SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 13. Petak, 6. svibnja 2011.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

8.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/ 08) te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 20. travnja 2011. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE
BAŠKA ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Baška za 2010. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Baška za 2010. godinu utvrđen je rezultat:

1.1. višak prihoda poslovanja 2.334.755,59 kn

1.2. manjak prihoda od nefinancijske
imovine 6.841.923,92 kn

1.3. višak primitaka od financijske
imovine 3.430.986,63 kn.

U rezultatu su sadržana sredstva:

- neutrošene potpore u iznosu 16.204,10 kn: neutrošene tekuće potpore za obnovu mlina u Dragi Bašćanskoj - iz 2007. godine u iznosu od 9.503,73 kn, tekuće pomoći iz 2008. godine u iznosu od 0,37 kn, te tekuće pomoći iz 2009. godine u iznosu 6.700,00 kn,

- neutrošene donacije u iznosu 17.086,65 kn: za kanalizaciju D-102 1.715,20 kn, te za neselje Draga Bašćanksa 15.371,45 kn.

Članak 4.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja raspoređuje se na način da se od istog pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine. Višak primitaka od financijske imovine raspoređuje se na način da se od istog pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine. U 2010. godini ostvaren je manjak sredstava od 1.076.181,70 kn. U manjku sredstava po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Baška za 2010. godinu uključene su i neutrošene tekuće potpore u ukupnom iznosu od 16.204,10 kn, te neutrošene donacije u iznosu 17.086,65 kn, što čini ukupan manjak od 1.109.472,45 kn.

Članak 5.

Manjak sredstava po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Baška za 2010. godinu u iznosu 1.109.472,45 kn nadoknadit će se u 2011. godini iz prihoda poslovanja - pomoći iz državnog proračuna, za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica.

Članak 6.

Godišnji obračun Općine Baška za 2010. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/2

Ur. broj: 2142-03-03/4-11-9

Baška, 20. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Baška   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr