SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 13. Petak, 6. svibnja 2011.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

7.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. travnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup javnih površina za postavu
privremenih objekata

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se:

1.način gospodarenja i upravljanja javnim površinama u vlasništvu Općine Baška,

2.lokacije za postavljanje privremenih objekata,

3.postupak davanja u zakup javne površine i zasnivanje zakupa,

4.način određivanja visine zakupnine,

5.nadzor nad provođenjem Odluke,

6.kaznene odredbe.

Članak 2.

Privremeni objekti iz članka 1. ove Odluke su:

1.Kiosk je prenosiva, tipizirana prostorna jedinica, maksimalne površine do 12 m2, tehnološki dovršen i cjeloviti objekt lagane konstrukcije koji se u cijelosti ili u dijelovima može prenositi i postavljati na javnoj površini s mogućnošću priključka na komunalne objekte.

2.Montažni objekt je jednoprostorna ili višeprostorna građevina površine veće od 12 m2 izrađena na način da se u svim dijelovima (konstrukcijskim i nekonstrukcijskim) povezivanje izvodi u suhoj izvedbi bez primjene građevinskih veziva polaganjem na podlogu bez povezivanja sa njom. Montažni objekt podrazumijeva mogućnost demontaže, prmještanja, odnosno uklanjanja na način da podloga ostane nepromijenjena.

3.Pokretna radnja je prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica u pravilu na kotačima predviđenja za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga ili za obavljanje djelatnosti trgovina (ambulantna prodaja).

4.Uslužna naprava je automat ili hladnjak za sladoled, vaga, peć za pečenje plodina i slično.

5.Naprave za zabavu su uređaji predviđeni za zabavu djece i odraslih (vlak, vrtuljak, automobili na baterije, karting staza i slično).

6.Zabavni park je prostorno određena cjelina čija površina ovisi o broju i vrsti naprava za zabavu (šator, luna-park, cirkus).

7.Štand je tipiziran i lako prenosiv element predviđen za uličnu prodaju, predstavljanje proizvoda, pružanje usluga i slično.

8.Oprema terasa je namještaj koji se postavlja na ugostiteljskim terasama, kao dijelovima javne površine uz ugostiteljski objekt, u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga (stolovi, stolice, suncobrani, klupe i slično).

9.Ostalo, odnosno sve ono što nije obuhvaćeno prethodnim stavkama a fizičke i pravne osobe u različite svrhe postavljaju na javnu površinu (vaze, panoi, reklame, hladnjaci, stalci, tradicionalni predmeti i naprave - bačve, kola i slično).

Članak 3.

(1) Objekti iz članka 2. ove Odluke moraju biti besprijekorno izvedeni i uklopivi u prostor u okviru kojeg se postavljaju, čisti, ispravni, estetski prihvatljivi i redovito održavani. Površina oko postavljenog objekta treba biti uređena, čista i redovno održavana.

(2) Troškove za ispunjavanje uvjeta iz ovog članka Odluke snosi zakupnik, a neispunjavanje istih ima za posljedicu uklanjanje objekata sa javne površine.

II.NAČIN GOSPODARENJA I UPRAVLJANJA JAVNIM POVRŠINAMA

Članak 4.

Javnim površinama i privremenim objektima u vlasništvu Općine Baška upravlja Općinski načelnik.

Članak 5.

Pri obavljanju poslova upravljanja i gospodarenja javnim površinama Općinski načelnik, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, obavlja sljedeće poslove:

1.utvrđuje raspored i namjenu privremenih objekata,

2.donosi odluku o visini naknade za korištenje javne površine, te rokovima i načinu plaćanja iste,

3.utvrđuje razmještaj privremenih objekata za vrijeme održavanja prazničnih, prigodnih i javnih manifestacija,

4.utvrđuje uvjete, objavljuje i provodi javne natječaje za davanje u zakup javnih površina,

5.donosi odluke o odabiru najpovoljnijih natjecatelja, odnosno odobrenju korištenja javne površine,

6.zaključuje ugovore o zakupu.

III. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 6.

Postava privremenih objekata na području Općine uređuje se posebnom odlukom koja obuhvaća pojedinačnu namjenu, vrstu i tipove privremenih objekata, te njihovu lokaciju, a koju na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela i sukladno prostornim planovima, donosi Općinski načelnik.

Članak 7.

Lokacije za postavljanje objekata iz članka 2. ove Odluke se ne smiju odrediti:

. na površinama koje se koriste za promet, zaustavljanje i parkiranje vozila,

. na površinama koje se koriste za pristup plažama, parkovima, parkiralištima, spomenicima, fontanama i sličnim objektima kao i da se osigura ulaz i dostava u druge poslovne i stambene prostore,

. na površinama gdje bi njihovo postavljanje ugrozilo održavanje komunalnih objekata i uređaja,

. na parkovno uređenim i zelenim površinama,

. na površinama pod spomeničkom zaštitom, osim uz suglasnost Državne uprave za zaštitu spomenika.

IV.POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP I ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 8.

(1) Lokacije za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke, u pravilu, daju se u zakup putem javnog natječaja.

(2) Iznimno, neposrednom pogodbom, temeljem Odluke Općinskog načelnika donesene na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, može se dati u zakup:

1.površina za postavu privremenih objekata, koja je ostala nepopunjena nakon provedbe javnog natječaja za razdoblje turističke sezone (travanj - listopad) i to:

- na rok koji je kraći najmanje 2 mjeseca od onoga utvrđenoga natječajem

- uz naknadu utvrđenu kao početnu u objavljenom natječaju,

2.privremenih objekata tijekom manifestacija, koji se postavljaju najduže na rok od 7 dana,

3.ugostiteljskih terasa,

4.ostalih privremenih objekata iz točke 9. članka 2. ove Odluke.

(3) Ugovor o zakupu neće se zaključiti s osobama koje imaju nepodmirene obveze prema Općini Baška i komunalnom društvu u vlasništvu Općine Baška, neovisno o osnovi.

Članak 9.

(1) Odluku o provođenju natječaja donosi Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Postupak natječaja do donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja provodi Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja.

(3) Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana, koje imenuje Općinski načelnik.

Članak 10.

(1) Javni natječaj raspisuje se na sljedeće rokove:

1.za kioske i montažne objekte iz članka 2. točke 1., 2. i 7. ove Odluke na rok ne duži od 5 godina;

2.za ostale privremene objekte iz članka 2., osim navedenih u prethodnoj točki ovoga članka, na rok ne duži od 1 godine.

(2) Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka ugovor o zakupu za ugostiteljsku terasu ispred ugostiteljskog objekta koji je u vlasništvu Općine Baška, može se zaključiti i na duže vrijeme, odnosno za isto vrijeme kao i zakup tog poslovnog prostora.

Članak 11.

(1) Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama sa naznakom »ne otvaraj - ponuda na natječaj za zakup javne površine«.

(2) Natječaj se objavljuje u javnom glasilu, internetskoj stranici Općine Baška i na oglasnim pločama. a tekst sadrži slijedeće opće uvjete:

- oznaku i površinu lokacije, te djelatnost koja će se obavljati;

- početni iznos zakupnine;

- odredbe o visini i načinu plaćanja jamčevine u visini
10 % početne visine zakupnine;

- vrijeme trajanja zakupa;

- način i rok podnošenja ponuda;

- način sastavljanja ponude i obvezni privici;

- način otvaranja ponuda;

- rok za zaključenje ugovora o zakupu;

- obvezu natjecatelja koji uspiju na natječaju nadoknaditi troškove objave natječaja;

- obvezu zakupnika ishoditi lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu, ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima;

- odredbu da u natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Baška i komunalnom društvu u vlasništvu Općine Baška, neovisno o osnovi, ili raniji neuredni zakupnici protiv kojih je pokrenut sudski postupak naplate potraživanja,

- odredbu da se zadržava pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili segmentima, bez ikakvih obveza prema ponuditeljima.

(3) Općinski načelnik može odrediti i druge posebne uvjete natječaja.

Članak 12.

Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

1.presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu, odnosno rješenje o upisu u registar obrtnika za fizičke osobe;

2.dokaz o uplati jamčevine;

3.visinu ponuđene zakupnine;

4.OIB;

5.potrebne dokaze da natjecatelj ispunjava posebne uvjete natječaja ako se isti natječajem traže.

Članak 13.

(1) Najpovoljniji ponuditelj je onaj sudionik koji, uz to što ispunjava sve uvjete iz natječaja, ponudi najviši iznos zakupnine.

(2) Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

(3) Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju, jamčevina se vraća najkasnije u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja.

(4) Natjecatelju čija ponuda bude utvrđena najpovoljnijom položena jamčevina uračunava se u zakupninu.

Članak 14.

(1) Raniji zakupnici, koji sudjeluju na natječaju, ako udovoljavaju ostalim uvjetima natječaja, ostvaruju prvenstvo zaključenja ugovora o zakupu prema uvjetima iz najpovoljnije ponude.

(2) Pod ranijim zakupnicima podrazumijevaju se osobe, koje za lokaciju i namjenu koja je predmet natječaja, imaju važeći ugovor, ili su evidentirani kao posljednji zakupnici iste javne površine za istu namjenu.

Članak 15.

(1) Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva iz članka 9. ove Odluke, cijeneći sve elemente ponude, a naročito visinu ponuđene zakupnine.

(2) Prigovor protiv odluke iz prethodnog stavka podnosi se Općinskom načelniku, u roku od 3 dana od dana primitka iste.

Članak 16.

(1) Razmještaj privremenih objekata i privremenih ugostiteljskih terasa prilikom održavanja prigodnih manifestacija određuje Općinski načelnik posebnom odlukom, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Postavom privremenih objekata i ugostiteljskih terasa ne smije se onemogućiti ili bitno narušiti osnovna namjena prostora na kojoj se privremene naprave i ugostiteljske terase postavljaju.

(3) Vlasnici privremenih objekata i korisnici privremenih ugostiteljskih terasa iz stavka 1. ovog članka, dužni su iste ukloniti odmah, a najkasnije sljedećeg dana po završetku manifestacije.

Članak 17.

(1) Za postavu ugostiteljskih terasa, u pravilu, dodjeljuje se javna površina ispred objekta, u širini pročelja istoga, a iznimno, uz i preko puta objekta ako takva mogućnost objektivno postoji.

(2) Ugostiteljske terase ne smiju se popločavati trajnim opločenjima, kao npr. kamenom, keramičkim pločicama ili slično.

(3) Ugostiteljska terasa može se postaviti tijekom cijele godine (stalna terasa).

Članak 18.

(1) Reklamom, u smislu ove Odluke, smatra se natpis, poruka, putokaz, promidžbeni slogan, cjenik i sl. u kome se pojavljuje ime ili naziv fizičke ili pravne osobe, naziv i vrsta robe, proizvoda ili usluge, a sve u svrhu poticanja na potrošnju robe, proizvoda i korištenje usluga.

(2) Reklame iz prethodnog stavka mogu se postavljati izravno na javnu površinu (samostojeće reklame), ili izdignuti na metalne ili drvene nosive stupove (nosače).

(3) Ako to ne ugrožava sigurnost i redovan protok svih sudionika u prometu, a prvenstveno interventnih vozila i vozila javnih službi, izravno na javnu površinu ispred poslovnih objekata, može se postaviti jedan samostojeći reklamni, jednostrani ili dvostrani, pano, visine do najviše 1 m i maksimalne širine 0,80 m.

(4) Općinski načelnik, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, može odobriti postavljanje i više reklama opisanih u prethodnom stavku, kao i onih izdignutih na nosačima, na drugim lokacijama od onih utvrđenih u prethodnom stavku, vodeći računa da iste:

. ne ugrožavaju sigurnost i redovan protok svih sudionika u prometu,

. ne zaklanjaju prometne znakove, tijela javne rasvjete, druge reklame, putokaze i sl.

(5) Postavljanju reklama sukladno ovom članku obvezno mora prethoditi:

. ishođenje odobrenja Općinskog načelnika ili tijela koje on za isto ovlasti,

. zaključenje ugovora o zakupu.

Članak 19.

(1) Zakupnik javne površine prilikom napuštanja lokacije dužan je istu dovesti u prvobitno stanje, u roku kojeg zakupodavac odredi ugovorom.

(2) Ukoliko zakupnik ne postupi prema odredbi iz prethodnog stavka, učinit će to zakupodavac, na trošak zakupnika.

Članak 20.

Uz zahtjev za korištenje javne površine na način opisan u člancima od 16. do 18. potrebno je priložiti:

1.presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba;

2.presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu odnosno rješenje o upisu u registar obrtnika za fizičke osobe;

3.OIB;

4.Minimalno tehničke uvjete izdane od nadležnog ureda za gospodarstvo,

5.potvrdu da ne postoje nepodmirene obveze prema Općini Baška i komunalnom društvu u vlasništvu Općine Baška, neovisno o osnovi.

Članak 21.

Osim priloga iz članka 20. uz zahtjev za postavu ugostiteljske terase na javnoj površini prilaže se i:

1.tekstualni i grafički prijedlog uređenja terase s naznačenom površinom i dimenzijama, rasporedom stolova i stolica,

2.opis opreme,

3.opis uređenja partera,

4.arhitektonski prikaz u slučaju postave konzolne tende,

5.potvrdu da ne postoje nepodmirene obveze prema Općini Baška i komunalnom društvu u vlasništvu Općine Baška, neovisno o osnovi.

Članak 22.

Osim priloga iz članka 20. uz zahtjev za postavu privremenog objekta iz točke 9.članka 2. ove Odluke, na javnoj površini prilaže se grafički prijedlog privremenog objekta s dimenzijama i ucrtanom lokacijom privremenog objekta.

Članak 23.

(1) Javna površina sukladno ovoj Odluci smije se koristiti temeljem Odluka Općinskog načelnika donesenih ili temeljem objavljenog natječaja ili na zahtjev stranke i zaključenog ugovora o zakupu.

(2) Ugovor o zakupu zaključuje se u pisanom obliku i sadrži:

1.naznaku ugovornih strana;

2.naznaku površine zauzetog zemljišta ili naznaku privremenog objekta u vlasništvu Općine koji se daje u zakup;

3.djelatnost koju zakupnik može obavljati u/na privremenom objektu,

4.vrijeme na koje je ugovor zaključen;

5.iznos zakupnine i rok plaćanja;

6.odredbe o ostalim troškovima (potrošnja struje, vode, odvoz smeća i sl.);

7.odredbe o prestanku ugovora, uklanjanju privremenih objekata i dovođenju zemljišta u prvobitno stanje;

8.odredbu kojom se zakupnik obvezuje na povećanje zakupnine u slučaju kada je ugovor o zakupu zaključen na vrijeme duže od godine dana.

(3) Ugovor o zakupu može sadržavati i odredbu da se isti sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, a na trošak zakupnika.

Članak 24.

Javna površina za koju je zaključen ugovor o zakupu ne može se davati u podzakup.

Članak 25.

(1) Tijekom trajanja ugovora o zakupu Općinski načelnik može odobriti nasljednicima zakupnika i pravnom slijedniku zakupnika, stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika uz uvjet da nastave obavljati djelatnost iz ugovora o zakupu, te prihvate sve ostale odredbe tog ugovora.

(2) Zakupnik koji na temelju stavka 1. ovog članka stupa u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika dužan je podmiriti zakupninu, kamatu i ostale troškove nastale iz ugovora o zakupu.

Članak 26.

Ugovor o zakupu javne površine prestaje na način utvrđen Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 27.

(1) Ugovor o zakupu prestaje istekom roka na koji je zaključen.

(2) Ugovor o zakupu otkazat će se i prije isteka roka na koji je zaključen u sljedećim slučajevima:

1.ukoliko zakupnik ne postavi na lokaciju privremeni objekt u za to određenom roku;

2.koristi lokaciju za djelatnost koja nije navedena u ugovoru;

3.ne plati dospjelu zakupninu niti u roku od 15 dana od dana primitka pisane opomene zakupodavca;

4.postavi privremeni objekt u suprotnosti s odredbama ove Odluke;

5.u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredaba ove Odluke i ugovora o zakupu;

6.uređenja javne površine i privođenja namjeni sukladno prostorno-planskim dokumentima.

(3) Otkazni rok za otkaz ugovora o zakupu je 15 dana za kioske i montažne objekte, a 3 dana za sve ostale naprave na javnim površinama.

(4) Ako Općina Baška, kao zakupodavac, otkaže ugovor o zakupu lokacije iz razloga navedenih u prethodnim stavcima ovoga članka, zakupnik nema pravo na bilo kakvu naknadu štete od strane zakupodavca.

V.VISINA ZAKUPNINE

Članak 28.

(1) Visina zakupnine utvrđuje se prema zoni i namjeni radi koje se javna površina ili privremeni objekt daje u zakup.

(2) Javne površine koje se daju u zakup razvrstane su u tri zone, i to:

. zona I.: područje naselja Baška - Ulica Emila Geistlicha;

. zona II.: područje naselja Baška - ulice Palada, Ribarska, Kralja Zvonimira od broja 1 do 102;

. zona III.: područje naselja Baška, osim onoga obuhvaćenog zonama I. i II.;

. zona IV.: područja naselja Batomalj i Jurandvor;

. zona V.: područje naselja Draga Bašćanska.

(3) Visinu zakupnine za javne površine i privremene objekte u vlasništvu Općine Baška, koji se daju u zakup, te način i rokove plaćanja, određuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

Članak 29.

Općinski načelnik može odobriti privremenu upotrebu javne površine, bez naknade, u svrhu održavanja humanitarnih, kulturnih, političkih i sportskih manifestacija, te za manifestacije pod pokroviteljstvom Općine Baška.

VI.NADZOR

Članak 30.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Baška, a temeljem odredbi Odluke o komunalnom redu.

Članak 31.

(1) Komunalni redar ovlašten je u provođenju nadzora:

1.nadzirati primjenu ove Odluke;

2.narediti zakupcima radnje koje su u skladu s ovom Odlukom dužne vršiti kada se utvrdi da se iste ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke;

3.naložiti uklanjanje privremenog objekta postavljenog bez odobrenja ili suprotno odredbama ove Odluke i ugovora o zakupu;

4.predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga i pokretanje prekršajnog postupka;

5.izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne;

6.poduzimati druge radnje za koje je ovlašten.

(2) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je, temeljem pisane prijave ili zapisnika komunalnog redara o prekršaju i prekršitelju odredbi ove Odluke, izdati obavezni prekršajni nalog ili pokrenuti prekršajni postupak.

Članak 32.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke:

1.ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke;

2.ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbi ugovora o zakupu glede površine koja je u zakupu;

3.ako je privremeni objekt postavljen bez ugovora o zakupu lokacije;

4.ako je ugovor o zakupu prestao istekom roka ili otkazom.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 33.

Protiv prekršitelja odredbi ove Odluke, na odgovarajući način, primjenjuju se kaznene odredbe Odluke o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/08, 56/09).

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

(1) Postojeći Ugovori o zakupu ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/99, 29/02, 12/09 i 56/09).

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-05/39

Ur. broj: 2142-03-03/3-11-1

Baška, 20. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr.sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 

Odluka o davanju u zakup javnih površina  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr