SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

14.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. travnja 2011. godine, donosi

1. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije PGŽ« broj 52/10) u članku 1., stavak 2. mijenja se i glasi:

a/ opći prihodi i primici proračuna. . . . . 1.548.200,00 kn

b/ ostali prihodi za posebna namjene
(kom. doprinos i ost. namjenski prihodi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.105.000,00 kn

c/ ostale pomoći (države, županije, gradova
i općina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.619.900,00 kn

d/ prenesena sredstva. . . . . . . . . . . . . . 6.000.000,00 kn


UKUPNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.273.100,00 kn


Članak 2.

K 24 - PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN. INFRASTRUKTURE

K 240101 - VODOOPSKRBA 2.700.000,00 kn

54.12 - KAPITALNE POMOĆI »KOMUNALAC
d.o.o.« (KRED. HBOR) . . . . . . . . . . . . . 2.200.000,00 kn

S naslova ove pozicije financiraju se kamate i bankovni troškovi kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa.

54.9 - VODOOPSKRBA II. - ETAPA. . . 500.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za proširenje vodoopskrbnog sustava.

K 240102 - KANALIZACIJA 2.266.250,00 kn

58.2 - IZDVAJANJE SREDSTAVA U ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA I KANALIZACIJA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izdvajanje iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

58 - KANALIZACIJA PODRUČJA OPĆINE
MATULJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266.250,00 kn

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE - CESTE 8.956.850,00 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA . . . . . . . . . 5.956.850,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za potrebe projektnih dokumentacija, te izgradnju cesta u radnim i poslovnim zonama Općine Matulji, te ostalih nerazvrstanih cesta i puteva. Početak izgradnje pojedine ceste ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

55.2 - SUFINANCIRANJE (HC, ŽUC)..3.000.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko- goranske Županije, Hrvatskim cestama i HAC.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI
900.000,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA. . . . 700.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te za izgradnju nogostupa u Matuljima, Jušićima , Jurdanima,Rukavcu i Mučićima.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za opremanje autobusnih stanica u Matuljima i Božinićima.

54.04 - CENTAR MATULJA . . . . . . . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centra Matulja.

K 240105 - OSTALA INFRASTUKTURA
1.450.000,00 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI
SUSTAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko-informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na izgradnju igrališta u Brcima, izgradnju potpornog zida u Rupi, nastavak opremanja igrališta Mune i projektnu dokumentaciju.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA. . . . . . 600.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije proširenja groblja u Matuljima te početak gradnje.

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE
RASVJETE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000,00 kn

Predviđena su sredstva za proširenje javne rasvjete u radnim zonama, te interpolaciju prema prioritetnim zahtjevima mjesnih odbora.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/2

Ur. broj: 2156-04-11-11

Matulji, 28. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=722&mjesto=51211&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr