SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 13. Petak, 6. svibnja 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

11.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 22. sjednici održanoj 28. travnja 2011. godine, donijelo ovu

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
i ostalih potreba u kulturi za 2010. godinu

1. Program javnih i ostalih potreba u kulturi za 2010. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na 7. sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra za 2010. g., na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 21. prosinca 2010. g. donijete su Izmjene i dopune Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2010. godinu.

2. Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje Programa planirana je u iznosu od 1.492.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 1.442.166,98 kuna.

3. Utvrđuje se da je tijekom 2010. godine Program ostvaren kako slijedi:

3.1. Člankom 2. Programa predviđeno je financiranje programa i aktivnosti kulturno umjetničkih udruga u ukupnom iznosu od 239.000,00 kuna. Realizirano je 239.000,00 kuna.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

3.5. Člankom 6. Programa planirana je nabava sitnog inventara za potrebe Ljetne pozornice u iznosu od 25.000,00 kuna. Izvršena je nabava u iznosu od 25.690,78 kuna.

Klasa: 021-05/11-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-11-09

Bakar, 28. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr