SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

28.

Temeljem članka 100. stavka 7. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07. i 38/ 09.) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga »Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj21. travnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja PRESIKA 1 - BRSEČ

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Detaljnog planu uređenja PRESIKA 1 - Brseč (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/02 i 31/08), u daljnjem tekstu: Plan.

Članak 2.

Izmjena i dopuna DPU izrađena je od izrađivaća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Viktora Cara Emina 5., a sadržana je u elaboratu Izmjene i dopune Detaljnog plana uređanja PRESIKA 1 Brseč koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela i sadrži:

I. Tekstualni dio - IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje
građevnih čestica i građevina

2.1. VELIČINA I OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA
(izgrađenost,iskorištenost i gustoća)

2.2. VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINA

2.3. NAMJENA GRAĐEVINA

2.4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ
ČESTICI

2.5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINA

2.6. UREĐENJE GRAĐEVNIH ČESTICA

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom,
komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mrežom

3.1. UVJETI I NAČIN GRADNJE

3.2. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I
OPREMANJE ULIČNE MREŽE I

PROMETNIH POVRŠINE

3.3. ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA

3.4. VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH
VODA

3.5. OPSKRBA TOPLINSKOM ENERGIJOM

3.6. TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

4. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Grafički dio:

DETALJNA NAMJENA POVRŠINA M 1:500 list 1

PRESJECI 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 M 1:500 list 2

UVJETI KORIŠTENJA M 1:500 list 3

UVJETI GRADNJE : VISINE, BROJ
ETAŽA I GRAĐEVNI PRAVCI M 1:500 list 4

UVJETI GRADNJE : GRAĐEVNE ČESTICE
I REGULACIJSKI PRAVCI M 1:500 list 5

PROMETNA MREŽA M 1:500 list 6

ELEKTROOPSKRBA I JAVNA
RASVJETA M 1:500 list 7

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
OTPADNIH VODAM 1:500 list 8

TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA M 1:500 list 9

Obvezni prilozi:

III. Tekstualni dio - OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. ZNAČAJ, OSJETLJIVOST I POSEBNOSTI
PODRUČJA U OBUHVATU PLANA

1.1.1. OBILJEŽJA IZGRAĐENE STRUKTURE I
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

1.1.2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I
KOMUNALNA OPREMLJENOST

1.1.3. OBVEZE IZ PLANOVA ŠIREG PODRUČJA

1.1.4. OCJENA MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA
UREĐENJA PROSTORA

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA
POVRŠINA I ZEMLJIŠTA

2.2. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

2.2.1 ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA
NAMJENU, NAČIN KORIŠTENJA I
UREĐENJA POVRŠINA PLANIRANIH
GRAĐEVINA PROMETNA,
TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA

2.4. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE
POVRŠINA I GRAĐEVINA

2.4.1 UVJETI I NAČIN GRADNJE

2.4.2 ZAŠTITA PRIRODNIH I KULTURNO
POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA
I AMBIJETALNIH VRIJEDNOSTI

2.5. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ

IV. Izvod iz PPUO Mošćenička Draga M 1:5000

V. Posebna geodetska podloga

VI. Popis dokumenata i evidencija postupka izrade
plana:

-Odluka o usklađenju odluke o DPU »Presika 1 - Brseč«

(»Službene novine« Primorsko-goranske županije,
br. 31/08)

-Odluka o izradi Izmjena i dopuna DPU »Presika 1 - Brseč«

(»Službene novine« Primorsko-goranske županije,
br. 11/09)

-Odluka o izmjeni odluke o izradi Izmjena i
dopuna DPU »Presika 1 - Brseč«

(»Službene novine« Primorsko-goranske županije,
br.26/09), oglas NOVI LIST od 16. srpnja 2009.)

-Podaci, planske smjernice i propisani dokumenti za izradu prostornog plana

(čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji NN
76/07 i NN 38/09) - Prethodna rasprava

-Javna rasprava

-Mišljenja na nacrt konačnog prijedloga Izmjene i dopune DPU »Presika 1 - Brseč« (čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07 i NN 38/09)

Članak 3.

Članak 4. Plana mijenja se i glasi:

Namjena površina određena je kartografskim prikazom, prilog br. 1. Detaljna namjena površina i prilogom br.2. Presjeci.

Granica obuhvata Izmjene i dopune DPU Presika 1 Brsečucrtana je u kartografskom prilogu br. 3 i opisana u točki I/2.3. obrazloženja tekstualnog dijela plana, ateče granicom katastarskih čestica na jugu 755/1, 755/3, 756/2, preskače na istočnu granicu parcele pješačkog puta kč 3378 kojom teče do spoja na parcelu ceste za groblje kč 3369/ 1, preskače na njezinu sjeverno-zapadnu granicu kojom teče do okomitog spoja na ishodišnu točku, jugo-zapadni ugao kč 755/1 k.o. Brseč.

Ukupna površina obuhvata Izmjene i dopune DPU Presika 1 - Brseč iznosi 0,845 ha.

Izmjenama i dopunama DPU Presika 1 - Brseč obuhvaćena je prostorna cjelina sa sedam građevnih čestica s oznakama S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, predviđenih za izgradnju 7 (sedam) obiteljskih stambenih građevina, maksimalne bruto površine 250 m2, najveće visine Po ili S+P+Pk, odnosno s dvije nadzemne etaže i mogućom podrumskom, djelomično ukopanom, etažom te kolnim i pješačkim prilazom za svaku parcelu.

Članak 4.

Članak 5. Plana mijenja se i glasi:

Elaborat Izmjene i dopune DPU Presika 1 - Brseč je izrađen na topografsko-katastarskoj podlozi u M 1:500 jer je kao prilog planu izrađena posebna geodetska podloga u istom mjerilu.

Članak 5.

Članak 6. Plana mijenja se i glasi:

Izmjene i dopune DPU Presika 1 - Brseč izrađene su s detaljnim parametrima namjene površina i oblikovanja prostora slijedom odredbi PPUO Mošćenička Draga i preporuka iznesenih u elaboratu Konzervatorske podloge. Delikatnost lokacije i potreba da se zatečeno stanje povijesne jezgre ne naruši novom izgradnjom nalaže striktno poštivanje uvjeta plana.

Članak 6.

Članak 7. Plana mijenja se i glasi:

Detaljni uvjeti korištenja prikazani su na kartografskim prikazima:

br. 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina,

br. 4. Uvjeti gradnje - visine, broj etaža i građevni pravci,

br. 5. Uvjeti gradnje - građevne čestice i regulacijski pravci.

Veličina i oblik građevnih čestica prikazani su u kartografskom prilogu

br. 5. Uvjeti gradnje - građevne čestice i regulacijski pravci.

U izgrađenost građevne čestice ne računa se površina: otvorenih parkirališta, vanjskih terasa u razini okolnog terena ako nisu konstruktivni dio podzemne etaže, pristupnih i vanjskih stubišta koja ne služe kao ulaz u građevinu, upojnih bunara, cisterni za vodu, ukopanih i nadzemnih spremnika za gorivo.

Tabelarni prikaz veličine građevnih čestica, njihove izgrađenosti i iskoristivosti:

Građevna

površina
čestice

Kig
%

Kis
%

Kis
max

S 1

607

0,15

0,40

0,40

S 2

868

0,20

0,30

0,40

S 3

827

0,15

0,30

0,40

S 4

1058

0,14

0,24

0,40

S 5

1029

0,15

0,24

0,40

S 6

938

0,15

0,26

0,40

S 7

540

0,15

0,40

0,40

ukupno

5867

1,07

2,14

 

Članak 7.

Članak 8. Plana mijenja se i glasi:

Predviđen broj stanovnika: 28

Površina novih građevnih čestica u m2:

607+868+827+1058+1029+938+540 = 5867 m2

Površina zone zahvata: 8458 m2

Gustoća stanovanja:
Gst = 28/5867 = 0,0048 st/m2, 48 st/ha

Gustoća naseljenosti:
Gnst = 28/8458 = 0,0033 st/m2, 33 st/ha

Gustoća izgrađenosti: Gig = 1,07/7 = 0,15

Koeficijent iskoristivosti Kis = 2,14/7 = 0,30

Članak 8.

Članak 9. Plana mijenja se i glasi:

Veličina i površina građevina obrađena je pojedinačno za svaku građevnu i prikazana na kartografskom prilogu br. 4. Uvjeti gradnje - visine, broj etaža i građevni pravci

Na građevnoj čestici dozvoljena je gradnja osnovne građevine i pomoćnih građevina. Osnovna i moguće pomoćne građevina moraju biti izgrađene unutar gradivog dijela građevne čestice prema pojedinačnim uvjetima za svaku građevnu česticu ovog plana.

Tlocrtna površina osnovne građevine je vertikalna projekcija svih zatvorenih i otvorenih dijelova građevine na građevnoj čestici. Pod površinom izgrađenosti podrazumijeva se tlocrtna projekcija svih izgrađenih dijelova građevine na katu, krovištu i djelomično ukopanom podrumu.

Najveća dozvoljena tlocrtna površina obiteljske kuće i pomoćnih građevina obrađena je pojedinačno za svaku građevnu česticu i iznosi od 80 do 150 m2, uz najveći Kig 0,15 i najveći Kis 40%, osim za građevnu česticu S - 2 (obrađeno Posebnim uvjetima).

Najveća dopuštena bruto razvijena površina svih etaža obiteljske kuće obrađena je pojedinačno za svaku građevnu česticu i iznosi od 220 do 250 m2 (BRP građevine je zbroj svih razvijenih zatvorenih površina podzemnog i nadzemnog dijela građevine) osim za građevnu česticu S - 2 (obrađeno Posebnim uvjetima).

Ukoliko je zbog topografije terena i potrebe temeljenja nužan dublji iskop, koji omogućuje iskorištenje podzemnog prostora za gospodarske prostore i ukoliko je podrum u tom slučaju svijetle visine 2,40 m (iznimno 260 cm) i cjelovito (sa svih strana) ukopan u konačno isplaniran i uređen teren okućnice ne obračunava se u površinu izgrađenosti.

Članak 9.

Iza članka 9. Plana dodaje se članak 9.a. koji glasi:

Sve se stambene građevine planiraju s najviše dvije nadzemne etaže: prizemlje (P) bruto visine 3,0 m i potkrovna etaža (Pk) prosječne svijetle visine najmanje 240 cm, ali se dozvoljava i izvedba obiteljske kuće kao prizemne (P) građevine sa suterenskom etažom (S).

Zbog topografije terena sve se građevne čestice formiraju na kaskadnim zaravnima s visinskim razlikama koje omogućuju izgradnju djelomično ukopanih podrumskih etaža te su visinski gabariti strogo određeni maksimalnom katnošću od tri etaže Po ili S+P+Pk i visinskim odnosima koji se moraju poštovati, a utvrđeni su pojedinačno za sve građevne čestice ovisno o topografskim i prostornim uvjetima.

U provedbi ovoga DPU-a zadana je obavezna nivelacijska kota prizemlja, a to je apsolutna kota gotovog poda prizemlja osnovne građevine (cjelovito nadzemne etaže). Ukoliko se izvodi djelomično ukopana podrumska (Po) ili suterenska etaža (S) nivelacijska kota suterena je 3,0 m niža od obavezne nivelacijske kote prizemlja.

Najveća dopuštena visina donjeg ruba krovnog vijenca građevine od zadane nivelacijske kote prizemlja je 5,0 m, a najveća dopuštena visina najviše točke (sljemena) građevine od zadane nivelacijske kote prizemlja je 7,0 m.

Ako se izvodi trostrano ili najmanje dvostrano ukopani podrum ili suterenska etaža, najmanje 50% suterenske etaže mora biti ukopano. U slučaju izvedbe vanjskog ulaza (u garažu ili konobu) - najveća dopuštena visina obiteljske kuće do donjeg ruba vijenca je 8,0 m mjereno od nivelacijske kote ulaza u ukopanu etažu suterena. (nivelacijska kota suterena je kota poda najniže nadzemne etaže, odnosno najniža točka pripadajuće parcele uz pročelje ulaza u ukopanu etažu građevine), a najveća dopuštena visina najviše točke (sljemena) građevine od nivelacijske kote suterena je 10,0 m.

Članak 10.

Iz članka 9a. Plana dodaje se članak 9.b. koji glasi:

Posebni uvjeti za građevnu česticu S-2

Izuzetak je građevna čestica S 2 na kojoj je već početa gradnja obiteljske kuće prema usvojenom DPU Presika 1- Brseč iz 2002. godine prema tada važećim uvjetima.

Stoga se: najveća dozvoljena tlocrtna površina stambene građevine 110 m2, BRP 220 m2, visina do donjeg ruba vijenca 5,5 m, visina do sljemena 6,5 m - mjereno od postojeće nivelacijske kote prizemlja i najveća dozvoljena visina do sljemena građevine, aps.kota 162,0 m, preuzimaju iz usvojenog plana, uz posebne uvjete.

Zadržavaju se izvedene nivelacijske kote prizemlja na aps. koti 155,5 i garaže na aps.koti 152,5 m (umjesto usvojenim planom propisanih aps. kota 155,0 i 152,0 m s razloga lokalno snimljene geodetske podloge koja nije bila apsolutno točna) i visina stambene građevine najviše P+Pk.

Trostrano ukopana, suterenska (S) garažna i pomoćna građevina dozvoljava se u postojećim gabaritima; tlocrtna površina 68 m2, bruto visine 3,0 m, nivelacijska kota garaže 152,5 m.

U garaži treba obavezno osigurati 2 parkirna mjesta.

Rampa za prilaz garaži sa stambene ulice mora se izvesti unutar građevne čestice.

Minimalno 50% površine krova garaže mora se ozeleniti (zeleni krov) i u nivou povezati s uređenim okolišem na koti 155,5 m s mogućom izvedbom krovne terase neposredno uz obiteljsku kuću.

Sve se vanjske terase na terenu, u nivou prizemlja, moraju izvesti unutar gradivog dijela čestice.

Izvedeni suteren osnovne građevine (obiteljske kuće) mora se cjelovito zatrpati a teren isplanirati na zadanu nivelacijsku kotu prizemlja aps 155,5 m s potpornim zidovima na granicama sa susjednim građevnim česticama, najviše u dvije kaskade i u skladu s općim uvjetima izvedbe ogradnih i potpornih zidova. Prijelaz isplaniranog terena unutar građevne čestice na koti aps 155,5 m na kotu aps 152,5, ulaza u garažu mora se izvesti na isti način, dakle stepenasto, s potpornim zidom i na regulacijskom pravcu.

Tako isplanirani teren, mora se obavezno ozeleniti visokim raslinjem, posebno uz cijelu južnu granicu građevne čestice zbog zaštite vizure, prema obaveznom projektu krajobraznog uređenja kojeg mora ovjeriti Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci.

U tom se slučaju izvedeni podrum ispod obiteljske kuće tretira kao cjelovito ukopan i ne računa u korisnu površinu građevine. Za pomoćne prostore podruma dozvoljava se izvedba klasičnih podrumskih prozora sa zaštitnim rešetkama u nivou uređenog terena uz obiteljsku kuću na koti +155,5 m.

Uređenje terena prema navedenim uvjetima mora se sprovesti prije izdavanja odobrenja za gradnju.

Prethodna suglasnost i ovjera Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, obvezna je i za novi Glavni projekt za gradnju koji mora biti izrađen u skladu s izvedenim stanjem na terenu i uvjetima ovog plana.

Članak 11.

Članak 10. Plana mijenja se i glasi:

Obvezni prostorni pokazatelji za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina - tabelarni prikaz

Članak 12.

Članak 11. Plana mijenja se i glasi:

Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljena je gradnja osnovne građevine i pomoćne građevine do 50,0 m2 sukladno namjeni određenoj pojedinačnim uvjetima. Izvan gradivog dijela građevne čestice nije dozvoljena nikakva gradnja.

Članak 13.

Članak 12. Plana mijenja se i glasi:

Garažno-parkirne i pomoćne građevine propisuju se pojedinačno za svaku građevnu česticu.

Obaveza izgradnje podrumske etaže propisuje se za građevne čestice S1 i S2 zbog osiguranja kolnog ulaza s planirane stambene ulice i izgradnje garažno-parkirnih površina prema uvjetima iz plana.

Na građevnoj čestici S-3 moguće je izvesti ukopanu ili nadzemnu garažno-parkirnu građevinu.

Na građevnoj čestici S-4 moguća je izgradnja slobodno stojeće, trostrano ukopane gospodarske ili garažno-parkirne i pomoćne građevine u zapadnom dijelu gradivog dijela čestice u nivou prizemlja s mogućom parkirnom površinom na djelomično ozelenjenom krovu.

Na građevnoj čestici S-5 moguća je izgradnja garažno- parkirne površine u suterenu građevine ili kao slobodnostojeće trostrano ukopane građevine u zapadnom dijelu gradivog dijela građevne čestice s ulazom kroz potporni zid na regulacijskom pravcu ceste za groblje. Ukoliko se garažno-parkirna površina izvodi kao slobodnostojeća trostrano ukopana građevina sa zelenim krovom i hortikulturno uređuje u skladu s uređenjem okućnice stambene kuće ne obračunava se u površinu izgrađenosti.

Sjeveroistočni dio okućnice građevne čestice S-5 mora se izvesti s kaskadnim podzidima prema javnim prometnim površinama s vrtovima ozelenjenim visokim raslinjem te potpornim zidom na regulacijskom pravcu u skladu s općim uvjetima izvedbe ogradnih i potpornih zidova.

Na građevnoj čestici S-6 preporuča se izgradnja nadzemne garažno-parkirne građevine u nivou prizemlja unutar tlocrtne površine osnovne stambene građevine.

Na građevnoj čestici S-7 preporuča se izgradnja ukopane garažno-parkirne površine u suterenu građevine s ulazom kroz potporni zid uz cestu za groblje.

Članak 14.

Članak 14. Plana mijenja se i glasi:

Nivelacijske su kote novih građevina i javnih prometnih površina usklađene s konfiguracijom terena prema posebnoj geodetskoj podlozi koja je izrađena kao prilog planu te su sve visinske kote definirane kao apsolutne. Nivelacijske kote iznimno mogu varirati +- 0,5 m.

Članak 15.

Članak 15. Plana mijenja se i glasi:

Obiteljske su građevine isključivo stambene namjene, a mogu se koristiti za stalan i povremeni boravak. Predviđaju se u pravilu za jednu obitelj s jednim ili dva stana te unutarnjim stubištem. Iznimno se dozvoljava i poslovna namjena u skladu s općim uvjetima iz PPUO Mošćenička Draga.

Članak 16.

Članak 16. Plana mijenja se i glasi:

Smještaj građevina na građevnoj čestici i obavezni građevinski pravci prikazani su na kartografskom prikazu br.4 - Uvjeti gradnje - visine, broj etaža i građevni pravci.

Članak 17.

Članak 17. Plana mijenja se i glasi:

U arhitektonskom oblikovanju treba težiti jednostavnim I funkcionalnim volumenima uz umjereno korištenje elemenata vertikalne i horizontalne razvedenosti. Sve građevine moraju biti usklađene s postojećom izgradnjom. Visina etaže stambene građevine ne smije prelaziti 3,00 m mjereno od poda jedne do poda druge etaže.

Krovovi građevina moraju biti kosi nagiba 17 - 23o s pokrovom kupom kanalicom ili mediteran crijepom. Dozvoljava se u pravilu dvostrešno krovište (simetrično i asimetrično) ali je moguće i djelomično jednostrešno kao moguće obogaćenje geometrije krovnih ploha. Sljeme krova mora u pravilu biti približno paralelno s kaskadnim podzidima na terenu.

Poželjno je da građevine imaju dimnjak koji oblikovno mora biti izveden po uzoru na tradicijske dimnjačke konstrukcije.

Nije dozvoljena upotreba nadstrešnica u ravnom ili valovitom limu ili plastičnim masama (poliester, fiberglas, polikarbonat). Iznimno se mogu izvesti staklene markize, kao nadstrešnice nad ulazima, prema odobrenom detaljnom nacrtu koji mora biti biti sastavni dio glavnog projekta.

Na pročeljima građevina nije dozvoljeno konzolno postavljanje uređaja za klimatizaciju i ventilaciju, antenskih sustava ili drugih sličnih uređaja. Sve uređaje termotehničkih instalacija treba arhitektonski riješiti unutar osnovne građevine i obavezno prikazati u Glavnom projektu koji se daje na suglasnost Konzervatorskom odjelu.

Vanjske terase treba izvesti u cijelosti ili djelomično u nivou prirodnog terena tako da se u vedutama s prilazne ceste (odvojak magistrale) i ceste za groblje ne pojavljuju kao nove konstrukcije. Dozvoljena je izvedba krovnih terasa ili lođa (po uzoru na toskanske ili lovranske lođe) samo unutar tlocrtnog gabarita građevine.

Preporuča se izvedba drvenih pergola s lozom, nosive vertikalne konstrukcije drvene ili metalne, a moguća je i primjena metalnih rešetki prema odobrenom detaljnom nacrtu koji mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Preporuča se izvedba pristupne staze do garaže i proširenja za parkiranje u lomljenom kamenu, šljunčanom naboju ili kamenim pločama u pijesku te zatravnjenim betonskim prefabrikatima (tlakovac).

Članak 18.

Iza članka 17. Plana dodaje se novi članak 17.a. koji glasi:

Način uređenja i korištenja građevinskih čestica određen je kartografskim prikazom br. 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.

Visina podzida u pravilu ne smije prelaziti 1,5 - 2,0 m, a veće visinske razlike potrebno je izvoditi kaskadno (terasasto) i ozeleniti. Sve potporne i ogradne zidove obavezno izvesti u kamenu, preporuča se kao zid od gromače s uvučenim spojnicama tako da izgleda kao suhozid. Potporne zidove izvesti u jednostranoj oplati s jednim licem u kamenu, a slobodnostojeće, ogradne zidove izvesti s dva lica u kamenu i veznim sredstvom u unutrašnjosti zida.

Uređenje okućnica, potporni zidovi, terase i slično trebaju se izvesti tako da ne narušavaju izgled prostora, da sprječavaju otjecanje voda na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.

Pješačke i zelene površine moraju biti adekvatno obrađene i činiti sastavni dio projektne dokumentacije za ishođenje uvjeta građenja uz prethodno ishođenu suglasnost Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci.

Pješačke i zelene površine unutar pojedine građevne čestice moraju biti izvedene zajedno s izgradnjom osnovne građevine, s kojom čine jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

Članak 19.

Članak 18. Plana mijenja se i glasi:

Mjesto priključenja novih građevina na prometnu, komunalnu i telekomunikacijsku infrastrukturnu mrežu određeno je grafičkim prilozima :

br. 6. Ulična mreža, br. 7. Elektroopskrba, niskonaponski priključak i javna rasvjeta,

br. 8., Vodoopskrba i odvodnja, br. 9. Telekomunikacijska mreža

Članak 20.

Članak 19. Plana mijenja se i glasi:

Prometna mreža obrađena je u grafičkom prilogu br.6 Ulična mreža sa situacijskim prikazom i horizontalnim elementima stambene ulice i pješačkog pločnika.

Sedam je novih stambenih građevina prometno vezano na postojeću cestu za groblje koja je kategorizirana kao nerazvrstana cesta. Dvije se građevne čestice nalaze uz cestu za groblje dok je za pet građevnih čestica planom predviđena izgradnja slijepe stambene ulice duljine 55 m, širine kolnika 5,5 m s jednostranim dvosmjernim pločnikom širine 2,0 m i obostranim zaštitnim bankinama širine 0,5 m, ukupne širine 8,5 m. Prostor za okretanje interventnih vozila osiguran je predviđenim okretištem na kraju stambene ulice.

Članak 21.

Članak 20. Plana mijenja se i glasi:

Garažno-parkirne površine predviđene su isključivo unutar građevnih čestica, a mogu se izvesti unutar tlocrtnog gabarita stambene kuće u prizemlju, ukopane u suterenu građevine ili kao slobodnostojeći objekt unutar BRP 250 m2. Ukopane garažne građevine izvan tlocrtnog gabarita osnovne građevine ili slobodnostojeće ukopane garaže moraju imati ravni ozelenjeni krov ili krovnu terasu s minimalno 50% ozelenjene površine. Maksimalna tlocrtna veličina (svjetla mjera) garaže 5,5 x 7,0 m, bruto visine max 3,0 m.

Obavezno garažiranje osobnih automobila u suterenskoj etaži (podrumu) predviđeno je za građevne čestice S-1, S-2 dok se garažiranje i (ili) parkiranje na ostalim parcelama može riješiti i u nivou prizemlja ili kao ukopane slobodnostojeće građevine unutar gradivog dijela okućnica osnovne građevine. Svako povećanje parkirnih mjesta za osobna vozila mora se obavezno osigurati u sklopu okućnice objekta.

Članak 22.

Članak 21. Plana mijenja se i glasi:

Niskonaponski priključak obrađen je u grafičkom prilogu br. 7. Elektroopskrba, niskonaponski priključak i javna rasvjeta.

Procjena konzuma - očekivani porast neistovremenog vršnog opterećenja za planirane građevne čestice iznosi oko 100 kW. Uz faktor istovremenosti 0,5 očekivano vršno opterećenje zone procjenjuje se na nivou 50 kW.

Visokonaponska 20 kV mreža - unutar obuhvata plana, uz istočnu granicu, prolazi postojeći 20 kV kabel koji napaja postojeću TS 20/0.4 kV Klančac.

Niskonaponska mreža

Napajanje postojećih i planiranih građevina osigurat će se primarno niskonaponskim kabelima iz buduće trafostanice 20/0,4 kV Brseč, koja će biti smještena izvan granice obuhvata plana.

Nova niskonaponska mreža unutar granica plana izvoditi će se isključivo podzemnim kabelima, po trasama i na način na koji su načelno naznačene u grafičkom prilogu. Priključci pojedinih građevina izvoditi će se također tipiziranim podzemnim kabelima. Sve se građevine napajaju s planirane stambene ulice direktno osim građevina S5 i S7 koje se napajaju preko susjedne građevne čestice S4. Ostavljena je i mogućnost da se građevne čestice S5 i S7 priključe na razvodnu mrežu unutar ceste za groblje ukoliko se u trenutku gradnje to pokaže povoljnijim rješenjem. To bi bio slučaj kad bi se rekonstrukcija i komunalno opremanje ceste za groblje započela prije početka gradnje građevina na građevnim česticama S5 i S7.

Smještaj priključnih i samostojećih razvodnih ormara biti će prikazan u projektnoj dokumentaciji. Priključni i samostojeći razvodni ormari bit će izrađeni od PVC mase, a ugrađivati će se na pogodna mjesta u ogradne zidove parcela (kao njihova cjelina), tako da ne smetaju u pješačkoj komunikaciji, te da mjerni uređaji budu dostupni za očitavanje i održavanje.

Javna rasvjeta

Buduća javna rasvjeta unutar granica plana riješit će se prema zasebnim projektima, koji će definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir armatura prilagoditi ambijentu s ugrađenim sijalicama da zadovolje traženi nivo osvijetljenosti. Preporuča se visina stupova do 5,5 m. Napajanje i upravljanje javnom rasvjetom izvesti će se iz budućeg ormara javne rasvjete buduće TS 20/0,4 kV Brseč.

Članak 23.

Članak 23. Plana mijenja se i glasi:

Projektirana mreža vodoopskrbe i trasa sabirnog kolektora odvodnje otpadnih voda prikazani su na kartografskom prilogu br.8. - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda.

U sklopu uređenja područja Presike u Brseču obuhvaćenog Izmjenama i dopunama DPU Presika 1- Brseč predviđena je izgradnja sadržaja stambene namjene, na ukupno 7 građevnih čestica, te je u zoni predviđeno ukupno 28 korisnika. Priključak korisnika prostora izvest će se na planirane sustave vodoopskrbe i odvodnje naselja Brseč.

Na kartografskom je prilogu prikazana planirana vodoopskrbna i kanalizacijska odvodna mreža s priključcima za 7 građevnih čestica. Svi su priključci vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda planirani sa stambene ulice; za građevne čestice S1, S2, S3, S4 i S6 priključci su osigurani direktno dok su priključci za građevne čestice S5 i S7 planirani preko građevne čestice S4.

Kako na prostoru obuhvata Plana ne postoji izgrađena javna kanalizacija ni fekalna ni oborinska koja bi bila u funkciji, kao privremeno rješenje do realizacije kompletne komunalne infrastrukture moguće je objekte do 10 ES spojiti na zaseban uređaj za biološko pročišćavanje.

Članak 24.

Članak 24. Plana mijenja se i glasi:

Priključak na planirani vodovod naselja Brseč predviđen je na ogranak (PEHD DN 90 mm) uz gostionicu Batelan. Za potrebe protupožarne zaštite predviđena je ugradnja nadzemnog hidranta promjera 80mm. Ukupna dužina trase planiranog priključnog voda je približno 170 m, s ugradnjom PEHD cijevi dn 90 mm.

Kućni priključci građevina izvesti će se s trase stambene ulice, s obaveznom ugradnjom vodomjernih okana izvan građevnih čestIca - na javnoj površinI unutar kolnika stambene ulice.

Za građevne čestice S5 i S7 predviđena je i mogućnost vodoopskrbnog priključka sa strane ceste za groblje ukoliko se ovaj priključak u trenutku gradnje građevina pokaže povoljnijim. To bi bio slučaj kad bi se rekonstrukcija i komunalno opremanje ceste za groblje započela prije početka gradnje građevina na građevnim česticama S5 i S7.

Dozvoljava se izgradnja ukopanih ili polu-ukopanih cisterna koje se mogu koristiti kao terase. Ukoliko se cisterna izvodi kao polu-ukopana mora se izvesti unutar površine izgrađenosti.

Članak 25.

Iza članka 24. Plana dodaje se članak 24.a. koji glasi:

Prikupljanje sanitarnih otpadnih voda iz građevina vršiti će se preko mreže kolektora promjera 200 mm, do spoja na planirani kolektor naselja Brseč uz gostionicu Batelan. Ukupna dužina kolektora na području Presika 1 je ca 170 m. Na svim priključcima građevina i lomovima trase kanalizacije izvesti će se revizijska okna minimalne veličine 0,8/0,8 m, s poklopcem 600/600 mm.

Budući da se objekti radi visinskih kota ne mogu gravitacijski priključiti ni na priključak kod gostionice Batelan niti na priključak uz crkvu Sv.Križa, potrebno je u sklopu građevina izvesti kućnu crpnu postaju za podizanje otpadne vode na potrebnu kotu (visinska razlika 4,0 - 7,0 m ) i eventualno zajedničku crpnu postaju ovisno o konkretnim uvjetima u trenutku izgradnje građevina.

Dok se ne izvede sustav javne kanalizacije naselja Brseč, moguće je objekte do 10 ES spojiti na zasebni uređaj za biološko pročišćavanja.

Članak 26.

Iza članka 24. a. Plana dodaje se članak 24. b. koji glasi:

Krovne će se oborinske vode upuštati u teren, s izvedbom upojnih bunara na mjestima gdje je veća koncentracija dotoka oborinskih voda; uz krovne vertikale i vrtne slivnike.

Oborinska se kanalizacija s planirane prometne površine, stambene ulice, predviđa izvesti kao nepropusan odvodni sustav iz PEHD cijevi, sa slivnicima postavljenim uz rub kolničke trake i revizijskim armirano-betonskim oknim a postavljenima u trupu ceste s dispozicijom vode u upojni zdenac lociran unutar građevne čestice u trupu nogostupa.

Ovako zatvoreni sustav odvodnje i izbor materijala omogućuje pravilno funkcioniranje kolektora odvodnje uz njegovu potpunu vodonepropusnost, koju treba dokazati uvjerenjem o uspješno obavljenim tlačnim probama.

Članak 27.

U članku 25. Plana dodaje se stavak 2. i 3. koji glase:

Eventualne se kotlovnice na tekuće gorivo moraju smjestiti unutar dozvoljenog gabarita objekta, a spremnici se goriva moraju ukopati u teren.

Preporuča se korištenje solarne energije i fotonaponskih ćelija. Nije dozvoljena postava sunčanih kolektora iznad krovova zgrada. Korištenje sunčeve energije za zagrijavanje vode ili grijanje prostorija može se izvoditi samo prema prethodno odobrenom projektu. Sunčane kolektore i fotonaponske ćelije treba projektom predvidjeti i ugrađivati u krovne plohe, zidove, ili na drugi način unutar gradivog dijela građevne čestice.

Članak 28.

Članak 26. Plana mijenja se i glasi:

Projektirana telekomunikacijska mreža prikazana je na kartografskom prilogu br. 11 Telekomunikacijska mreža TKM

U prostoru zahvata postoji položen tk kabel, odnosno objekt RSS-a (TC) Brseč, kojegće HT-TKC Rijeka, premaprethodnom dogovoru izmaći na novu lokaciju.

Temeljem članaka 6. stavak 11 i 12 Zakona o telekomunikacijama (NN 79/99) za priključak objekata unutar zone zahvata na javnu telekomunikacijsku mrežu, treba izgraditidi stributivnu kabelsku kanalizaciju (DTK). Investitor gradnje morai zgraditi kabelsku kanalizaciju za pretplatničke telekomunikacijske vodove i vodove za kabelsku televiziju, potrebne samo za tu građevinu, a što se prikazuje u projektu instalacija - projekt slabe struje koji je sastavni dio glavnog projekta (Svu potrebnu dokumentaciju projekta ntmože dobiti u Odjelu kabelske mreže, Grupa za dokumentaciju TKC Rijeka, Barčićeva 5). Kako na terenu unutar zone zahvata postoje podzemne tk instalacije za koje se ne zna točna pozicija potrebno ju je utvrditi označavanjem trase tk kabela na terenu.

DTK unutar zone zahvata treba povezati s kabelskim zdencem novo projektirane DTK, što je u prilogu naznačeno kao priključna točka (ZD1). Mjesta koncentracije instalacijskih kabela unutar objekta (telekomunikacijski ormar, priključna kutija, izvodni ormarić i sl.) treba u pravil usmjestiti u ulazu objekta, na pristupačnom mjestu radi lakšeg održavanja, a ormariće povezati s min 2 PEHD cijevi 1 50 na kabelsku kanalizaciju.

Članak 29.

Članak 27. Plana mijenja se i glasi:

U postupku ishođenja uvjeta građenja investitor treba od nadležne službe HT-TKC Rijeka zatražiti suglasnost na projekt, a ovisno o karakteru radova izvoditelj radova je dužan zatražiti označavanje trase tk kabela i DTK, od strane Grupe za dokumentaciju TKC Rijeka, Barčićeva 5, tel. 200-121. Troškove zaštite ili premještenja telekomunikacijskih instalacija, prema članku 68. Zakona o telekomunikacijama snosi investitor, kao i troškove popravka tk kabela u slučaju oštećenja istih.

Članak 30.

Van snage stavaljaju se članci od 28. do 49. Plana.

Članak 31.

Iza članka 27. Plana dodaje se članak 28. koji glasi:

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB. Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (N.N. 20/03) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. broj 145/04).

Članak 32.

Iza članka 28. Plana dodaje se članak 29. koji glasi:

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (N.N. broj 178/04) uz obavezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka. Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (N.N. broj 101/96 i 2/97).

Članak 33.

Iza članka 29. Plana dodaje se članak 30. koji glasi:

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Mošćenička Draga.

Članak 34.

Iza članka 30. Plana dodaje se članak 31. koji glasi:

Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena postava kontejnera za smeće na otvorenom prostoru te je u sklopu svake pojedinačne građevine potrebno predvidjeti prostor za odlaganje otpada. k 3.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Članak 50. mijenja se i glasi:

Izmjena i dopuna DPU-a izrađena je kao izvornik u šest istovjetnih primjerka kjoji su potpisani od predsjednika Općinskog vijeća i ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga te se čuvaju: dva primjerka u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga, dva primjerka u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, jedan u Ministrstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i jedan u JU Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Članak 36.

Članak 51. stavlja se van snage.

Članak 37.

Članak 52. mijenja se i glasi:

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti grafički prilozi Plana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/02 i 31/08).

Po stupanju na snagu ove Odluke izradit će se i objaviti pročišćeni tekst Odredbi za provođenje.

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/20

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 21. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Daržul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr