SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA ČAVLE
Moscenicka_draga-001

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 28. travnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o javnim priznanjima
Općine Čavle

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 7/04) mijenja se preambula koja glasi:

»Na temelju članka 8. i članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Čavle donosi:«

Članak 2.

U članku 21. stavku 1. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »Općinskog načelnika.«

Članak 3.

U članku 22., stavku 1., alineja 3. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Općinski načelnik.«

U članku 22., stavku 2. i 4. riječi Odbor za društvene djelatnosti« zamjenjuju se riječju »Odboru za kulturu, šport i tehničku kulturu.«

Članak 4.

U članku 23. riječi »Odbor za društvene djelatnosti zamjenjuju se riječju »Odbor za kulturu, šport i tehničku kulturu.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/03

Ur. broj: 2170-03-11-01-09

Čavle, 28. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr