SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

45.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/10 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. travnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Rijeka ima dionice ili udjele

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje način provedbe javnog natječaja i uvjeti za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Rijeka ima dionice ili udjele (u daljnjem tekstu: trgovačka društva).

Članak 2.

Za člana nadzornog odbora trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke, Gradskom vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) može se predložiti osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjava i slijedeće uvjete:

1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete trgovačkom društvu ili njegovim vjerovnicima,

4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja trgovačkog društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,

5. da članstvom u nadzornom odboru trgovačkog društva nije u sukobu interesa,

6. da ispunjava druge uvjete iz raspisanog javnog natječaja koji ovise o specifičnoj prirodi pojedinog trgovačkog društva.

Članak 3.

Postupak predlaganja izbora članova nadzornih odbora trgovačkih društava započinje objavljivanjem javnog natječaja.

O objavljivanju javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje zaključkom Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Gradonačelnik raspisuje javni natječaj 60 dana prije isteka mandata članova nadzornog odbora.

U slučaju prestanka članstva u nadzornom odboru prije isteka mandata (opoziv, ostavka i drugo) Gradonačelnik raspisuje javni natječaj u roku od osam dana od dana prestanka članstva u nadzornom odboru.

Tekst javnog natječaja s podacima o uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati, rokovima za podnošenje prijave i popisom dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu, objavljuje se u dnevnom tisku i na web stranici Grada Rijeke.

Članak 4.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik.

Povjerenstvo je dužno provesti javni natječaj u roku od 45 dana od dana zaprimanja zaključka iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.

Članak 5.

Prijave kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava podnose se Povjerenstvu u pisanom obliku, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke.

O nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 2. točke 3., 4 i 5. ove Odluke, kandidati su dužni dati izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, koja u trenutku raspisivanja javnog natječaja ne smije biti starija od 15 dana.

Ukoliko kandidati podnose prijave za članove u više nadzornih odbora, dužni su za svaki nadzorni odbor podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima, uz naznaku za koje trgovačko društvo podnose prijavu.

Nepravovremene i nepotpune prijave na javni natječaj neće se uzeti u razmatranje.

Članak 6.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz objavljenog javnog natječaja, poziva kandidate na razgovor (intervju) te podnosi izvješće Gradonačelniku.

Na temelju rezultata provedenog postupka javnog natječaja, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću kandidate za članove nadzornog odbora trgovačkog društva.

Odluku kojom se skupštini trgovačkog društva predlaže izbor kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva donosi Gradsko vijeće.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/74

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-5

Rijeka, 28. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr