925,18

- za aktivnosti u okviru europskih integracija 10.564,47

- za koncesioniranje primarne zdravstvene zaštite 10.437,50

- za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva 668.926,60

- za Investicijski fond županijskih lučkih uprava 1.725.577,36

- za nastavak programa upravljanja pomorskim dobrom 1.157.329,28

- za nastavak programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva (malih poslovnih zona) 176.939,62

- za financiranje programskih aktivnosti razvoja poljoprivrede 267,28

- za subvenciju kamata za program »Lokalni projekti razvoja - poduzetnik« 90.971,14

- za unapređenje i razvoj lovstva 154.388,65

- za programe poticanja poduzetništva u PGŽ 490.000,00

- za nastavak izgradnje CZGO Marišćina 6.523,28

b) po osnovi stvorenih preuzetih obveza 13.930.776,86

- za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora 700.000,00

- za nastavak aktivnosti suradnje s institucijama županijskog značaja 290.000,00

- za sufinanciranje arheoloških istraživanja i konzervacije utvrde Lopar u Novom Vinodolskom 20.000,00

- za sufinanciranje revitalizacije spomenika i uređenje arheološkog parka na lokaciji samostana i crkve
Sv. Petra u Osoru 20.000,00

- za potrebe izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije 107.236,74

- za sufinanciranje projekta rekonstrukcije kotlovnice DZ PGŽ, ispostava Rab 371.199,00

- za sufinanciranje projekta rekonstrukcije kotlovnice DSN »«M. A. Stuparić, Veli Lošinj» 204.000,00

- za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije nadogradnje i rekonstrukcije DSN
»Mali Kartec« Krk 307.500,00

- za financiranje programa prevencije nasilja u osnovnim i srednjim školama 148.000,00

- za građevinsko-obrtničke radove na rekonstrukciji poslovne zgrade na adresi Slogin kula 1.664.869,55

- za opremanje zgrade na adresi Slogin kula 2 1.730.000,00

- za nabavu komunikacijske opreme za Slogin kulu 2 130.391,07

- za usluge informatičkog osposobljavanja službenika 12.546,00

- za usluge edukacije i podrške u radu sa aplikacijom za proračunsko računovodstvo i upravljanje
financijama 79.950,00

- za usluge usluge izrade parcelacijskih elaborata pomorskog dobra 142.311,00

- za sufinanciranje izgradnje prometnice na području Općine Matulji 450.000,00

- za sufinanciranje izrade prostorno prometne integralne studije PGŽ 158.647,50

- za sufinanciranje izgradnje ceste Hrvatsko-Ložac-Gašparci 432.800,00

- za poticanje rada lokalnih i regionalnih radijskih postaja na području Županije - Radio
D.J. Crikvenica 6.750,00

- za sufinanciranje RZ Žegoti 200.000,00

- za sufinanciranje Programa održavanja građevina detaljne melioracijske odvodnje 50.000,00

- za Fond za provođenje EU projekata 4.000.000,00

- za projekte regionalnog razvoja 2.100.000,00

- za nastavak projekta revitalizacije frankopanskih kaštela - »Putevim Frankopana« 600.000,00

- za otkup zemljišta za Centar za dobrobit životinja 4.576,00

Članak 4.

Raspored sredstava iz članka 3. biti će uključen u Proračun Primorsko-goranske županije za 2011. godinu u sklopu Izmjena i dopuna proračuna.

Neutrošena i neraspoređena sredstva u iznosu 12.982.245,35 kuna rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu.

Članak 5.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2010. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2010. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije.«

Klasa: 021-04/11-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11/10

Rijeka, 12. svibnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=724&mjesto=00001&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr