SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

11.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 16/07), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj dana 18. travnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja »DPU 2«
za zonu proizvodne namjene (I7) GOMIRJE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja građevinskog područja gospodarske proizvodne namjene DPU 2 (u nastavku: Plan).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

Izrada Plana propisana je člankom 186. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 41/05) i Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 16/07).

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i Pravilnikom o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak).

II. OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat Plana određen je kartografskim prikazom Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog:

- 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora u mjerilu 1:25.000,

- 4.14. Građevinska područja naselja - V3 u mjerilu 1:5.000.

Plan obuhvaća izdvojeno građevinsko područje gospodarsko-proizvodne namjene.

Površina obuhvata Plana iznosi 1,38 ha.

Grafički prikaz granice obuhvata Plana iz karte 4.14 navedene u stavku 1. ovog članka, sastavni je dio ove Odluke.

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Područje za koje se izrađuje Plan određeno je PPUG Vrbovsko kao građevinsko područje proizvodne namjene (I7) izvan naselja Gomirje.

Područje obuhvata Plana nalazi se na rubnom dijelu naselja Gomirje. U sklopu Plana nalazi se pogon pilane (obrada i prerada drvene građe) privatnog vlasnika.

Planom se predviđa razvijanje pogona u svrhu plasiranja kvalitetnijih proizvoda međutim neophodna je daljnja izgradnja i poboljšanje komunalne infrastrukture, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene PPUG Vrbovskog, određuju se slijedeći ciljevi Plana:

- definirati izgradnju građevina osnovne i ostalih namjena te definirati namjenu i tipologiju izgradnje u odnosu na namjenu i morfologiju terena,

- definirati infrastrukturnu mrežu: opskrbu vodom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnjom oborinskih i fekalnih voda,

- riješiti interne prometnice i propisan broj parkirališnih mjesta, te pješačke komunikacije,

- uređenje zelenih površina.

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 6.

U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora, koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određen posebnim propisima pribaviti će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi Plana.

VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKI PODLOGA

Članak 8.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na vektoriziranom katastru (PGP-u), te važećoj katastarsko-topografskoj podlozi koje su izrađene za potrebe ovoga Plana

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

U skladu sa člankom 79. Zakona utvrđen je popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30

dana moraju dati zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska bb, 10000 Zagreb

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Babonićeva 121, 10000 Zagreb

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Delnice (radno mjesto Vrbovsko), Dobra 4, 51326 Vrbovsko

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Žrtava fašizma 17/1, 51000 Rijeka

- Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko istarskih slivova, Vodnogospodarska ispostava Gorski kotar, Ante Starčevića 3A, 51300 Delnice

- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, p.p. 162, 10002 Zagreb

- HT-TK-centar Rijeka, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- TELE2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

-T-Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb

- VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb

- HEP - ODS d.o.o., Distribucijsko područje - Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad, Goranska 11, 51329 Skrad

- Komunalac d.o.o., Željeznička ulica 1a, 51326 Vrbovsko

- Mjesni odbor Gomirje, predsjednik Rade Mrvoš

- Hrvatski fond za privatizaciju, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

- PARTNER BANKA d.d. Zagreb, Vončinina 2, 10000 Zagreb

Fizičke osobe:

- Božo (Rade) Trbović, Đurići 19, 51327 Gomirje

- Mile Mamula, Gomirje kbr. 103, 51327 Gomirje

- Ilinka Mamula, Đurići br. 6, 51327 Gomirje

- Boško Mamula, Đurići br. 6, 51327 Gomirje

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Za izradu Plana utvrđuju se slijedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 45 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 20 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

Do donošenja DPU 2 dopuštena je:

- rekonstrukcija građevina proizvodne namjene prema uvjetima PPUG Vrbovsko za izgradnju novih građevina,

- izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Troškovi izrade Plana financirat će se od strane privatnih investitora.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 7. i 9. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 9. ove Odluke) ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrati će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana poštovati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 350-02/11-01-7

Ur. broj: 2193-01-01/11-1

Vrbovsko, 18. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr