SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

4.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 25. ožujka 2011. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Klana održanoj 15. ožujka 2010. godine, s izmjenama i dopunama usvojenim 8. studenog 2010. godine i 28. prosinca 2010. godine.

PLAN 2010. IZVRŠENJE

2010.


Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

-prihodi od komunalne
naknade 1.100.000,00 kuna 982.189,53 kune

-prihodi Proračuna
Općine Klana 41.500,00 kuna 80.220,82 kune

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošena su na sljedeći način:

PLAN 2010. IZVRŠENJE

2010.

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a)prema ugovoru s KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. na području Općine Klana provedeno je dva puta u 2010. godini ručno i strojno čišćenje slivnika i probijanje spojnih kanala slivnika.

Za realizaciju ovog dijela programa utrošeno je ukupno 13.216,15 kuna.

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 13.500,00 kuna 13.216,15 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a)pometanje javno prometnih površina s odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine (cca 4.525.520 m2)

b)utovar, odvoz i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada sa sabirnog mjesta (cca 128 radnih sati)

c)postavljanje kontejnera za prikupljanje krupnog otpada po naseljima Klana i Škalnica (cca 38 kontejnera)

Tijekom 2010. godine u realizaciju ovog dijela programa utrošeno je 234.004,49 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 239.000,00 234.004,49 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a)za održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala, projekti uređenje javnih površina utrošeno je ukupno 96.364,53 kuna

b)za provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana te uklanjanje lešina utrošeno je ukupno 46.701,17 kuna

c)za poslove vezane uz tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture (poravnanje javnih površina u PZ Klana i uređenje vodovodnog priključka za održavanje zelenih površina - Strmašćica) utrošeno je ukupno 8.374,82 kuna

Za realizaciju ovog dijela programa utrošena su sredstva u iznosu od 151.440,52 kuna.

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 168.700,00 kuna 151.440,52 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a)za zimsku službu - dežurstvo zimske službe, čišćenje i posipavanje ulica te nabavku materijala za posipavanje utrošeno je ukupno 118.531,27 kuna

b)za sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana utrošeno je ukupno 127.725,03 kuna.

Za realizaciju ovog dijela programa u 2010. godinu utrošeno je ukupno 246.256,30 kuna.

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 248.000,00 kuna 246.256,30 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a)za poslove pražnjenja i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, deponiranja i odvoza otpada te podmirenja troškova komunalnih usluga utrošeno je ukupno 17.305,14 kuna

b)za poslove vezane uz tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja te održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju utrošeno je ukupno 13.049,91 kuna

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog dijela programa iznose 30.355,05 kuna

Izvori financiranja:

- prihodi Proračuna Općine

Klana (grob. nak.) 41.500,00 kuna 30.355,05 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a)za tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim s HEP-om utrošeno je ukupno 116.335,71 kuna.

b)za podmirenje troškova električne energije utrošeno je ukupno 185.002,13 kuna

Sredstva utrošena za izvršenje ovog dijela programa realizirana su u iznosu od 345.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 345.000,00 kuna 301.337,84 kuna

7. FINANCIRANJE VATROGASTVA

a)sufinanciranje dijela redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Klana

Sredstva utrošena za ostvarenje ovog dijela Programa realizirana su u iznosu od 85.800,00 kuna

Izvori financiranja:

-komunalna naknada 85.800,00 kuna 35.934,23 kuna

-Prihodi Proračuna
Općine Klana 0,00 kuna 49.865,77 kuna

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/03

Ur. broj: 2170-06-11 -01-01

Klana, 25. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr