SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 13. Petak, 6. svibnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

61.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 52. točke 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 26. travnja 2011. godine, donio je

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije
za 2011. godinu

I.

Ovaj Plan donosi se za upravna tijela Primorsko-goranske županije ustrojena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine PGŽ« broj 54/10).

Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma u službu) je kratkoročni plan.

Plan prijma u službu utvrđen je na temelju pisanih prijedloga pročelnika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za slobodna radna mjesta utvrđena Pravilnicima o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije od 21. ožujka 2011. godine i planiranih sredstava za prijam službenika i namještenika utvrđenih Proračunom Primorsko-goranske županije za 2011. godinu.

II.

Na temelju Plana prijma u službu, slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja, premještajem, sporazumom o prijmu u službu ili zadržavanjem u službi vježbenika koji je položio državni stručni ispit.

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavat će se putem oglasa koji se obvezno objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

III.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, potreban broj vježbenika na određeno vrijeme kao i potreban broj vježbenika-volontera za upravna tijela Primorsko-goranske županije utvrđuje se u Tabeli koja je sastavni dio ovog Plana.

IV.

Prilikom popunjavanja radnih mjesta, upravna tijela Primorsko-goranske županije dužna su postupati sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodna novine« broj 155/02, 47/10 - Odluka Ustavnog suda RH i 80/10).

Radna mjesta koja će biti popunjena pripadnicima nacionalnih manjina uključena su u ukupni broj planiranih potreba za popunjavanjem radnih mjesta.

V.

Pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje se sukladno posebnim zakonima i to:

. Članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04, 92/05, 2/07 - Odluka Ustavnog suda RH, 107/07, 65/09, 137/09 i 147/10 Odluka Ustavnog suda RH)

. Članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« broj 143/02 i 33/05)

. Članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine« broj 33/92, 77/92, 86/92 - pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno navedenim zakonima, ukoliko su se u prijavi na natječaj pozvali na to pravo te priložili potrebne isprave kao dokaz o statusu, odnosno druge isprave sukladno

posebnim propisima, imaju prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI.

Župan će revidirati, u suradnji s pročelnicima upravnih tijela Primorsko-goranske županije, planirane potrebe popunjavanja radnih mjesta radi utvrđivanja potrebe izmjena i dopuna usvojenog Plana prijma u službu.

Revizija Plana prijma u službu vršiti će se u pravilu jednom godišnje ili ukoliko se utvrdi da upravna tijela Primorsko-goranske županije ne provode planirane postupke popunjavanja radnih mjesta.

Župan može, po reviziji ovog Plana ili izvan rokova navedenih u stavku 2. ove točke, izmijeniti ili dopuniti Plan prijma u službu i na obrazloženi zahtjev pročelnika upravnog tijela.

VII.

Plan prijma u službu primjenjuje se od dana donošenja.

Plan prijma u službu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/11-01/16

Ur. broj: 2170/1-01-11-30

Rijeka, 26. travnja 2011.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=723&mjesto=00001&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr