SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

27.

Na temelju članka 73. stavak 1. u svezi s člankom 19. stavak 1. alineja 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 ) i u svezi s člankom 3. stavak 1. alineja 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 21. travnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara uređuje organizacija i način rada dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti, rokovi čišćenja i kontrole dimnjaka i uređaja za loženje te nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova na području Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Općina).

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na industrijeske i druge objekte koji imaju vlastite uređaje za čišćenje dimnjaka.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se:

-provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,

-obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,

-čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

-poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka.

II. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 3.

Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba i fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 4.

Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe - obrtnici (u daljnjem tekstu: Koncesionar) na temelju ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova sklopljenog s Općinom Mošćenička Draga kao davateljem koncesije.

Koncesionar ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

Članak 5.

Postupak donošenja odluke o dodjeli koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Mošćenička Draga sa Koncesionarom provodi se sukladno Zakonu o koncesijama, Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga.

Članak 6.

Dimnjačarski poslovi obavljaju se na dimnjačarskom području Općine Mošćenička Draga, koje obuhvaća naselja: Sveti Anton, Brseč, Kraj, Golovik, Grabrova, Sveta Jelena, Kalac, Martina, Mošćenice, Mošćenička Draga, Obrš, Sučići, Zagore, Mala Učka.

Članak 7.

Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana obaveznog redovitog pregleda i čišćenja dimnjaka.

Plan obaveznog redovitog pregleda i čišćenja dimnjaka obuhvaća redoslijed obavljanja dimnjačarskih usluga po naseljima, ulicama i kućnim brojevima.

Koncesionar je dužan plan iz stavka 1. ovog članka sačiniti najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine u kojoj počinje ogrjevna sezona i dostaviti ga Općini - Jedinstvenom upravnom odjelu - komunalnom redaru i Javnoj vatrogasnoj postrojbi (JVP) Opatija - djelatniku za preventivne poslove zaštite od požara (u daljnjem tekstu: JVP Opatija).

Članak 8.

Vlasnici odnosno korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge) dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju sukladno ovoj Odluci i pozitivnim propisima.

Korisnik usluge dužan je Koncesionaru:

-omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje koji podliježu obaveznom čišćenju i kontroli prema ovoj Odluci,

-dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka te o sezoni loženja,

-omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

Članak 9.

Koncesionar je dužan Korisnika usluga obavijestiti o danu i vremenu čišćenja, te u tu svrhu i izvjesiti, na vidnom mjestu u sjedištu naselja Mošćenička Draga, Brseč, Mošćenice i Kraj, na oglasnoj ploči Općine Mošćenička Draga, te u zgradi, odnosno na drugom prikladnom mjestu, pismenu obavijest najmanje tri dana prije vršenja dimnjačarskih usluga.

Članak 10.

Korisnik usluge ne smije Koncesionaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

Članak 11.

Koncesionar je dužan uslugu čišćenja obaviti na način kojim se Korisniku usluge ne nanosi šteta.

Nakon obavljenog čišćenja Koncesionar je dužan ukloniti sav nakupljeni materijal nastao čišćenjem, što se osobito odnosi na uklanjanje čađe koja pada u ložište, sabiralište ili oko dimnjaka.

Članak 12.

Ako Koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti Korisnika usluge i upravitelja zgrade ako ga zgrada ima i pozvati ih da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.

Koncesionar je dužan utvrđene nedostatke iz stavka 1. ovog članka evidentirati u evidenciji o pregledu i čišćenju dimnjaka i evidencijski list odmah dostaviti JVP Opatija.

Ukoliko nedostaci iz stavka 1. ovog članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovno utvrdi i pri sljedećem čišćenju i pregledu dimnjaka Koncesionar će o tome obavijestiti JVP Opatija, a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo i distributera plina.

Ako Koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovinu koji mogu nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, Koncesionar će Korisniku usluge pismeno zabraniti daljnje korištenje dimnjaka i/ili uređaja za loženje, što je Korisnik usluge dužan poštivati, o čemu će Koncesionar odmah obavijestiti i nadležno inspekcijsko tijelo.

Članak 13.

Koncesionar je dužan za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka, te o izvođenju radova kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka se vodi za svaku zgradu posebno, odnosno za više zgrada u dimnjačarskom području, a sadrži:

-oznaku zgrade - ime naselja (ulica) i kućni broj,

-ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

-oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,

-datum obavljanja dimnjačarkih poslova i nalaz,

-vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,

-potpis dimnjačara,

-potpis Korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

Obrazac za vođenje evidencija iz stavka 1. nalazi se u prilogu ove Odluke (Prilog 1) i čini njezin sastavni dio.

Koncesionar je dužan evidencijski list o pregledu i čišćenju dimnjaka dostaviti JVP Opatija jednom mjesečno.

Članak 14.

Koncesionar je dužan voditi kartoteku dimnjaka koja sadrži kartone dimnjaka.

U kartoteku dimnjaka unose se sljedeći podaci:

-oznaka zgrade - ime naselja (ulica) i kućni broj,

-ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

-broj i vrsta dimnjaka, te vrstu goriva koje se koristi,

-oznaka dimnjaka koji se pregledava i čisti,

-datum obavljanja dimnjačarskih poslova,

Obrazac kartona dimnjaka iz stavka 1. nalazi se u prilogu ove Odluke (Prilog 2) i čini njen sastavni dio.

Kartoteka dimnjaka vodi se u elektroničkom obliku i jednom godišnje se dostavlja Općini Mošćenička Draga i JVP Opatija.

Članak 15.

Ovlašteni su dimnjačari dužni, jednom godišnje, do početka ogrjevne sezone, o promjeni broja i vrste dimnjaka na svom dimnjačarkom području podnijeti izvješće Općini Mošćenička Draga, Jedinstvenom upravnom odjelu - komunalnom redaru i JVP Opatija.

Ogrjevna sezona traje od 1. listopada tekuće godine do 30. travnja sljedeće godine.

Članak 16.

Koncesionar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka Koncesionaru plaća Korisnik usluge.

Članak 17.

Ugovorom o koncesiji za obavljanje dimnjačarkih poslova između Koncesionara i Općine Mošćenička Draga određuje se visina naknada (cjenik) za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 18.

Na računu kojeg je Koncesionar dužan izdati Korisniku usluge za obavljenu dimnjačarsku uslugu mora se navesti vrsta usluge koju je Koncesionar naplatio prema ugovorenom cjeniku iz članka 17. ove Odluke.

III. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMNJAKA

Članak 19.

U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje Koncesionar provodi obavezne redovite i izvanredne preglede i čišćenja.

Članak 20.

Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i tehničkim propisima, a najmanje jednom godišnje.

Redoviti pregled uključuje najmanje:

-vizualni pregled, u koji je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka,

-tlačnu probu u slučaju sumnje,

-usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

Na način utvrđen u stavku 2. ovog članka obavlja se i izvanredni pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

Prilikom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Članak 21.

Izvanredni pregled dimnjaka obavezno se provodi prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana i nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, o čemu je Korisnik usluge dužan obavijestiti Koncesionara, te po zahtjevu nadzornog inspekcijskog tijela.

Članak 22.

Pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje izvodi se sukladno tehničkim normama i pravilima struke, a u svrhu provođenja zaštite od požara i očuvanja okoliša.

Pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje obavlja se najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, ovisno o vrsti i namjeni uređaja za loženje, vrsti goriva, te stvarnom vremenu rada uređaja za loženje.

Dimnjaci ložišta na kruta goriva kontroliraju se i čiste najmanje dva puta godišnje.

Kod tehnološki specifičnim postrojenjima za grijanje koja može održavati prema garantnim i drugim uvjetima samo ovlašteni serviser postoji samo obveza Koncesionara da jednom godišnje kontrolira da se ona redovito održavaju.

Dimnjaci i uređaji za loženje koji se ne upotrebljavaju u dužim vremenskim razmacima uslijed napuštenosti objekta, odnosno sezonskog stanovanja (vikendice) ne podliježu odredbama ovog članka o obaveznom čišćenju, već se njihovo čišćenje vrši po pozivu i dogovoru sa Koncesionarom, ali postoji obveza Koncesionara da jednom godišnje kontrolira dimnjake i uređaje za loženje i na takvim objektima.

Članak 23.

Pored redovitih i izvanrednih obaveznih pregleda i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje obavlja se i na zahtjev Korisnika usluga i izvan rokova navedenih u članku 22. ove Odluke.

IV. NADZOR

Članak 24.

Provođenje stručnog nadzora nad obavljanjem rada Koncesionara u ime Općine Mošćenička Draga, obavlja JVP Opatija - djelatnik za preventivne poslove zaštite od požara ili osoba koju ovlasti zapovjednik JVP Opatija.

Članka 25.

Djelatnik za preventivne poslove zaštite od požara ili osoba koju ovlasti zapovjednik JVP Opatija ovlašten je:

1. narediti obavljanje dimnjačarskih radova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ili se ne obavljaju pravilno ili potpuno,

2. nadzirati vođenje evidencije o pregledu i čišćenju i kartoteke dimnjaka,

3. predlagati Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga pokretanje prekršajnoj postupka,

4. zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih radova,

5. poduzimati i druge propisane mjere.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

Pravna osoba kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom:

- u iznosu od 5.000,00 kuna ako kao Korisnik usluge ne postupi po članku 12. (ne otkloni nedostatke na dimnjaku ili uređaju za loženje) i članku 21. (ne prijavi razloge za izvanredni pregled dimnjaka) ove Odluke, odnosno ako kao Koncesionar ne postupi po članku 7., 9., 11., 13., 14., 18., 20., 21. i 22. ove Odluke,

- u iznosu od 10.000,00 kuna ako kao Korisnik usluge ne postupi po članku 8. i 10. (ne omogući čišćenje i kontrolu dimnjaka i uređaja za loženje) ove Odluke i ako dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 4. ove Odluke (bez valjanog ugovora o koncesiji).

Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 27.

Fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom:

- u iznosu od 3.000,00 kuna ako kao Koncesionar ne postupi po članku 7., 9., 11., 13., 14., 18., 20., 21. i 22. ove Odluke,

- u iznosu od 5.000,00 kuna ako dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 4. ove Odluke (bez valjanog ugovora o koncesiji).

Članak 28.

Fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj:

- u iznosu od 500,00 kuna ako kao korisnik usluge ne postupi po članku 12. (ne otkloni nedostatke na dimnjaku ili uređaju za loženje) i članku 21. (ne prijavi razloge za izvanredni pregled dimnjaka) ove Odluke ,

- u iznosu od 1.000,00 kuna ako kao Korisnik usluge ne postupi po članku 8. i 10. (ne omogući čišćenje i kontrolu dimnjaka i uređaja za loženje) ove Odluke i ako dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 4. ove Odluke (bez valjanog ugovora o koncesiji).

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/21

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 21. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr